Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Aquabellis Sp. z o. o.

Burmistrz Rogoźna Wykaz

                 

                Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Aquabellis Sp. z o. o.

                 

Lp.

położenie

przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW

cena/wartość wkładu niepieniężnego

                    przeznaczenie zgodne z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ROGOŹNO

2364/1 o pow.0,1788ha

DZ.KW./PO1O/8367/20/1 z dn. 30.11.2020 r. wniosek wieczysto-księgowy o założenie nowej księgi wieczystej

142 907,00 zł

- brak planu,

- działka nr 2364/1 objęta jest decyzjami Burmistrza Rogoźna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr:

- GPiM.7331-1-3/10 z dn. 29.03.2010 r. w odniesieniu do rozbudowy oczyszczalni ścieków,

- GPiM.6733.1.2015.BR z dn. 05.05.2015 r., polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową,

- GPiM.6733.2.2015.BR z dn. 26.05.2015 r., polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową.

 

- zbycie w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust.2 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej (aport)

na rzecz Aquabellis Sp. z o. o.

- zbycie zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.)

 

2.

CIEŚLE

125 o pow.0,0800ha

KW PO1O/00024950/1

6 952,00 zł

- brak planu,

- zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku, działka 125 położona jest na terenie:

- trwałych użytków zielonych, zadrzewień i dolin rzecznych,

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (p=10%),

- obszar zagrożenia powodzią (p=0,2%),

- granica strefy ”E” ochrony ekspozycji,

- stacja uzdatniania wody,

- granica głównego zbiornika wód podziemnych nr 143,

 

- działka położona jest w granicach chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej,

 

3.

CIEŚLE

110/12 o pow.0,0331ha

KW PO1O/00040977/4

7 720,00zł

- brak planu,

- zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku, działka 110/12 położona jest na terenie:

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- trwałych użytków zielonych, zadrzewień i dolin rzecznych,

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (p=10%),

- obszar zagrożenia powodzią (p=0,2%),

- granica strefy ”E” ochrony ekspozycji,

 

- działka położona jest w granicach chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej,

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 19 stycznia 2021 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 09 lutego 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 28 grudnia 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf