Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 50/2010 z L Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 lutego 2010r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 50/2010


z L Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 lutego 2010r. o godz.16.00.

 

Tematy Sesji:

 

1.       Stan służby zdrowia na terenie naszej gminy.

2.       Współpraca Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim.

3.       Ocena osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009.

4.       Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie naszej gminy.

 

 

L Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 24 lutego 2010 roku, na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.       Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie naszej gminy.

6.       Współpraca Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim.

7.       Stan służby zdrowia na terenie gminy.

8.       Ocena osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009.

9.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno,

b/ zasad gospodarowania nieruchomościami,

c/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

d/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1674/4 położonej w Rogoźnie,

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej,

f/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania

uchwał Rady.

12.    Interpelacje i zapytania radnych.

13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.    Wolne wnioski i informacje

15.    Zakończenie.

 

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie było uwag. Porządek został przyjęty.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag, 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było.

 

 

V. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie naszej gminy.

Jako pierwszy głos zabrał Naczelnik Wydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Poznań Marek Suchecki – informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

M. Suchecki powiedział, że ma informację sprzed 2-3 godz. z Warszawy, że na ok.90% GDDKiA dostanie pieniądze na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w m. Ruda, typu rondo z przebudową jezdni i wyspami. Nadmienił, że w przyszłym tygodniu informacja ta będzie na piśmie. Szacunkowy koszt zadania to 5.500.000zł. W rezerwie jest jeszcze uspokojenie ruchu na przejściu w m. Gościejewo. Nie wiadomo czy w tym roku pieniądze na to zadanie zostaną pozyskane. W planach GDDKiA jest również ścieżka pieszo – rowerowa pomiędzy mostem na Wełnie, a Gościejewem. Nadmienił, że gdyby ze strony Gminy dokumentacja powstała na tyle szybko, to GDDKiA mogłaby to wykonać w ramach przebudowy skrzyżowania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że odnośnie projektu ścieżki ze strony Gminy, to w poprzednich ustaleniach, Gmina zobowiązała się do zrobienia dokumentacji drogi serwisowej w m. Ruda. W tym projekcie jest zaprojektowana ścieżka rowerowa do mostu na rz. Wełna. Była też mowa o wykupie ze strony samorządu terenów pod tą ścieżkę. Pracownia Pana Konewki, która opracowywała projekt, zmieściła się w pasie drogowym, dlatego nie ma konieczności wykupu terenów ze strony Gminy. Burmistrz poinformował, że w budżecie nie ma środków na projekt, ale należałoby się sprężyć i jak najszybciej je znaleźć.

Naczelnik Wydziału GDDKiA powiedział, że szczegóły techniczne można jeszcze skonfrontować, ale na chwilę obecną przy informacji, że przebudowa ruszy w tym roku, sytuacja odcinka między mostem, a Gościejewem wygląda tak, a nie inaczej.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że w ubiegłym roku, uspokojenie na przejściu w Gościejewie, było na liście i GDDKiA nie znalazła środków na realizację tego zadania.

Naczelnik Wydziału GDDKiA przyznał Burmistrzowi rację. Dodał, że o tym decyduje GDDKiA w Warszawie, a nie Oddział w Poznaniu. Potwierdzono przebudowę skrzyżowania w m. Ruda, a Gościejewa jeszcze nie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że są to informacje świetne, jeżeli zostanie do końca zrealizowane. Zapytał czy powstanie również kładka na rz. Wełna?

Naczelnik Wydziału GDDKiA potwierdził.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o oświetlenie skrzyżowania z drogą powiatową do Czarnkowa.

Naczelnik Wydziału GDDKiA odpowiedział, że zgodnie z pismami, które docierały do Rady oświetlenie leży w gestii Gminy.

Radny Rady Powiatu E. Mielke zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo na skrzyżowaniu Parkowo – Wełna oraz niewłaściwe położenie przystanka autobusowego. Poprosił, aby w najbliższych planach jakoś to rozwiązać.

Naczelnik Wydziału GDDKiA wyjaśnił, że jest tam możliwe położenie wysp i azylów, ponieważ w tej chwili jest tam wymalowany tylko pas lewoskrętu. Zrobiono tam 700m chodnika z destruktu. Dodał, że nie wie czy w tym roku uda się to poprawić.

Radny Rady Powiatu E. Mielke wyjaśnił, że chodzi o skrócenie pasa przejścia do przystanku, który obecnie mierzy 350m.

Sołtys Sołectwa Parkowo J. Szmania przyznał, że przebudowa skrzyżowania na Rudzie jest jak najbardziej potrzebna. Zapytał o standard wykonania ronda. Czy będzie taki sam jak na rondzie w Obornikach? Dodał, że po kilku latach są już tam koleiny wyjechane. Zwrócił uwagę na koleiny i brak ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 11 na wyjeździe z Parkowa w stronę Obornik. Największe niebezpieczeństwo występuje w momencie włączania się do ruchu. J. Szmania wyraził zaniepokojenie tempem budowy dróg.

Radny A. Olenderski zapytał, czy środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego, czy z UE? Dodał, że na Komisji GFiR mówiono, że pieniądze będą pochodziły z budżetu unijnego i wtedy okres oczekiwania na realizację byłby być może dłuższy.

Naczelnik Wydziału GDDKiA odpowiedział, że z tego co wie, to pieniądze miały pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, czyli to nie są pieniądze unijne. Jednak będzie mógł potwierdził po otrzymaniu pisma z Warszawy. Zwrócił uwagę na modernizację skrzyżowania w Tarnowie, na którym nie ma kolein. Rozwiązanie w m. Ruda będzie również wykonane w takiej technologii, żeby obciążenie wynikające z ruchu zostało przeniesione. Nadmienił, że cała droga krajowa wymagałaby rozebrania i wybudowania na nowo. Z racji funduszy, które GDDKiA otrzymuje z budżetu państwa, prace są wykonywane fragmentami na odcinkach najbardziej niebezpiecznych, pod parametry TIRów i obciążeń, które w tej chwili są. Zapewnił, że skrzyżowanie w Rudzie będzie zrobione w sposób profesjonalny, a jeżeli nie, to trzeba będzie się spotkać i to przedyskutować.

Radny Z. Nowak poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji GFiR podjęto wniosek dotyczący zainstalowania znaku B-33 ograniczającego prędkość do 70 km/h oraz frezowania na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 2038P, znajdującym się na 242 kilometrze (zjazd do Parkowa). Dodał, że zapewniono, iż zostanie to zrealizowane w tym roku. Ponadto Komisja przyjęła wniosek do Pana Burmistrza o zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu oraz o wykonanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kładką i projektu oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 1352 Ruda – Przybychowo.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy Tarnowa, a później członkowie Komisji GFiR wnioskowali o remontu przepustu w kierunki Piły. Poprzez podniesienie asfaltu podjazd samochodów jest utrudniony. Dodał, że drugi wniosek Komisji dotyczył dokończenia budowy chodnika w m. Tarnowo w kierunku wyjazdu do Piły, po lewej stronie. Nadmienił, że podobno przy budowie spowolnienia ruchu zabrano część terenu panu Tylutkiemu, wycięto jego drzewa i do dzisiaj ta sprawa pozostaje nieuregulowana.

Naczelnik Wydziału GDDKiA powiedział, że będzie musiał sprawdzić te wnioski i później udzieli na nie odpowiedzi. Wyjaśnił, że chodnik jest wykonany z destruktu i będzie dokończony, tak jak Pan Śliwiński mówił, ponieważ jest to w gestii Rejonu w Chodzieży.

 

 

Następnie głos zabrał Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Jan Socha. Poinformował, że na terenie Gminy Rogoźno RDW posiada 9km dróg. Ich stan nie jest najgorszy w porównaniu do innych odcinków dróg wojewódzkich. Przypomniał, że 3 lata temu udało się ułożyć dywanik i odnowić drogę na odcinku Wągrowiec – Rogoźno. Ponadto w ubiegłym roku za kwotę 2.237.000zł wybudowano rondo. Z pieniędzy, które zostały po trudnej zimie możliwe jest dokończenia, za kwotę 122.400zł, zadanie dotyczące budowy chodnika w m. Pruśce. Dokumentacja jest gotowa na to zadanie i jak warunki pozwolą zadanie będzie realizowane. J. Socha podziękował Burmistrzowi Rogoźna oraz Radzie Miejskiej za finansowy udział Gminy w poszczególnych latach, ponieważ pozwala on na realizację większych inwestycji na terenie Gminy Rogoźno, aniżeli innych gmin. Poinformował, że za kwotę, którą Rada zadeklarowała, czyli 200.000zł, zostanie wybudowany chodnik na ul. Kotlarskiej, Kościuszki i II AWP. Dodał, że nie jest w stanie określić, czy WZDW będzie dysponował większymi środkami. J. Socha powiedział, że zadanie dotyczące sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ul. Kościelnej, na zadeklarowaną kwotę przez Radę 50.000zł, bez względu na koszt, który na pewno będzie większy, WZDW będzie się starało zrealizować, zlecając najpierw dokumentację.

Radny M. Połczyński zapytał o dokończenie chodnika w m. Pruśce po lewej stronie od Wągrowca do Rogoźna.

J. Socha powiedział, że ma świadomość, iż jest potrzeba wykonania tego odcinka chodnika. Jednak na dzień dzisiejszy może zadeklarować tylko te środki, które zostały uwzględnione w budżecie WZDW na ten odcinek. Dodał, że bardzo prawdopodobne jest, iż w 2011r. zostanie dokończony drugi odcinek chodnika. Przyznał, że w Pruścach wybudowano sporo chodników i niektóre wsie mogłyby Pruścom zazdrościć.

Radny Z. Hinz zapytał, czy rondo w Rogoźnie jest już inwestycją zakończoną? Czy jest planowane jego upiększenie? Stwierdził, że kierowcy skracają sobie przejazd przez rondo. Czy są przewidziane jakieś korekty inwestycji, która była w Rogoźnie bardzo potrzebna.

J. Socha odpowiedział, że rondo w Rogoźnie jest zdecydowanie inwestycją zakończoną, natomiast rozumie, że organizacja ruchu jaka została tam wprowadzona budzi pewne zastrzeżenia. Dodał, że nie zna tych informacji, ale zarządcy dróg są po to, aby obserwować jak funkcjonują zrealizowane inwestycje. Nadmienił, że jeśli istnieje jakakolwiek potrzeba kosmetyczna, odnośnie zmiany organizacji ruchu, to WZDW sprawę podejmie.

Radny K. Lis przypomniał, że na posiedzeniu Komisji GFiR zgłaszał błędne oznakowanie na wyjeździe z drogi nr 241 na drogę nr 11. Dodał, że przy wyjeździe można zdjąć tablicę „koniec terenu zabudowanego”, natomiast przy wjeździe z Rudy do Rogoźna można zdjąć tablicę, która oznacza początek terenu zabudowanego.

J. Socha wyjaśnił, że od czasu zgłoszenia nie miał czasu, aby dokładnie to sprawdzić. Takie korekty nie wymagają wielkich środków, dlatego jak tylko warunki pozwolą to odbędzie się wizja lokalna, na która radny również zostanie zaproszony.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że przed budową ronda zobowiązał się, że Gmina zagospodaruje rondo i otoczenie wokół niego. W tej chwili 2 firmy z terenu Gminy Rogoźno nadesłały oferty. Zapewne wiosną, jak pogoda pozwoli rondo zostanie zagospodarowanie.

Radny M. Połczyński poprosił, aby tablice informujące o terenie zabudowanym zainstalować w m. Marlewo.

J. Socha odpowiedział, że ma to na uwadze i zapewne w pierwszej połowie roku uda się je zainstalować.

Radny Z. Nowak podziękował Panu Kierownikowi za stwierdzenie, które było miodem na sercach radnych, szczególnie z Klubu Rogoźno – Nasza Gmina, którzy byli ciągle krytykowani za przekazywanie pieniędzy do województwa, na nie gminne zadania. Przypomniał Burmistrzowi i radnym, którzy byli przeciwni tym pomysłom, że to dzięki tym pieniądzom, skierowanym do województwa udało się tak wiele wybudować, za tak wiele milionów. Powiedział, że WZDW nadesłał pismo, w którym stanowisko Zarządu jest odmienne od dzisiejszego stanowiska, które przedstawił Kierownik J. Socha, a mianowicie 50.000zł na światła na przejściu dla pieszych. Przyznał, że nie było to uzgodnione z Marszałkiem, czy Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dodał, że był zdziwiony, że kwota 200.000zł na chodnik, którą wniósł Pan Burmistrz do budżetu nie była konsultowana. Przypomniał radnemu J. Wittowi i radnemu Z. Hinzowi, którzy krytykowali pomysły pomocy Powiatowi, że to nie jest z nikim ustalane, a tutaj jest czarno na białym, że Pan Burmistrz również zły przykład dał i nie było to ustalone. Wyraził zadowolenie, że stanowisko zostało zmienione i te inwestycję będą w tym roku wykonane. Radny Z. Nowak poinformował, że Komisja GFiR podjęła wniosek o przejęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego od Agencji Nieruchomości Rolnych O/ Poznań, terenów pod planowaną budowę obwodnicy. Nadmienił, że wniosek zostanie skierowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

J. Socha stwierdził, że niezręcznie byłoby nie przyjąć tej pomocy finansowej i nie zrealizować przynajmniej w ramach zadeklarowanej wysokości środków. Dodał, że sprawą bezsporną jest to, że środki zostaną spożytkowane na drodze wojewódzkiej w Rogoźnie.

Radny Z. Hinz powiedział, że też ma pewne przemyślenia co do wypowiedzi radnego Z. Nowaka, ale ponieważ szanuje obecność gości na sesji, nie chciałby się wdawać w tej chwili w polemikę, ale być może nawiąże do wypowiedzi, charakterystycznej dla tego Pana radnego, w wolnych głosach i wnioskach.

 

 

W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach Bogdan Andrzej Jeran – pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że Powiat administruje ponad 300km dróg. Budżet ZDP to ponad 2.500.000zł, z tego prawie 700.000zł jest przeznaczonych na inwestycje w tym roku. Ponadto Powiat finansuje inwestycje drogowe na poziomie 1.200.000zł. Z tych inwestycji Gminy Rogoźno będzie dotyczyć przebudowa ciągu dróg Gościejewo – Karolewo – Gościejewko – Zawady – Ryczywół, czyli droga z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Temat prawdopodobnie będzie realizowany w połowie 2010r. Z inwestycji, które będą realizowane bezpośrednio przez ZDP, które były uzgodnione z Radą Miejską , to przebudowa chodnika na ul. W. Poznańskiej. Odbyło się rozstrzygnięcie przetargowe w zakresie wykonania projektu. Jak tylko zima się wycofa będzie można uaktualnić mapy i zadanie będzie realizowane. Ponadto aktualizowana jest dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Parkowo – Józefinowo. Wystąpiono z wnioskiem o rozszerzenie tego zadania i w związku z tym dokumentacja musi być skorygowana. Zadanie będzie realizowane na tyle ile jest to możliwe w 2010r. Kolejnym tematem jest modernizacja nawierzchni drogi powiatowej między drogą gminną w Jaraczu, a drogą nr 11. Przewidywana też jest budowa zatoczki, chodnika w Siernikach i parkingu w Pruścach przy cmentarzu. Realizacja zadania ruszy, jak tylko będzie można wykonać mapy i przystąpić do projektu. Ostatnim tematem, jest sugerowane przez Radę, utwardzenie drogi Owczegłowy – Wojciechowo. Poprosił, aby przenieść to zadanie z inwestycji do wydatków bieżących ponieważ w przypadku inwestycji dość dużo środków zejdzie na wykonanie dokumentacji, map geodezyjnych, które w przypadku remontu tej drogi są zbędne. Można za te pieniądze zrobić lepszy remont, niż w tej chwili zaczynać temat inwestycyjny.

Rady M. Połczyński zapytał o remont drogi Owczegłowy – Wojciechowo.

Dyrektor B. A. Jeran powiedział, że chodzi o to, aby można było tą drogą jeździć, a na dzień dzisiejszy przeszkodą są 2 miejsca, gdzie występują opażeliny, czyli miejsca, w których droga się zapada na skutek tego, że jest nieodwodniona. Najprostszą formą odwodnienia jest wykonanie tam prac naprawczych.

Radny J. Witt zapytał, czy przewidywany jest remont chodnika w Parkowie? Nadmienił, że chodzi o wniosek sołectwa składany do Powiatu.

Dyrektor B. A. Jeran powiedział, że jest dużo wniosków na remonty chodników, a po zimie będzie ich jeszcze więcej i w miarę możliwości oraz środków ZDP będzie się starał remonty przeprowadzać. Poinformował, że na wczorajszej sesji Rada Powiatu dołożyła 250.000zł do zimy, a jej końca jeszcze nie widać. Jak tylko pieniądze będą to odbędą się remonty.

Radny J. Witt powiedział, że poruszył ten temat, ponieważ Powiat przewiduje m.in. budowę chodników w Rogoźnie, jest to słuszne i nie neguje tego. Jednak chodnik, który jest rozbierany w Rogoźnie wygląda o wiele lepiej, od chodnika, o którego remont Parkowo prosi. Wyjaśnił, że chodziło tylko o wymianę połamanych płytek i uzupełnienie brakujących miejsc.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, jakim sposobem ma być remontowana droga Gościejewo – Karolewo – Ryczywół?

Dyrektor B. A. Jeran odpowiedział, że nie ma przy sobie dokumentacji, ale jest tam podwójne utrwalenie, są fragmenty, gdzie jest cienki dywanik i są odcinki, gdzie jest powierzchniowe utrwalenie. Wynika to z zróżnicowania drogi. Najgorszy odcinek jest między Gościejewkiem w stronę Trzech Gór oraz między Zawadami, a Ryczywołem. Dodał, że na tej drodze zapewne odbije się również przekopywanie zasp na odcinku 4,5km ciężkim sprzętem kilkakrotnie podczas zimy.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, na jaki okres starczy powierzchniowe utrwalenie?

Dyrektor B. A. Jeran powiedział, że powiedział, iż powierzchniowe podwójne utrwalenie było robione w tej chwili na ul. Obrzyckiej. Był tam też fragment gdzie był dywanik zmieniany i dość długi odcinek, gdzie było powierzchniowe utrwalenie. Zaproponował, aby tam pojechać i sprawdzić jak to po zimie wygląda. Używa się teraz nowoczesnych technologii i innego sprzętu. Wcześniej poprawiono profil pobocza i samej jezdni. Wyraził nadzieje, że na standard drogi powiatowej to wystarcza. Dodał, że nie chciałby, aby na drogę wpuszczać ciężki sprzęt.

Sołtys Sołectwa Parkowo J. Szmania poinformował, że od wielu lat do Powiatu kierowane są wnioski o budowę chodnika w Parkowie, od Przedszkola do zwartej zabudowy w kierunku Słomowa. Ludzie są narażeni na ciągły kontakt na jezdni z przejeżdżającymi samochodami. Dodał, że poprawiło się, przynajmniej administracyjnie, ponieważ Rada Powiatu pozytywnie rozpatrzyła prośbę Sołectwa i postawiono znaki ograniczające ruch TIRów. Przyznał, że ten ruch trochę się zmniejszył. Poinformował, że starsze osoby wieczorem idą do kościoła tą drogą, dzieci prawie codziennie do szkoły i są narażeni na bardzo duże niebezpieczeństwo.

Dyrektor B. A. Jeran powiedział, że jest to dylemat całego Powiatu. Nadmienił, że w swoich archiwach ma wniosków na budowę chodników na 78km. Radni Powiatowi nie są w stanie tych wszystkich chodników wybudować. Dodał, że każdy wniosek popiera i wszędzie są chodniki potrzebne. Zapytał, w jakiej kolejności budować drogi i chodniki? Musiałoby się 87 sołtysów spotkać i między sobą uzgodnić według jakich kryteriów kwalifikować drogi do realizacji w pierwszej kolejności. B. A. Jeran poinformował, że nie jest złą wolą ZDP, ani samorządu powiatowego, żeby jakichś chodników nie robić. Główną kwestią są ograniczone środki. Przyznał, że problemem jest dokonanie wyboru, w jakiej kolejności mają być realizowane zadania. Stwierdził, że remont, o którym mówił radny J. Witt będzie kosztował tyle samo co wybudowanie nowego chodnika. Trzeba stare płytki zebrać, podłoże poprawić, bo korzenie je powyrzucały itd. Mieszkańcy w Wiardunkach też się buntują, dlaczego są pomijani i buduje się nowe chodniki, a tam jest starszy jeszcze pewniej od tego w Parkowie. W miarę możliwości prace są dokonywane i gminy pomagają Powiatowi, poprzez wskazanie, które chodniki są najgorsze.

Radny J. Witt powiedział, że troszkę go boli, iż dużo ludzi chodzi po kolana w błocie, a ZDP wiele dobrych chodników wymienia na lepsze, jak np. na ul. W. Poznańskiej.

Radny K. Lis przypomniał, że na Komisji Pan Dyrektor mówił, iż jesienią 2009r. znowelizowano ustawę o drogach i zmieniły się kryteria ustalenia, która z dróg jest drogą powiatową. Zmniejszyłyby się ilość dróg, które kwalifikują się, aby nazywać się drogami powiatowymi.

Dyrektor B. A. Jeran wyjaśnił, że jak powstawały powiaty w 1998r. obowiązywała ustawa o drogach publicznych i zapis, który mówił, czym są drogi powiatowe. Zapis mówił jednoznacznie, że drogami powiatowymi są drogi łączące gminy na terenie powiatu i gminy na terenie powiatów sąsiednich, jeżeli nie są to drogi wyższej kategorii. W tym przypadku w Powiecie byłoby to ok. 50-60km, a w przypadku Rogoźna byłaby to droga do Murowanej Gośliny i droga do Ryczywołu. Zarówno do Chodzieży i do Obornik jest droga wyższej kategorii, dlatego nie wchodzą w grę. W trybie postępowania uwłaszczeniowego, Wojewoda przekazał decyzjami wszystkie inne drogi, niż te, które były. Czyli były drogi krajowe, wojewódzkie i gminne, więc całą resztę dróg przekazano powiatowi. W 1998/1999r. był dylemat co jest ważniejsze, ustawa o samorządzie powiatowym i decyzja Wojewody o przekazaniu dróg, czy ustawa o drogach publicznych. Ten dylemat toczył się 10 lat. W 2009r. Trybunał Konstytucyjny wydał jednoznaczne orzeczenie, że ważniejsza jest ustawa o drogach publicznych, bo ona jest spec ustawą regulującą sytuację dróg na terenie kraju. Część powiatów teraz próbuje się z tego wycofać, część podejmuje jakieś decyzje, uchylające decyzje Wojewody. Powiat, czy Rada Powiatu musiałaby podjąć uchwałę, która uchylałaby wszystkie decyzje Wojewody na te wszystkie inne drogi, oprócz tych które spełniają wymóg ustawy o drogach publicznych. Dalej w aktach geodezyjnych i katastralnych nastąpi przepisanie na własność Skarbu Państwa, bo ani gmina, ani województwo tego nie weźmie. Pozostanie dylemat , kto ma tą drogą zarządzać. B. A. Jeran przypomniał, że w samorządzie obowiązuje zasada domniemania kompetencji, która dotyczy gminy. Jeżeli jest zadanie publiczne, z którym nie wiadomo co zrobić, to wykonuje je gmina. Dlatego województwo robi drogi wojewódzkie, powiat powiatowe, a jeśli jest droga, z którą nie wiadomo co zrobić, to spada to na gminę. Dodał, że ze strony powiatu Obornickiego nie należy się niczego obawiać, bo Zarząd, ani Rada Powiatu żadnych decyzji nie podejmuje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że duża ilość wypadków decydowała o przebudowaniu chodników i powstaniu m.in. miejsc parkingowych na ul. W. Poznańskiej, przy targowisku, kosztem zieleni. W dzień targowy jezdnia była prawie niedrożna, a samochody ustawiały się po lewej i po prawej stronie.

Radny J. Witt wyjaśnił, że chodziło mu o projekt budowy chodnika od ul. Boguniewskiej w kierunku stadionu. Dodał, że nie neguje wcześniej wybudowanych chodników, bo faktycznie w centrum miasta były one za wąskie. Jednak chodnik od ul. Boguniewskiej jest szeroki i w dobrym stanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że inaczej zrozumiał wcześniejszą wypowiedz radnego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Gmina również nie będzie podchodziła do tematu zmiany dróg powiatowych na gminne. Zapytał, czy dobrze usłyszał, że Powiat przystępuje do procedury przetargowej na projekt przebudowy chodników na ul. W. Poznańskiej w uzgodnieniu z Radą?

Dyrektor B. A. Jeran wyjaśnił, że przetarg na projektanta jest rozstrzygnięty. Jednak, aby mógł przystąpić do pracy musi mieć mapy, jak będą gotowe to musi uzgodnić z Urzędem Miejskim szczegóły zadanie, m.in. ilość zjazdów, miejsc parkingowych itd.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy w budżecie Powiatu są zapewnione środki na budowę tego chodnika?

Dyrektor B. A. Jeran odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest 90.000zł. Przyznał, że na całość pewnie nie starczy, ale być może na ¾.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał czy wiata przystankowa dla dzieci w m. Wełna zostanie przestawiona w inne miejsce? Dodał, że tablice od przystanku przestawiono w połowie drogi między wiatą, a drogą nr 11.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tylko radnemu H. Janusowi nie podoba się przystanek. Dodał, że po Komisji GFiR spotkał się z całą Radą Sołecką, Sołtysem i błąd jest tylko w postawieniu tablicy. Zaraz po zimie tablica zostanie przestawiona.

Dyrektor B. A. Jeran powiedział, że jeśli trzeba będzie, to nie ma problemu z przestawieniem przystanku.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że nie chodzi o to, że mu się przystanek nie podoba, tylko mieszkańcy wnioskowali o przestawienie go o kilka metrów, żeby nie stał w linii jezdni na zakręcie.

Burmistrz Rogoźna powiadomił, że spotkał się z całą Radą Sołecką i wyrazili wolę, aby przystanek stał tam gdzie teraz. Problem jest tylko w usytuowaniu tablicy, ale zostanie ona przestawiona jak tylko mróz zelżeje. Na potrzeby przystanku nawieziono tłuczeń, poszerzono zakręt i nie ma z tym problemu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci.

Radny Rady Powiatu E. Mielke poinformował, że sprawa będzie uregulowana jak ustąpi mróz.

 

Informacja o stanie dróg gminnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że przysłuchując się wystąpieniom przedstawicieli dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych widzi, że występuje zasada, iż jak są przekazywane pieniądze, to od razu jest wykonywana praca. Zaapelowała o prace na ul. Kochanowskiego, Reja, Różanej. Poinformowała, że po raz drugi są przekazane przez Radę pieniądze, w wysokości 100.000zł na położenie płyt na tej ulicy. Poprosiła Burmistrza, aby wykazał trochę empatii i ulżył ludziom w codziennym życiu. Nadmieniła, że wie, iż Burmistrz też rozumie, że tam jest źle, bo już nie raz był poruszany ten temat. Jednak mieszkanie przy takiej drodze i korzystanie z niej jest uciążliwe. Już pojawiają się roztopy i jest tam tragicznie. Pomimo planowanej budowy tam kanalizacji, nie powstanie ona wcześniej niż za 3-4 lat, a droga jeszcze później.

Sołtys Sołectwa Tarnowo E. Świtniewska zapytała, dlaczego nie ma w tym punkcie obrad nikogo z PKP? Dlaczego nikogo nie zaproszono? Przyznała, że jest trochę problemów z nimi. Sama chciałaby omówić temat udostępnienia pomieszczeń po PKP, które i tak niszczeją, a ludzie muszą stać na zewnątrz i nie mają gdzie się schować.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Panią Sołtys, czy kierowała w tej sprawie pisma do PKP?

Sołtys E. Świtniewska zaprzeczyła.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że najpierw należałoby skierować do PKP określone pismo i jeżeli nie będzie żadnego działania, to wtedy poruszono by ten temat. Dodał, że szczegółowe sprawy należy rozpatrywać w bezpośrednim kontakcie. Nadmienił, że na dzisiejszej sesji są omawiane aż 4 tematy i ilość wystąpień jest ograniczona.

Radny Z. Hinz powiedział, że zrozumiał wypowiedź Pani Sołtys jako sugestię w kierunku Przewodniczącego Rady, aby zająć się tym problemem i być może na komisji temat przedyskutować wraz z przedstawicielami PKP. Przyznał, że jest problem z PKP.

Sołtys Sołectwa Parkowo J. Szmania powiedział, że inny jest prestiż jak tematem zajęłaby się Rada, Burmistrz. Zachęcił radnych do odwiedzenia dworca PKP w Parkowie. Stwierdził, że jest to również gminna wizytówka.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby np. Komisja GFiR zajęła się tym tematem na jednym z posiedzeniem. Jednak wcześniej Pani Sołtys takiego problemu nie zgłaszała i wypłynął on teraz. Najpierw sprawę trzeba by było indywidualnie załatwić.

Radny Z. Nowak poinformował, że kilka miesięcy temu było spotkanie z przedstawicielami PKP i dotyczyło przejazdu w Rogoźnie. Stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja GFiR podjęła taki temat np. w miesiącu marcu lub w kwietniu. Poprosił obu sołtysów o pomoc w zwołaniu Komisji.

Sołtys J. Szmania powiedział, że radni powinni zająć się tym, sołtysi mogą jedynie zgłaszać swoje problemy.

Sołtys E. Świtniewska wyjaśniła, że złożyła swoje zapytanie, tylko w kwestii formalnej. Dodała, że jej zdaniem Rada bez sugestii sołtysów widzi problem z PKP.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że chciał aby sołtysi zasugerowali, czy posiedzenie Komisji GFiR ma być wyjazdowe, czy tylko spotkanie w Urzędzie. Dodał, że chciałby również wiedzieć, czy sołtysi, którzy zgłaszają teraz problem będą później obecni na Komisji.

Sołtys J. Szmania zapytał, jak długo prosił o kanalizację? Zaplanowana była w WPI i poinformował o tym mieszkańców. Dodał, że radni ślubowali i ich decyzja jest ostateczna. Nadmienił, że radni tłumaczą, że przesuwają kanalizację Parkowo – Józefinowo w planie na lata następne i ma świadomość, że w tym roku są wybory i nie wiadomo, czy wszyscy przejdą. Zapytał, co ma powiedzieć swoim mieszkańcom? Stwierdził, że ta kadencja jest diametralnie inna od tych w poprzednich latach.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że nic nie zostało wykreślone.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poprosił o przybliżenie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na sesji marcowej będzie wnioskowane do Rady o przesunięcie minimum 250.000zł na akcję zima. W budżecie było zaplanowane 40.000zł, ponieważ w poprzednich latach ok.30.000zł, bez zakupu soli i piasku.

 

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

 

VI. Współpraca Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim.

Informacja dotycząca współdziałania pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Rogoźno w 2009r. - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że otrzymał dzisiaj rano telefon z Gabinetu Marszałka, że przedstawiciel samorządu wojewódzkiego nie będzie mógł przybyć na dzisiejszą sesję.

Następnie głos zabrał Starosta Obornicki G. Wańkowicz. Powiedział, że rok 2009 był kolejnym okresem owocnej współpracy samorządów. Gmina Rogoźno od kilku lat w sposób znaczący wspiera działania Powiatu na terenie Gminy. Zadania, które powstały przy udziale Gminy to m.in. przebudowa skrzyżowania i parkingu w Parkowie, zatoka przystankowa w Pruścach, chodnik w Garbatce, chodnik przy ul. W. Poznańskiej, chodnik w m. Wełna, skrzyżowanie ul. Boguniewskiej z ul. Południową w Rogoźnie. Dodał, że Rogoźno miało duży udział w powstawaniu bloku żywieniowego i wyposażenia w Gimnazjum Nr 2. Wspólna akcja utylizacji azbestu sfinansowana przez Gminę, Powiat i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pozwoliła na zutylizowanie 60 ton eternitu z terenu Gminy Rogoźno. Nadmienił, że Gmina w swej działalności wspiera również zadania dotyczące społeczności całego Powiatu jak np. zakup aparatury medycznej na kwotę 100.000zł dla SP ZOZ w Obornikach, przekazanie kwoty 20.000zł na działalność WTZ Wiardunki, 39.000zł na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno - ekologicznych dla KP PSP w Obornikach. Starosta poinformował, że w ramach wprowadzonego w Starostwie systemu zarządzania jakością , przyjęto dokument Politykę Jakości, który mówi, iż nadrzędnym celem Starostwa jest zapewnienie fachowej i przyjemnej obsługi klientów. Pracownicy są zobowiązaniu do przestrzegania tego najważniejszego założenia. Wyraził wysoką ocenę nt. współpracy Gminy Rogoźno z Powiatem Obornickim. Podziękował Burmistrzowi Rogoźna oraz radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie za tą współpracę.

 

Informacja o współpracy Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że pozytywnie ocenia współpracę z Panem Starostą. Przyznał, że współpraca między wydziałami UM w Rogoźnie i wydziałami Starostwa wygląda nie tak bardzo dobrze jak między nim, a Starostą. Dodał, że nigdy Pan Starosta nie odmówił pomocy i ewentualne problemy są omawiane na bieżąco na spotkaniach. Przyznał, że między Gminą, a Starostwem jest jeden mankament. Gmina Rogoźno przeznaczyła na drogi powiatowe ok.300.000zł, a Powiat ok.61.000zł. Nadmienił, że w przyszłości, w miarę możliwości, oczekiwałby współudziału po 50%. Podziękował Staroście za dobrą współpracę i zadeklarował dalszą.

 

 

VII. Stan służby zdrowia na terenie gminy.

Informacja na temat działalności NZOZ Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne na terenie Gminy Rogoźno stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przedstawiciel jednostki Dr P. Kudełka poinformował, że na 2010r. nadal są realizowane świadczenia jeśli chodzi o ratownictwo medyczne do końca roku. Natomiast POZ ambulatoryjne jest świadczone, jednak nie wiadomo co będzie przy najbliższej kontroli, co do norm, które powinny spełniać pomieszczenia. Przypomniał, że wystosowano pismo do Gminy ws. ewentualnej zmiany lokalizacji pomieszczeń lub wykupu, remontu pomieszczeń obecnie zajmowanych. Nadmienił, że kończy się opinia SANEPIDu i nie wiadomo, co będzie dalej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jak jednostka rozwiąże problem przygotowania obiektu do wymogów prawnych? Dodał, że Powiatowy Inspektor Sanitarny zarzucił obiektowi m.in.:

·         połączenia ścian z podłogami w pomieszczeniach wymagają odpowiedniego uszczelnienia umożliwiającego prawidłowe mycie i dezynfekcję,

·         pokrycie ścian i podłóg wykonane z materiałów nie zapewniających ich prawidłowego mycia i dezynfekcji,

·         instalacje grzejników nie zapewniają ich prawidłowego utrzymania w czystości, a także ścian i podłóg przy grzejnikach,

·         brak ustępu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

·         brak prawidłowego wentylowania pomieszczeń,

·         nieprawidłowe szerokości drzwi w pomieszczeniach,

·         nieprawidłowe technicznie pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Zapytał, czy dotyczy to głównie ratownictwa medycznego, czy POZ?

Dr P. Kudełka odpowiedział, że przede wszystkim POZ. Dodał, że jednostka jest gotowa na inwestycje w każdej chwili. Jednak, aby zainwestować trzeba mieć jakąś pewność. Pan Obst wyjaśnił w piśmie jakie ma oczekiwania w stosunku do Rady. Nadmienił,że jeżeli obiekt nie będzie spełniał wymogów, a jednostka będzie musiała świadczyć usługi, to przeniesie się do Jaracza i pacjenci będą zmuszeni tam dojeżdżać.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o koszt przystosowania pomieszczeń, polegający na wyeliminowaniu uwag wskazanych przez PPIS w Obornikach.

Dr P. Kudełka stwierdził, że nie będzie się wypowiadał na temat pieniędzy. Nadmienił, że ostatnio tynk spadł z dachu właściwie do pomieszczenia. Nakłady do poniesienia są ogromne. Dach, przebudowa ścian, pomieszczeń, remont itd.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy w Jaraczu będzie tylko POZ?

Dr P. Kudełka odpowiedział, że POZ, gabinet zabiegowy. Nadmienił, że firma od ubiegłego roku posiada certyfikat ISO 9001- 2008 na czynności medyczne, ratunkowe. Przyznał, że problem tkwi tylko w pomieszczeniach.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał, że firma jest jednym z nielicznych specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej na terenie Powiatu. Zapytał, czy jest szansa, aby w następnym rozdaniu na terenie Rogoźna, zamiast ratowników medycznych był lekarz w karetce?

Dr P. Kudełka wyjaśnił, że wszelkie warunki jeśli chodzi o skład zespołu ratownictwa medycznego ustala Wojewoda w planie zabezpieczenia ratowniczego na każde kolejne 3 lata. Jeden z art. mówi, kto wnioskuje, czyimi uwagami i sugestiami kieruje się Wojewoda w przydzielaniu na dany rejon skład zespołu. Jednostka jest tylko wykonawcą planu Wojewody, a nie planerami tego systemu. Poinformował, że samorządy gmin mają prawo wnioskować do Wojewody ws. składu zespołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy są powiaty podobnej wielkości na terenie województwa, które mają więcej niż jeden zestaw S?

Dr P. Kudełka odpowiedział, że są np. Gmina Pniewy, Szamotuły, Gmina Wronki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy wnioskowanie do Wojewody może zaowocować 2 zestawami S na terenie Powiatu?

Dr P. Kudełka stwierdził, że podstawą jest droga nr 11. Odległość do szpitali, rozległość terenu, liczba mieszkańców są argumentem ku temu.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy dopuszczalny jest przyjazd pogotowia na wezwanie po 1,5 godz. i czym to jest spowodowane?

Dr P. Kudełka odpowiedział, że o tym kiedy, jaki zespół i do kogo wyjeździe decyduje dyspozytor medyczny w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Obornikach. Dodał, że ustawa mówi, iż maksymalny czas dojazdu w terenie zabudowanym to 15 minut w miastach do 10.000 mieszkańców, powyżej 20 minut na dojazd zespołu ratownictwa medycznego.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska wyjaśniła, że zadała pytanie, ponieważ zdarzały się przypadki nagłe, kiedy uczniowie ulegali wypadkom lub popadali w stan niepokojący, gdzie była utrata przytomności, to oczekiwano na pogotowie bardzo długo, nawet do 1,5 godz.

Dr P. Kudełka poinformował, że decyzję podejmuje dyspozytor i jeżeli podjął taką decyzję, to na pewno w porozumieniu z osobą zgłaszającą. Jeśli była na miejscu pielęgniarka i pacjent pozostawał pod jej opieką, to dyspozytor uznał, że może tyle czasu poczekać i nie jest to zagrożenie zdrowotne. Ponadto dyspozytor nie jest w gestii jednostki, tylko Dyrektora SP ZOZ, któremu podlega Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Obornikach.

 

Informacja z działalności Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny” w Rogoźnie – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Dr J. E. Teska podziękował Radzie za decyzję ws. przystosowania pomieszczeń Przychodni do warunków unijnych. Dodał, że winda jest w trakcie eksploatacji. Dostosowano toalety dla niepełnosprawnych. Nadmienił, że przydałoby się zastanowić nad remontem elewacji zewnętrznej i wymianą okien.

Sołtys Sołectwa Laskowo G. Świstek zapytała, czy jest granica podczas zgłaszania wizyt domowych kiedy powinien pacjent sam przyjechać do Przychodni, a kiedy to lekarz przyjedzie?

Dr J. E. Teska odpowiedział, że wizyty domowe lekarskie są przyjmowane przez lekarza, który w danym dniu odbywa takie wizyty. Pierwszym powodem jest obłożna choroba, która uniemożliwia przybycie do Przychodni. Każde zgłoszenie wizyt jest indywidualnie przyjmowane przez lekarza.

Sołtys G. Świstek zapytała, czy pacjent z Laskowa, który ma ma temp. 39ºC, a na dworze jest - 20ºC, musi iść na przystanek i przyjechać do Przychodni?

Dr J. E. Teska odpowiedział, że jego zdaniem jest to kwestia już wizyty lekarskiej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, ile dziennie jest przyjmowanych pacjentów?

Dr J. E. Teska odpowiedział, że miesięcznie 6000-6500 porad.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy w planowane jest rozszerzenie działalności o lekarzy specjalistów?

Dr J. E. Teska stwierdził, że chcąc coś rozszerzać trzeba mieć miejsce. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego lokum.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zwróciła uwagę na problem chirurgi i ortopedii w Rogoźnie i warunki pomieszczeń, które nie są dostosowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zapytała Burmistrza, jakie podjął działania i jak widzi możliwość działania poradni chirurgicznej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wie jak wygląda problem chirurga. Przyznał, że teraz na Burmistrzu wymusza się wskazanie lokalu, a 2 lata pomieszczenia stały puste, ponieważ szpital odmówił. Nadmienił, że myślał iż uda się rozwiązać sprawę rehabilitacji poprzez przeniesienie firmy Pana Kapsiaka do byłego ośrodka zdrowia w Rogoźnie na końcu miasta. Jednak Pan Kapsiak odmówił przyjęcia tej oferty, którą dyrektor budynku mu złożyła. Jedynym miejscem dla chirurga jest to, które teraz zajmuje rehabilitacja. Umowa z Panem Kapsiakiem została zawarta w 1 stycznia 2009r. i obowiązuje 3 lata. Burmistrz poinformował, że oczekuje się teraz na rozwiązanie sprawy rehabilitacji w budynku po byłym ośrodku zdrowia. Właściciel firmy decyduje co mu się opłaci i nie przystał na zaproponowane warunki. Dodał, że w rozmowach brał udział również Pan Starosta. W tej chwili pomieszczenie jest zablokowane, bo jest rehabilitacja. Przyznał, że Pan Kapsiak od dawna szuka pomieszczeń po Rogoźnie. Wskazano mu kilka propozycji, ale ostateczną decyzje podejmuje właściciel. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że chirurga może nie być, ale nie jest cudotwórcą. Nie rzuca takich szalonych pomysłów jak Klub Radnych, aby kupić budynek za 500.000zł i za kolejne 1.500.000zł go wyremontować. Dodał, że Pan Obst zwrócił się z pismem o kupno budynku lub ewentualne wydzierżawienie na relatywnie długi czas. Wyjaśnił, że rozmawiał z Panem Arturem Obst i również na Komisjach zadecydowano, że sprzedaż budynku jest niemożliwa. Gdyby chirurg przeszedł, to Gmina jest w stanie wydzierżawić na okres kontraktu. Nie można pozwolić na sprzedaż budynku, bo może się okazać, że firma nie dostanie kontraktu, a będzie właścicielem budynku. Gmina jest gotowa na wydzierżawienie. Przypomniał, że pomieszczenia, które przygotowała Gmina dla chirurga, stały wolne kilka lat m.in. gipsownia, gabinety itd. Dużo firm się zgłaszało, bo chciało wydzierżawić pomieszczenia po chirurgu.

Pan A. Kapsiak NZOZ „Artus” poinformował, że od kilu lat szuka w Rogoźnie innego lokalu, aby przenieść rehabilitację. Jednak na terenie miasta nie ma lokalu, który spełniałby wymogi sanitarne, albo takiego, który można by przystosować. Niedawno pojawiła się propozycja wynajmu pomieszczeń w ośrodku na końcu miasta. Poinformował, że złożył tam ofertę, ale być może okazała się zbyt mało atrakcyjna i nie przeszła. Wyjaśnił, że to nie jest tak, że nie chce się przenieść, tylko byli inni oferenci i oferta NZOZ „Artus” nie przeszła. Dlatego nie ma możliwości przeniesienia się do tamtego budynku. Poinformował, że szuka innych pomieszczeń w Rogoźnie. Stwierdził, że być może kupno budynku obok obecnego ośrodka zdrowia, byłoby dobrym rozwiązaniem i pomogłoby całemu miastu w prowadzeniu służby zdrowia.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że szalone pomysły radnych czasami dawały dobry efekt. W Rogoźnie jest obiekt, w którym świadczy się usługi POZ i jest on przystosowany do wymogów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że użył tego sformułowania tylko w odniesieniu do pomysłu zakupu budynku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radni różnie wypowiadali się nt. dofinansowania remontu obiektu POZ, a na dzień dzisiejszy Inspektor Sanitarny stwierdza, że lecznica spełnia wszelkie normy. Tak samo jak Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Pani Migas – Korybalskiej spełnia wszystkie wymogi. Zarówno pogotowie, chirurgia, ortopedia, POZ nocny, NZOZ „Hipokrates”, ginekolog są zagrożone. Zapytał Dyrektora ZAMK, czy widzi możliwość dostosowania obiektów, aby w przyszłości podmioty otrzymywałyby kontrakty.

Dyrektor ZAMK M. Mysłek wyjaśnił, że Przychodnia spełnia wymogi, pozostały tylko drobiazgi związane z wentylacją i wypełnieniem połączeń między ścianą, a podłogą. U ginekologa jest do wykonania kabina higieny osobistej. W Parkowie wymieniono stare grzejniki. Trwają prace w budynku na ul. Fabrycznej 5. To co było zaplanowane jest realizowane. W Pogotowiu połączenie i wielkość gabinetów na czasy, w których powstawały była odpowiednia. Dzisiaj już tak nie jest. Dodał, że firma może inwestować w budynek, a później się z tego rozliczyć. Nadmienił, że już dużo zrobiono w Rogoźnie i można wykorzystać gabinety, przyjmować pacjentów rano i po południu. Jak zgłosi się specjalista w jakiejś dziedzinie, to spokojnie będzie mógł podpisać kontrakt.

Dr P. Kudełka poinformował, że w gabinecie nie działa klamka do drzwi. Dodał, że zastanawia go, kto zainwestuje w ten budynek, który potrzebuje gruntownego remontu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie wyobraża sobie, aby mieszkańcy Rogoźna jeździli do Jaracza po poradę. Czy siłami tylko jednostki można dostosować obiekt do wymogów, aby podmiot mógł utrzymać kontrakt na lata następne?

Dyrektor M. Mysłek odpowiedział, że należałoby zrobić wycenę, tego co należy zrobić. Poinformował, że nie ma dokumentów z SANEPIDu. Jeśli są to nieduże kwoty, to można zrealizować pewne prace, ale dopiero po dokładnym rozeznaniu sytuacji. Dodał, że sufit nie spadł, tylko są tam płyty kartonowo – gipsowe i pękła rysa na suficie. Był tam osobiście i woda się tam nie lała. Usunięto tą rysę w trybie ekspresowym. ZAMK dokonuje drobnych napraw i nie unika tego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy ZAMK własnymi siłami, jest w stanie przygotować obiekt, aby mógł funkcjonować w przyszłym roku?

Dyrektor M. Mysłek powiedział, że pieniędzy nie ma na kompleksowy remont. Można by to robić etapami z przychodów. Dodał, że wypowie się później, jak będzie miał bardziej szczegółowe informacje.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby uzgodnić jakiś termin i na posiedzeniu Komisji SSOiK Dyrektor ZAMK przedstawiłby rozwiązanie tego problemu, również od strony finansowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał, że jest to słuszna propozycja, chociaż stan służby zdrowia był znany 2 lata wcześniej i niewiele się zmieniło. Poprawa nastąpiła tylko w przypadku lekarza rodzinnego.

 

Ponadto radni otrzymali pisemne informacje przygotowane przez:

·         Burmistrza Rogoźna – załącznik nr 11 do protokołu,

·         Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach U. Bak - załącznik nr 12 do protokołu,

·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach M. Fiksy - załącznik nr 13 do protokołu,

·         Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego – załącznik nr 14 do protokołu,

·         Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Obornikach P. Kolasińskiego - załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

VIII. Ocena osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009.

Informacja nt. osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych placówek oświatowych w gminie Rogoźno w roku szkolnym 2008/2009 – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska poinformowała, że w każdej szkole odbyły się sprawdziany i egzaminy próbne. Szkoły korzystały z różnych ofert i w związku z tym nie ma możliwości porównania tych wyników. Przyznała, że są problemy z motywacją uczniów do nauki. Poinformowała, że w tej chwili trwają prace nad zmianą Statutu Przedszkola w Parkowie, aby w marcu wystąpić do Rady o przyjęcie uchwały dotyczącej utworzenia w placówce oddziałów integracyjnych. Dodała, że w ZS w Parkowie jest przygotowany oddział „0”. Spowoduje to wzrost ilości wolnych miejsc w przedszkolach na terenie Gminy.

Wiceprzewodnicząca R. Tomaszewska zapytała o etap przygotowania placówki w Parkowie do przyjęcia dzieci, które będą w grupach integracyjnych.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że w oddziale integracyjnym może być od 15-20 dzieci, w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Wszystko zależy od wniosków rodziców i rodzajów niepełnosprawności. Poinformowała, że łazienki w Przedszkolu w Parkowie są dostosowane do dzieci niepełnosprawnych. Węzeł komunikacyjny jest w planie finansowym na ten rok budżetowy i będzie zmieniany korytarz i wejście do Przedszkola (podjazd i poręcze dla dzieci niepełnosprawnych). Jest gotowa sala stymulacji, tylko musi być doposażona w pomoce dydaktyczne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy wszystkie kuchnie w placówkach spełniają wymogi?

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że najlepiej wyposażoną kuchnię posiada Przedszkole Nr 2. Przedszkole Nr 1 spełnia na dzień dzisiejszy wszystkie wymogi, ale będzie trzeba je doposażyć. Natomiast Przedszkole w Parkowie ma decyzję przystosowania do wymogów do 2012r. Musi być przebudowany tam cały ciąg technologiczny.

Radny K. Lis zapytał o wyrok WSA ws. uchwały Rady Miejskiej dotyczącej opłat za świadczenia w przedszkolach i jego konsekwencje.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że uchwała została uchylona i nie ma mocy prawnej, ale nie ma możliwości zwrotu pieniędzy rodzicom. Konieczne będzie przygotowanie nowej uchwały, która nałoży wyższe koszty niż na dzień dzisiejszy. Rodzic, każdego dziecka, które przebywa w przedszkolu powyżej 5 godzin, będzie musiał partycypować w kosztach.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała o możliwości zmniejszenia kosztów kształcenia ucznia.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że koszty kształcenia ucznia generuje utrzymanie obiektu oraz praca pedagogiczna. Rozległość terenu Gminy i rozprzestrzenienie placówek oświatowych również wpływa na poziom kosztów. Dodała, że nie powinno się myśleć o likwidacji jakiejkolwiek placówki, ponieważ nawet szkoły generujące największe koszty, są potrzebne. Zwróciła uwagę na wzrost liczebności dzieci 3, 4 i 5 letnich, który spowoduje zmniejszenie kosztów kształcenia. Zapewniła, że żaden z dyrektorów nie będzie generował kosztów tam, gdzie nie będzie to wskazane.

 

 

 

IX. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno – projekt przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Radna A. Pasternak zapytała o przyczynę podziału ul. Paderewskiego na 2 okręgi?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że tak uzgodnili dyrektorzy. Nadmienił, że jest to podział do celów statystycznych, a i tak rodzic zadecyduje gdzie posłać dziecko.

Radny K. Lis zapytał, czy prawo nie nakazuje dokonania podziału na obwody dla przedszkoli? Dodał, że nie chce mu się wierzyć, iż dyrektorzy zadecydowali o rozbieżności linii wyrysowanych na mapie.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że prawo oświatowe nie wymaga określenia obwodów przedszkoli. Poprosił, aby na drugie pytanie odpowiedzi udzieliła Dyrektor SP Nr 3.

Dyrektor SP Nr 3 B. Gruszczyńska poinformowała, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem SP Nr 2 i po dyskusjach nad podziałem zadecydowano, że prawa część, bliższa SP Nr 3 będzie należała do tej placówki, lewa do SP Nr 2. Nadmieniła, że po każdej ze stron jest tyle samo bloków.

 

 

Uchwała Nr L/359/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno została podjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

B/ zasad gospodarowania nieruchomościami – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §10 ust. 1 pkt 1. wykreślić sformułowanie: „z wyłączeniem przypadków, gdy przedmiotem sprzedaży jest lokal będący jedynym lokalem mieszkalnym w budynku”. Wyjaśnił, że zmiana spowoduje ujednolicenie zasad dla wszystkich dotychczasowych najemców, którzy chcieliby wykupić lokale.

Radny Z. Hinz zapytał, czy ta zmiana nie skomplikuje spraw związanych z tą uchwałą?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że co do zasady, ustalenie treści jest kwestią woli Rady. Zdanie Urzędu było inne i zostało wyrażone w treści uchwały. Jednak skoro Rada uważa inaczej, to nie ma przeszkód do zawarcia tej zmiany w uchwale.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał dlaczego przy sprzedaży lokali mieszkalnych nie ma granicy sumy, przy której decyduje Rada Miejska?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że w dotychczasowym brzmieniu uchwały o zasadach gospodarowania mieniem gminy, również nie pojawiały się uchwały, które dotyczyłyby wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych, których wartość przekracza 10.000zł. Było to spowodowane tym, że uchwała bezpośrednio deleguje Burmistrza do zbywania tychże lokali. Dodał, że §9 ust. 3 mówi, że: „Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przysługuje ich najemcom, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony”. Nie ma możliwości rezygnacji z tego prawa i dlatego dotychczasowa wykładnia była taka, że przepis dotyczący progu 10.000zł nie miał zastosowania w tych przypadkach.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że nie do końca to rozumie.

Radny K. Lis zapytał o §10 ust.3. Jaka na 2010r. jest wysokość zadatku?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że 1.100zł, czyli tyle samo co w roku ubiegłym. Koszt wyceny i podstawowych opracowań jest każdorazowo taki sam i jest to kwota stała.

Radny K. Lis zapytał o §11, który reguluje sytuację, w której nie można zbyć lokalu z bonifikatami, czyli chodzi o budynku nowo wybudowane i o budynki po remoncie kapitalnym. Stwierdził, że w ten sposób blokowana jest możliwość nabycia tych lokali osobom, które by chciały to nabyć, nawet po remoncie kapitalnym. Zapytał, jak uregulować taką sytuację?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że jest to taki sam zapis jak w dotychczasowej uchwale. Większość zasobów to budynki dość stare i dlatego nowy budynek lub po remoncie kapitalnym, będzie znacznie więcej wart. Dysproporcja materialna jest dość znaczna i taki zapis w uchwale jest uzasadniony.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jak będzie potraktowana osoba, która będzie chciała zakupić lokal i zrobi gruntowny remont z własnych środków. Czy lokal będzie wyceniony po takim koszcie, czy kwota będzie umniejszona o poniesiony nakład?

R. Piątkowski odpowiedział, że nakład będzie odliczony od ceny nabycia. Składa się oświadczenie o nakładach, które najemca poniósł z własnych środków.

 

 

Uchwała nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno została podjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

C/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski. Dodał, że sugerowano 3 letni okres dzierżawy i komisje przychyliły się do tej propozycji.

Radny Z. Nowak zapytał, czy zamiast podawania lat można zapisać, że wynajmuje się lokal na okres trwania kontraktu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w przypadku umowy najmu raczej nie skłaniałby się w tym kierunku. Bardziej wskazane będzie podanie konkretnego terminu.

Radny R. Dworzański poinformował, że Komisja SSOiK przychyliła się do okresu 3 lat, ponieważ umowa będzie precyzować, że jej zerwanie nastąpi z chwilą zaprzestania kontraktu.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §1 zapisać: „do 3 lat”.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ poinformował, że wszelkie szczegółowe zasady najmu można zawrzeć w umowie, również okres wypowiedzenia lub warunki, w których to wypowiedzenie miałoby się zrealizować. Samo określenie okresu w uchwale nie musi bezwzględnie rzutować na samą treść umowy. Jednak okres 3 lat i do 3 lat powinien być właściwy.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” w obecności 14 radnych.

 

 

Uchwała Nr L/361/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

 

D/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1674/4 położonej w Rogoźnie - projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski. Zwrócił uwagę na błędne oznaczenie działki. Winno być 1676/4, a nie 1674/4.

„Za” wprowadzeniem poprawki jednogłośnie opowiedziało się 15 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, kiedy wygasła ostatnia umowa dzierżawy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że z końcem ubiegłego roku.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy działka podlega pod przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że nie wie. Dodał, że na obszarze działki obowiązuje plan przestrzenny, który określa warunki zabudowy i prawdopodobnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie ma zastosowania.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy działka jest gruntem rolnym?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że przedmiotowa działka znajduje się na obszarze określonym jako „teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem upraw ogrodniczych oznaczonym symbolem MN/RO-1” .

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy z tej działki pobierany jest podatek rolny?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że nie wie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że jest to pierwsza uchwała dotycząca wniosku o dzierżawę na okres dłuższy niż 1 rok. Wcześniej, pomimo wniosków, nie podpisywano takich umów i nie kierowano takich uchwał do Rady Miejskiej.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że w projekcie uchwały w podstawie prawnej powołuje się na art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który z dniem 7 stycznia br. zmienił swoją treść. Spowodowało to, że w tej chwili forma prezentowana w uchwale jest całkowicie dopuszczalna.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zwrócił uwagę na zbyt krótki okres wydzierżawiania gruntów rolnikom.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że w tej chwili opracowywany jest skomasowany program, który uregulować ma całą tą sprawę.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że wniosków o dzierżawę było sporo na okres powyżej 3 lat i nigdy nie były one kierowane na Radę Miejską, która mogła wyrazić na to zgodę.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w związku z nowelizacją ustawy, wszelkie wcześniejsze wnioski nie mogły zostać rozpatrzone w taki sposób.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że zgodnie z uchwałą o zasadach gospodarowania nieruchomościami była taka możliwość. Burmistrz samodzielnie podejmował decyzje na dzierżawę do 3 lat, a Rada powyżej.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że w tym przypadku jest mowa o trybie bezprzetargowym, a uchwała ogólna mówi o zasadach, których trybem wiodącym jest przetarg nieograniczony. Po nowelizacji ustawy dopuszczony jest tryb bezprzetargowy dla wszystkich nieruchomości bez wyjątków. W poprzednim stanie prawnym, Rada nie miała kompetencji do wyrażenia zgody na bezprzetargowe wyrażenie zgody na dzierżawę, najem na okres dłuższy niż 3 lata.

 

 

Uchwała Nr L/362/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

E/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej - projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny K. Lis zapytał, czy wnioskodawca złożył deklarację darowizny na rzecz Gminy?

R. Piątkowski odpowiedział, że jeszcze nie, ale zobowiązał się pisemnie do tego. Dodał, że koszty nie są znane, dopiero po przeprowadzeniu przetargu wysokość darowizny będzie znana.

 

 

 

Uchwała Nr L/363/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej ostała podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

f/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – projekt przedstawił Wiceprzewodniczący Rady H. Janus. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych projekt powinien być zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i później podjęty przez Radę Miejską i przesłany do Marszałka, który nadaje numery drogom powiatowym i gminnym. Na komisjach dyskutowano, kto ma kompetencje do złożenia projektu itd., po czym Komisja GFiR złożyła wniosek do Burmistrza Rogoźna o przeprowadzenie procedury zmierzającej do uchwalenia przygotowanego projektu uchwały. Do tej pory nie otrzymano żadnej informacji w tej sprawie. Dodał, że liczył, iż Burmistrz wystąpił do Zarządu Powiatu o opinie nt. kategorii i numeracji dróg gminnych. Wyjaśnił, że przed sesją okazało się, że prawdopodobnie Powiat nic nie wie na ten temat. Zapytał, dlaczego tak się stało?

Radny Z. Hinz przypomniał, że na ostatnim Komisji SSOiK omawiano ten temat i Przewodniczący Rady informował, że projekt uchwały będzie wycofany z porządku obrad, a tak się nie stało.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że otrzymał informację, iż będzie to wycofane z porządku obrad, ale nie było nikogo, kto by tą informację wycofał.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie wystąpił o taką opinię, ponieważ nie on przygotowywał projekt uchwały. Dodał, że jego zdaniem jest o przygotowany wadliwie. Nadmienił, że nie widzi problemu, aby taką uchwałę uchwalić, tylko w innym kształcie, z innymi drogami, wspólnie się spotkać itd. Stwierdził, że skoro radny jest ważniejszy od pracowników Urzędu, od Dyrektorów Dróg Powiatowych, to niech wystąpi do Starostwa o opinie i przedstawi radnym gotowy materiał. Poinformował, że nie widzi problemu, aby ją podjąć po poprawkach w uchwale i wykazie dróg, aby po wspólnej dyskusji nad nimi wystąpić do Zarządu o opinię.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że rozmowy na ten temat trwają już od 3 lat, ponieważ Zarząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił do gmin o ustalenie nowych kategorii dróg gminnych i ich numeracji. Przyznał, że jego projekt został zrobiony lepiej od tego, który powstał 2 lata wcześniej i został przyjęty przez Zarząd Województwa niezgodnie z ustawą o drogach publicznych. Ponieważ zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zapytał, czy było to spełnione w 2007r.? Poinformował, że był tylko podpis Burmistrza i następnie pismo przesłano do Zarządu Województwa Wielkopolskiego, bez opinii Zarządu Powiatu i bez uchwały Rady Miejskiej, czyli niezgodnie z ustawą o drogach publicznych. Radny stwierdził, że przygotowany przez niego projekt zrobił tak, jak najlepiej potrafił. Od 2 lat Urząd nie poprawił swojego błędu. Dodał, że nie można podjąć dzisiaj tego projektu, bo byłoby to złamanie ustawy o drogach publicznych. Nadmienił, że po naniesieniu poprawek w swoim projekcie przekaże go do Zarządu Powiatu i po otrzymaniu opinii, przedstawi nowy projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska wyraziła zdziwienie, że Burmistrz podchodzi z niechęcią do inicjatywy radnego H. Janusa, który wykonuje pracę pracowników Urzędu. Poprosiła Burmistrza, aby zdecydował się czego oczekuje od radnych.

Radny K. Lis przypomniał, że Komisja GFiR podjęła wniosek o przeprowadzenie procedury zmierzającej do uchwalenia projektu uchwały i radny H. Janus nie powinien występować w imieniu Urzędu o opinię do Starostwa. Jest to zadanie organu wykonawczego i on powinien to zrealizować.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie jest przeciwko uchwaleniu uchwały, ale pod tak przygotowaną uchwałą się nie podpisze. W projekcie radny ujął drogi, które są nieprzejezdne, nieużytkowane. Dodał, że radny przygotował projekt sam, nie konsultując się z Urzędem.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał Burmistrza, dlaczego podpisał się pod czymś co było niezgodne z ustawą o drogach publicznych, gdzie pół ulic w mieście zostało zaliczone do kategorii dróg gminnych, a drogi ważne nie zostały zaliczone do żadnej kategorii i są drogami wewnętrznymi. Na terenach wiejskich też wybrano nawet drogi, które kończyły się w polu. Radny dodał, że w swojej uchwale proponuje kilka innych dróg, o tym samym standardzie i to okazuje się być złe. Wcześniej postąpiono wbrew ustawie o drogach publicznych i to było dobre? Poinformował, że ma prawo do złożenia projektu uchwały i można ten projekt przedyskutować ponownie na następnych posiedzeniach komisji oraz wnieść ewentualne poprawki, a następnie przekazać do zaopiniowania Zarządowi Powiatu.

Radny Z. Hinz powiedział, że rozumie, iż Burmistrz przygotuje swoją uchwałę, która będzie omawiana.

Radny R. Dworzański złożył wniosek, aby przedłożony projekt, którego podjęcie na dzisiejszej sesji będzie niezgodne z przepisami prawa (brak opinii Zarządu Powiatu), cofnąć do wnioskodawcy.

Radny Z. Nowak zapytał Burmistrza, czy przygotuje inny projekt na następną sesję?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie, czy zdąży, bo trzeba przemyśleć dokładnie co umieścić w wykazie, a co z niego wyrzucić, ale postara się. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż projekt, który przygotuje i tak będzie kwestionowany przez radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że podtrzymuje swój projekt i może on zostać przedyskutowany jeszcze raz na komisjach i później przedstawiony Zarządowi Powiatu. Dodał, że uchwała jest podstawą do słynnej ewidencji dróg, która powinna być od 2007r.

Wniosek radnego R. Dworzańskiego został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

 

 

X. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Radny R. Kinach zapytał o uczestnictwo w walnym zebraniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” i temat spotkania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że tematem spotkania była sprawa przedstawiciela Gminy w Radzie tego Stowarzyszenia. Zaplanowany wcześniej termin posiedzenia Stowarzyszenia przesunął się ze stycznia na marzec. Po wyjaśnieniach obu stron sytuacja nie została do końca rozstrzygnięta na walnym zebraniu i żadna jednoznaczna decyzja nie zapadła. Każdy przedstawił swoje racje. Wyraził nadzieje na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy w marcu.

Radny J. Witt zapytał, czy sprawa jest już zakończona, czy temat będzie przerabiany jeszcze kilka razy?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że sprawa nie jest definitywnie jeszcze zakończona. Przyznał, że sama sytuacja dość długo jest przedłużana, ale prawdopodobnie w miesiącu marcu ostatecznie zostanie rozwiązana.

Radny J. Witt powiedział, że czy to było jedynym tematem posiedzenia? Przypomniał, że teraz minął termin składania wniosków na budowę m.in. świetlicy w Parkowie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że sprawy wniosków również były omawiane, ale całości nie zna, ale zapewne Pan Burmistrz wie na ten temat więcej, bo go przygotowywał.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przedstawicielem Rady w Stowarzyszeniu jest radny Nowak, a sam jest tam jako osoba fizyczna. Poprosił, aby radny Nowak odpowiedział na pytanie radnego J. Witta.

Radny Z. Nowak powiedział, że ze zdziwieniem odbiera słowa Burmistrza, bo przy wyborze Rady Stowarzyszenia reprezentował samorząd gminy i na stronach internetowych reprezentuje czynnik społeczny w Radzie Stowarzyszenia, a teraz twierdzi, że jest osobą prywatną w Stowarzyszeniu. Stwierdził, że trudno rozstrzygnąć kim Burmistrz tam jest. Dodał, że skoro Burmistrz jest adresatem tego pytania, bo urzędnik Urzędu Pan Cisowski opracowywał wniosek i Burmistrz jest za niego odpowiedzialny. Nadmienił, że wniosek został już złożony, a jakie są jego losy powinien wiedzieć Pan Burmistrz.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w piśmie od Prezesa Stowarzyszenia jest napisane, że Gmina Rogoźno nie posiada swojego reprezentanta w Radzie i zdaniem Zarządu jest to poważne uchybienie proceduralne, które należy zweryfikować. Dodał, że Rada wyraziła zgodę na odroczenie tego tematu do stycznia, bo nie chciała blokować żadnych wniosków i dokładać pracy Zarządowi. Na walnym posiedzeniu były różne opinię i różne stanowiska. Powiedział, że w miesiącu marcu będzie konkretny punkt dopisania radnego Nowaka do Rady Stowarzyszenia, albo i nie, zależy to od wyniku głosowania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nieprawdą jest, iż jako Burmistrz kandydował do Rady Stowarzyszenia, tylko jako osoba fizyczna. Dodał, że radny Nowak był na walnym posiedzeniu i nie rozumie dlaczego teraz na sesji kłamie. Nadmienił, że problem nie tkwi w reprezentacji Gminy w Stowarzyszeniu, bo radny Nowak jest reprezentantem. Dodał, że radna Tomaszewska pytała Prezesa, czy radny Nowak był na listach obecności i uzyskała odpowiedź twierdzącą. Było wtedy omawiane kto i na jaką kwotę złożył wnioski, jakie są terminy itd. Wszystko było mówione, tylko radny Nowak był zaabsorbowany czy go przyjmą do Rady, czy nie. Zapytał, dlaczego ma odpowiadać radnemu Wittowi za radnego Nowaka? Powiedział, że to radny Nowak jest delegatem i reprezentantem Gminy w Stowarzyszeniu i nie ma zamiaru odbierać radnemu tych kompetencji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nieobecność radnego Nowaka na przedostatnim walnym posiedzeniu Stowarzyszenia jest usprawiedliwiona, bo Prezes się przejęzyczył, ponieważ powiedział, że radny Nowak nie może uczestniczyć w posiedzeniu. Przyznał się później do błędu i publicznie przeprosił.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na pierwszym walnym posiedzeniu, na którym wybierano Radę Stowarzyszenia padła jego kandydatura. Radny Nowak wymachiwał uchwałą Rady Miejskiej, że nie szanują demokracji na Stowarzyszeniu i nikt radnego nie podał do Rady Stowarzyszenia. Dodał, że Rada Stowarzyszenia była wybierana po pierwszej uchwale Rady Miejskiej, która mówiła o reprezentowaniu Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu przez radnego Z. Nowaka. Później w maju pojawiła się następna uchwała. Dodał, że nie wie dlaczego nikt nie zaproponował radnego Nowaka do Rady Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus odczytał fragment Statutu Stowarzyszenia tj. Walne zebranie członków Stowarzyszenia wybiera Radę Stowarzyszenia. Rada składa się z 17 do 21 członków. Stwierdził, że obecnie jest ich 17 i nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby wybrać Pana Nowaka, reprezentanta Gminy, do Rady Stowarzyszenia. Poinformował, że w skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu jednostki organizacyjnej samorządu, będącego członkiem Stowarzyszenia. Poinformował, że członkiem Stowarzyszenia jest Gmina Rogoźno, a przedstawicielem Gminy Rogoźno jest, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, Pan Z. Nowak. Nie powołano go do Rady Stowarzyszenia łamiąc tym samym własny Statut.

Burmistrz Rogoźna poprosił radnego H. Janusa, aby odczytał ze Statutu Stowarzyszenia, kto wybiera Radę Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że wie kto wybiera Radę, ale to jest nieważne. Natomiast ważne jest, kto powinien być w tej Radzie Stowarzyszenia. Pewnym członkiem, który powinien być podany jest radny Z. Nowak.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby odczytać paragraf, który mówi, kto wybiera Radę Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy walne zebranie nie wiedziało kto ma być w Radzie Stowarzyszenia, skoro uchwaliło swój statut.

Radny K. Lis powiedział, że wykonawcą uchwał Rady Miejskiej jest Burmistrz Rogoźna i dlatego powinien dopełnić wszelkich formalności, aby Gminę Rogoźno w Radzie Stowarzyszenia reprezentował radny Z. Nowak.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uchwała ze stycznia 2009r. wyrażała wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i jako przedstawiciela wyznaczała radnego Z. Nowaka. Dodał, że radny K. Lis teraz próbuje mu wmówić, że jest winien tego, że radny Nowak nie jest w Radzie Stowarzyszenia. Stwierdził, że są to chyba żarty. Poinformował, że po podjęciu uchwały wysłał ją do Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że dopiero w drugiej uchwale było napisane, że radny Nowak jest delegatem do Rady Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia przedstawiciel Gminy wchodzi do Rady Stowarzyszenia.

Radny J. Witt powiedział, że wycofuje swoje pytanie. Dodał, że nie spodziewał się, iż wywoła ono taką polemikę.

 

Następnie informację złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska. Poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie 15 lutego br. tematem posiedzenia była Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe (wybrane organizacje) za 2009 rok. Komisja wybrała losowo organizacje, w których przeprowadziła kontorle. Pierwszą z organizacji było UKS Libero. Zapoznano się z umową z dnia 12 maja 2009 roku, środki przelano 20 maja 2009r ,zgodnie z zawartą umową. Zadanie zatwierdzono i rozliczono protokólarnie 12 lutego 2010r Uwaga do kontrolowanej jednostki: należy zwrócić uwagę zleceniobiorcom na bardziej dokładne opisywanie rachunków m.in. transportowych (poprzez wskazanie miejsca zawodów sportowych). Następną kontrolowaną organizacją było UKS Olimpijczyk. Umowa z dnia 16 kwietnia 2009 roku, środki przelano 20 kwietnia 2009 roku,sprawozdanie merytoryczne i finansowe złożono łącznie z listą zawodników i kserokopiami faktur – wpłynęło dnia 12 stycznia 2010r., zadanie zatwierdzono i rozliczono protokólarnie 26 stycznia 2010r. Uwaga do kontrolowanego podmiotu: część faktur transportowych zdaniem Komisji winno być dokładnie dokładnie opisane miejsce docelowe wyjazdu. Kolejną skontrolowaną organizacją była UKS Dwójka. Umowa z dnia 29 kwietnia 2009r., środki przelano 30 kwietnia 2009 roku, sprawozdanie merytoryczne i finansowe – wpłynęło 29 stycznia 2010r., zadanie rozliczono 11 lutego 2010r. Uwaga: sprawozdanie przygotowane wzorcowo i bez zastrzeżeń. Następnie skontrolowano LOK. Umowa zawarta 7 kwietnia 2009 roku, sprawozdanie wpłynęło dnia 27 stycznia 2010r., dnia 11 lutego 2010r. przyjęto złożone rozliczenie zadania. Uwaga: Dotacja została rozliczona prawidłowo z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne koła LOK z terenu Gminy Rogoźno . W trakcie 2009r, jedno Koło rozwiązano, a jego fundusze podzielono na inne Koła, zgodnie z liczbą członków.

Radny K. Lis zapytał, czy te wszystkie stowarzyszenia, które Komisja kontrolowała dotrzymały terminów rozliczeń?

Radna W. Wiśniewska odpowiedziała, że terminy zostały dotrzymane.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że terminy złożenia rozliczeń przez organizacje pożytku publicznego upływał 31 stycznia 2010r.

 

 

Informację z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył Przewodniczący Zb. Nowak wyjaśniając, ze odbyło się jedno posiedzenie Komisji, na którym omówiono materiały przygotowane na dzisiejszą sesję. Poinformował, że poza wnioskami, o których mówił wcześniej Komisja podjęła jeszcze 4 inne. Wniosła do Burmistrza Rogoźna o:

- zainstalowanie tabliczek „nie dotyczy niedziel i świąt w godz. 7- 13” po prawej stronie Pl. Powstańców Wielkopolskich od ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Kilińskiego w Rogoźnie,

- rozpatrzenie możliwości utworzenia płatnej strefy parkowania na ul. W. Poznańskiej od ul. Rynkowej do Pl. K. Marcinkowskiego oraz na ul. Gościnnej w Rogoźnie (w godz. 10-18),

- wykonanie parkingu przy nowo wybudowanej drodze przy ul. Kościuszki 51 (naprzeciw nr 59). Radny Z. Nowak powiedział, że Komisja zaopiniowała sprawę sprzedaży pomieszczeń Panu A. Obst, które obecnie dzierżawi. Członkowie Komisji przychylili się do bezprzetargowego przedłożenia umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata, jednocześnie negatywnie opowiedzieli się za sprzedażą budynku, ponieważ nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Radny J. Witt poprosił radnego Z. Nowaka o przeczytanie wszystkich wniosków, szczególnie tych do administratorów dróg, aby tym razem radny odczytał w całości wnioski, ponieważ poprzednio pominął pewną część.

Radny Z. Nowak powiedział, że wniosek do GDDKiA brzmiał następująco: Wnosi się o zainstalowanie znaku B-33 ograniczającego prędkość do 70 km/h oraz o frezowanie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 2038P, znajdującym się na 242 kilometrze (zjazd do Parkowa).

Radny J. Witt odpowiedział, że o ten wniosek mu chodziło.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że jest „za” wprowadzeniem płatnej strefy parkowania, ponieważ są to pewne pieniądze do budżetu i nawet 1 czy 2 osoby mogą znaleźć zatrudnienie. Zapytała co z sobotami i niedzielami? Powiedziała, że w Obornikach np. w soboty i niedziele nie trzeba płacić. Stwierdziła, że ma ogromny kłopot podczas wyjeżdżania z ul. Długiej. Z obu stron jest utrudniona widoczność z powodu zaparkowanych samochodów osobowych i aut dostawczych.

Radny Z. Nowak powiedział, że wniosek Komisji GFiR dotyczył utworzenia płatnej strefy parkowania na ul. W. Poznańskiej od ul. Rynkowej do Pl. K. Marcinkowskiego oraz na ul. Gościnnej w Rogoźnie. Dodał,że będzie miło, jeśli Komisja SSOiK dołączy się i skieruje podobny wniosek z innymi ulicami.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że odcinek ul. W. Poznańskiej jest drogą wojewódzką i częścią drogi powiatowej, od księgarni w prawo.

Burmistrz Rogoźna zapytał, gdzie będą wpływały opłaty za parkowanie na ulicach, które są wymienione we wniosku? Przypomniał, że już kiedyś były rozmowy nt. utworzenia strefy płatnego parkowania.

Radny Z. Nowak powiedział, że nie odpowie na to pytanie, bo nie jest wnioskodawcą i w tej części obrad nie uczestniczył.

Radny K. Lis powiedział, że wniosek sformułowany podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji był wnioskiem intencyjnym, aby służby Burmistrza rozpoznały aspekty prawne strefy parkowania tzn. kto będzie pobierał opłaty, czy one będą dla zarządcy drogi, czy dla Gminy itp. Po informacjach od pracowników Urzędu, temat będzie można dalej drążyć.

 

 

Następnie informację złożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury radny R. Dworzański. Poinformował, że  Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 lutego br., którego tematem wiodącym była ocena osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009. Komisja również podjęła temat dotyczący pisma Pana A. Obsta i stanowisko pokrywa się z opinią Komisji GFiR.

 

 

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 18 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 19 do protokołu oraz  informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 20.01.2010r. - 23.02.2010r.. - załącznik nr 20 do protokołu.

Radny M. Połczyński zapytał o spotkanie z właścicielem firmy Grajan - omówienie spraw inwestycyjnych.

Radny K. Lis zapytał o:

– pobyt w mieście Wiehl w Niemczech wraz z delegacją Gminy Ryczywół,

·         udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników - „Aquabellis” Sp. z o.o.,

·         spotkanie z przedstawicielami firmy Konstal i Armatura,

·         pobyt w Gminie Czorsztyn wraz z delegacją na zaproszenie Wójta Czorsztyna,

·         spotkanie z przedstawicielami firmy prowadzącej Rentgenodiagnostykę w przychodni,

·         udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,

·         w zebraniu sprawozdawczym OSP Pruśce.

Dodał, że skoro Burmistrz wytrwale przekonuje wszystkich, że uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia „Dolina Wełny” jako osoba fizyczna, to w swojej informacji nie powinien umieszczać tego wśród zadań, które w ciągu miesiąca zrealizował.

Radny J. Witt zapytał o spotkanie z właścicielami działek przy ulicy Długiej – wykup terenu pod drogę.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wyjazd do Wiehl odbył się wraz z delegacją z Gminy Ryczywół. Gminy reprezentowali Komendant M-G Związku OSP RP Stanisław Baranowski, Marek Hopa ze Stowarzyszenia "REHABILITACJA", wójt Jerzy Gacek, radny Rady Gminy Robert Zimny, Komendant Gminnego Związku OSP RP Kazimierz Fryc oraz Pan Adam Maliński. Powiedział, że przyjęto ich tam bardzo serdecznie i powitanie miało miejsce w Urzędzie z radnymi, z dyrektorami szkół, z zastępcami burmistrza, ze skarbnikiem itd. Zwiedzono szkołę, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkole dla niepełnosprawnych, hospicjum, straż pożarną. Dwa dni od radna do wieczora były intensywnie zaplanowane. Dodał, że zaprosił Burmistrza Wiehl wraz z delegacją na Dni Rogoźna. Przekazano mu również opracowania po niemiecku 5 szkół z Gminy Rogoźno, aby nawiązać współpracę między młodzieżą. Miasteczko Wiehl liczy ok. 18.000 mieszkańców wraz z okolicznymi wsiami. Przyznał, że wizytę uważa za bardzo udaną i nie spodziewał się takiego ciepłego przyjęcia.

Odnośnie pytania związanego ze spotkania z właścicielami działek przy ulicy Długiej, to dotyczyło ona 2 właścicieli Pana Jarmolińskiego i Pana Szuberskiego. Chodziło o wykup drogi, ale najpierw trzeba 3 działki scalić w jedną, żeby ewentualnie udziałami się podzielić i uzyskać nowe działki z drogą. Doszło do takiego porozumienia i sprawa jest na dobrej drodze.

Posiedzenie Rady Nadzorczej i Nadzwyczajnym Zgromadzeni Wspólników - „Aquabellis” Sp. z o.o., odbyło się w celu powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Spotkanie z przedstawicielami firmy Konstal dotyczyło wejścia, a konkretnie schodów do firmy, które znajdują się na działce gminnej. Chcieli ten fragment wykupić, ale nie wyrażono zgody na dzielenie działki przy drodze. Jest tam 2 właścicieli i muszą między sobą to rozstrzygnąć. Odnośnie Armatury to nowa firma kupiła ten teren i odbyło się spotkanie właścicieli, na którym zadecydowano o uruchomieniu produkcji w Rogoźnie. Pan Binek został managerem do rozkręcenia tej produkcji. W pierwszym kwartale chcieliby to uruchomić. Okna mają zostać częściowo zakryte, płot częściowo zlikwidowany.

Pobyt w Gminie Czorsztyn wraz z delegacją, w której skład wchodził radny M. Kuszak, Pan Dyrektor SP Nr 2 P. Kabat, Pani B. Jabłońska ze Stowarzyszenia „Gościnianka”, Pani A. Mikołajczak ze Stowarzyszenia „Parkowianka”, Pani Zielke z KGW ze Studzieńca oraz Sołtys Sołectwa Karolewo Pan P. Krysztofiak.

Odnośnie spotkania z przedstawicielami firmy prowadzącej Rentgenodiagnostykę w przychodni to po dzisiejszej uchwale będzie można podpisać umowę bez przetargu. Firma do tej pory nie płaciła czynszu oprócz mediów, bo wstawiła tam rentgen. Dyrektor wyliczył czynsz na 1.100zł z VAT, Panie powiedziały, że mogą tylko 800zł zapłacić, jeśli nie to opuszczą Rogoźno. Jutro Dyrektor ZAMK będzie rozmawiał z nimi dalej. Dodał, że inne podmioty też się buntują, bo inni nie płacą, a oni muszą. Firma nie ma kontraktu z NFZ, tylko z podmiotami, które świadczą usługi i może się stać tak, że rentgen zrezygnuje i pojawi się problem z chirurgiem, ortopedą itd.

Odnośnie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny” powiedział, że jest to jego sprawozdanie i sam będzie decydował co w nim umieścić, a nie radny. Dodał, że pytanie radnego J. Witta było skierowane do Przewodniczącego Rady, a nie do Burmistrza.

Odnośnie spotkania z właścicielem firmy Grajan, to wydzierżawił były zakład PGR w Siernikach. Zrobił tam piękny biurowiec na środku po byłej kuźni, wymienił drzwi w niektórych budynkach i w tej chwili trwa wydawanie decyzji środowiskowej na biogazownię (z kukurydzy i zboża). W planach też ma zburzenie i wybudowanie nowej gorzelni.

Odnośnie zebrania sprawozdawczego OSP Pruśce to odbyło się ono wczoraj sprawnie i szybko. W ubiegłym roku jednostka otrzymała 100.000zł na rozbudowę budynku. Sprawozdanie zostało przyjęte i rozliczone prawidłowo, natomiast na 2010r. jest zaplanowane 40.000zł i jak tylko poprawi się pogoda, to skończą dach i wymienią okna.

Radny K. Lis powiedział, że nie zamierza sugerować Burmistrzowi, co ma napisać, a czego nie, ale skoro przekonuje, że jest osobą prywatną na zebraniach, to nie powinno się to znaleźć w sprawozdaniu chyba, że jest jakaś inna organizacja, która Burmistrz reprezentuje w Stowarzyszeniu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że to jest jego sprawa co napisze w swojej informacji, a nie radnego.

 

XII. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny K. Lis zapytał, kiedy w porządku obrad znajdzie się punkt dotyczący prac nad nowym statutem Gminy Rogoźno? Odczytał fragment pkt. VI protokołu z XLVII Sesji RM w Rogoźnie z 8 grudnia 2009r., a mianowicie: „Radny A. Olenderski odczytał treść pisma, które następnie złożył na ręce Sekretarz Gminy. Dotyczyło ono przeprowadzenia pełnej analizy prawnej pod względem zgodności z przepisami prawa, projektów uchwał wprowadzonych przez radnych, do porządku obrad na XLVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.” Dodał, że w dalszej części protokołu jest relacja z tego, jak radny K. Lis i radny A. Olenderski wzajemnie się uzupełniali i stwierdzili, że właściwie należałoby poddać analizie prawnej większość uchwał związanych ze zmianami w funkcjach, które pełnią radni. Zapytał, czy taka ekspertyza powstała, jeśli tak, to czy z jej treścią powinni zapoznać się wszyscy radni, czy tylko radny, który złożył wniosek. Dodał, że również wnioskował o zbadanie zgodność pewnych uchwał i chciałby poznać ekspertyzę, która powstała.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o termin uruchomienia gazociągu w Tarnowie, Karolewie i Laskowie.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt powiedział gazociąg do Tarnowa został wybudowany w roku 2008 i Urząd skierował pismo do Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu w kwietniu o przejęcie w użytkowanie tego gazociągu. Po jakimś czasie, ok. sierpnia, przedawniły się próby szczelności i trzeba było je ponowić. We wrześniu tego dokonano, jednak temat został przekazany z Poznania do Gniezna, gdzie powstał nowy rejon. Kilkakrotnie podjęto próby skontaktowania się z Panem Winkielem, z którym współpracowano wcześniej zanim został przeniesiony do Gniezna. Od niego uzyskano informację, że sprawy organizacyjne są nie do końca dograne i obiecał się skontaktować. Trochę to trwało i po jakimś czasie przyjechał Pan Kufel, który poinformował, że dzwonił do niego Pan Grabowski z rejonu pilskiego i powiedział, że temat został przekazany do rejonu pilskiego. Kiedy przybył Pan Kufel przedstawiono mu sytuację, że od kwietnia 2009r. Urząd nie ma żadnej odpowiedzi w jaki sposób sprawa jest prowadzona. Wystosowano pismo do WSG z zapytaniem, jak przebiegają prace i do dnia dzisiejszego nie uzyskano na nie odpowiedzi. Kierownik nadmienił, że rozmawiał z Panią Sołtys E. Świtniewską, która pozwoliła sobie zadzwonić do Dyrektora WSG. Informacje, które otrzymała były niejasne. Stwierdził, że wizyta Pana Kufla, jako byłego pracownika WSG w Urzędzie była spowodowana tym działaniem i zainteresowaniem rejonu pilskiego. Najprawdopodobniej sprawa będzie finalizowana właśnie przez Piłę.

 

 

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski udzielił odpowiedzi na zapytanie złożone przez radnego Z. Hinza podczas obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie – stanowi załącznik nr 21 do protokołu i stwierdził, że: „Rada Miejska w Rogoźnie jest organem kolegialnym. Decyzje o wprowadzeniu dodatkowych punktów w tym projektów uchwał zapadają bezwzględną liczbą głosów ustawowego składu Rady na początku każdej sesji, jeżeli burmistrz, komisje rady, radny zawnioskuje w tej sprawie. Informuję również Pana, że nie każde posiedzenie komisji musi być odzwierciedleniem tego, co będzie działo się na sesji. Sformułowanie z Pana strony, że sesje nie przebiegają w cywilizowany i kulturalny sposób są obraźliwe. Słownik wyrazów obcych autorstwa Michała Arcta wyd. Warszawa 1921 rok opisuje, że „niecywilizowany tzn. nieokrzesany, barbarzyński, natomiast cywilizowany to znaczy - oświecony”. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych autorstwa Władysława Kopalińskiego wydanie XVII Warszawa 1989 rok mówi, że „cywilizacja to stan kultury materialnej osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, stan rozwoju społecznego przeciwstawny stanowi barbarzyństwa”. Moja ocena jest tu zupełnie odmienna od Pana oceny. Mnogość poglądów propozycji i pomysłów radnych jest przejawem demokracji i zaangażowania, a nie przejawem jej braku. Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno Rada może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wymogów określonych w ust. 1-3. Ilość uchwał podjętych w podobny sposób, w tym i w okresie gdy Pan pełnił funkcję przewodniczącego RM, stanowi niewielki odsetek w stosunku do ilości wszystkich podjętych uchwał w obecnej kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie. Nie ma również jednoznacznej definicji określającej kiedy są to uzasadnione przypadki, a kiedy nie. Zawsze w każdym przypadku decyduje o tym cała Rada poprzez głosowanie. To samo dotyczy zaopiniowania uchwał przez radcę prawnego. Wiele projektów uchwał z okresu gdy Pan pełnił funkcję przewodniczącego podpisywał referent prawny, co nie było do końca odzwierciedleniem zapisu regulaminu. Proponuję Panu sięgnąć do projektów uchwał z tego okresu. W kierowanym przez Pana zapytaniu ogranicza się Pan jedynie do zapisów regulaminowych, pomijając całkowicie zapisy ustawy, w tym w szczególności Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591). Jako doświadczonemu radnemu znany jest Panu zapewne zapis art. 20 ust. 1a. Ustawodawca wprowadzając nowy zapis, który mówi o możliwości zmiany porządku obrad obwarował ową zmianę wymogiem uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. Taki sposób głosowania był zachowany i przestrzegany przez cały okres obecnej kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie. Dając taką możliwość nie można zatem przepisu art. 20 ust. 1a ograniczyć jedynie do zmiany porządku obrad bez możliwości zaproponowania treści określonej uchwały i jej podjęcia. Jeśli radni mogą bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady zmienić porządek obrad, to mogą także w zakresie jaki wynika z przegłosowanej zmiany, zgłosić projekty i podjąć stosowne uchwały. Idąc tokiem Pańskiego rozumowania, gdzie zarzucił mi Pan postępowanie niezgodne z prawem podczas obrad 46 i 48 sesji zapis art. 20 ust. 1a, czyli wprowadzenie zmian do porządku obrad bez możliwości podjęcia w określonym nią zakresie uchwał czyniłaby możliwość zmiany porządku obrad czynnością pozorną, a zapis ustawy bezprzedmiotowy - „martwy” co z pewnością nie było zamysłem ustawodawcy. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o podanie konkretnych przykładów kto krytykuje? Proszę również podać, za co krytykuje? To samo dotyczy konkretnych zapisów dotyczących łamania prawa oraz podania konkretnych przykładów braku przebiegu sesji w cywilizowany i kulturalny sposób”.

Radny Z. Hinz odniósł się do złożonego przez siebie zapytania dotyczącej godzin rozpoczęcia sesji. Wyraził zdziwienie, że jako autor tego pytania nie otrzymał odpowiedzi do ręki zanim została ona publicznie przedstawiona. Dodał, że był zdziwiony również dlatego, że nikt z radnych też go nie otrzymał, a Przewodniczący Rady je przedstawił. Stwierdził, że nie wie czy od strony prawnej jest to właściwe, ale ma żal, że potraktowano go w ten sposób. Ponadto co do uzasadnienia, dlaczego sesje odbywają się w takich godzinach, to radny Hinz przypomniał, że w 2008r. zwracał się z podobnym pytaniem do Przewodniczącego, bo wówczas godzina sesji została zmieniona z 14.00 na 16.00. Przewodniczący Rady odpowiedział, że kierował się głównie licznymi telefonami, żeby udział społeczeństwa był jak największy w sesji. W drugim przypadku Przewodniczący zmianę godziny uzasadnia zdaniem tzw. większości radnych, do której sam nie należy, więc nie może pretensji, że Przewodniczący nie liczy się z jego zdaniem. Stwierdził, że druga odpowiedź jest bardziej obiektywna. Odnośnie dzisiejszej odpowiedzi radny Z. Hinz złożył oświadczenie. Wyjaśnił, że nie będzie w szczegółach odnosił się do pisma, które otrzymał choć nie ukrywa, że jest zdziwiony i zaskoczony jego treścią. Oświadczył, że nie był jego zamiarem obrażanie kogokolwiek, lecz jedynie zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas obrad Rady Miejskiej. Jeśli jednak ktoś z obecnych poczuł się urażony, to za to przeprasza, bo nie takie było zamierzenie. Dodał, że do wyrażania swoich opinii każdy ma prawo, przedstawiając swój punkt widzenia w określonej sprawie, na co Przewodniczący zwrócił uwagę w treści odpowiedzi przesłanej na adres radnego Z. Hinza, uważając, że mnogość poglądów, propozycji i pomysłów radnych jest przejawem demokracji i zaangażowania. Powiedział, że są to słowa Przewodniczącego Rady i ma prawo sądzić, że są one autentyczne i odnoszą się do wszystkich osób, zajmujących głos w ważnych sprawach publicznych. Radny Z. Hinz stwierdził, że pozostawia bez odpowiedzi pytanie, czy tak właśnie jest w rzeczywistości. Dodał, że jego zdaniem przejawem demokracji powinny być prace komisji Rady, a nie tylko dyskusja podczas spotkań większościowego Klubu Radnych. Postępując w ten sposób ogranicza się realizację tego prawa demokracji, tylko do wybranej grupy radnych. Wyraził nadzieję, że swoją wypowiedzią nikogo tym razem nie uraził.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że przejrzał protokoły z sesji, w których radny Z. Hinz zarzucił działanie bezprawne i pierwsza poprawka do porządku obrad została przyjęta 13 głosami „za” w obecności 13 radnych, druga poprawka przyjęta została takim samym stosunkiem głosów 13 głosami „za” w obecności 13 radnych, to samo dotyczy trzeciego projektu uchwały (3 poprawki do porządku obrad), dopiero propozycja radnego M. Połczyńskiego (4 poprawka) została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujący”. W pierwszych trzech punktach radny Z. Hinz głosował „za”. Czyli z jednej strony zarzuca się Przewodniczącemu działanie bezprawne, a z drugiej strony jest to popierane, na co dowodem jest głosowanie nad poprawkami, których stosunek głosów by 13 „za” w obecności 13 radnych. Przeprosił, że nie przekazał wcześniej odpowiedzi na zapytanie radnego. Stwierdził, że Regulamin Rady ogranicza przypadki, kiedy można wprowadzać zmiany do porządku obrad, ale akt wyższej rangi, czyli ustawa nie robi takich ograniczeń i trzeba by Statut poprawić, aby nie dochodziło do nieporozumień, że ktoś wydaje opinie na bazie samego Statutu lub samego Regulaminu. Dodał, że jeżeli Konstytucja mówi co innego niż ustawa, to jest ona aktem wyższej rangi od ustawy.

Radny Z. Hinz powiedział, że cieszy go, iż rozmowa przebiega w takim tonie jak powinna i można z tego wyciągnąć pozytywne wnioski. Zaproponował, aby obaj pozostali przy swoich zdaniach. Powiedział, że z treści odpowiedzi wynika, iż Przewodniczący prawdopodobnie konsultował ją z prawnikami. Nadmienił, że nie zmieni swojego zdania i nadal uważa, że zostały popełnione pewne błędy. Przypomniał, że podczas próby wprowadzania zmian do porządku obrad pytał radnego K. Lisa o powód wprowadzenia do porządku uchwały ws. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, ale nie uzyskał wówczas odpowiedzi. Dodał, że zadawał również pytania radnemu M. Połczyńskiemu i radnej A. Pasternak. Poprosił, aby nie zmawiać mu, że nie ma zupełnie racji, bo tak nie jest. Stwierdził, że jest to nie tylko jego zdanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że orzecznictwo sądowe jest bogate i przejrzał ok. 80 stron i nie musiał zbyt dużej konsultacji robić z prawnikiem.

 

 

XIV. Wolne wnioski i informacje.

Radna L. Kolanowska zapytała, co dalej z odpłatnościami za przedszkola w związku z wyrokiem WSA uchylającym Uchwałę Rady Miejskiej z 2008r.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że z racji uchylenia uchwały, która w swojej treści zamierała paragraf, dotyczący uchylenia Uchwały z 1998r., zaczyna obowiązywać na nowo. W przygotowaniu jest nowa uchwała dotycząca odpłatności za przedszkola i zamierać będzie elementy, na które zwrócił uwagę WSA. W chwilą uprawomocnienia się wyroku wszyscy dyrektorzy dostaną odpowiednie pismo z wyliczonymi stawkami i kopią przywróconej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że na Komisji zwrócił uwagę na niespójność mapy znajdującej się na stronie internetowej Rogoźna (link do zumi.pl) ze stanem faktycznym, szczególnie w odniesieniu do ul. Kościuszki, ul. Biskupskiego i ul. Paderewskiego. Poinformował, że prawdopodobnie wystąpi do Pani Sekretarz o opinię prawną, ponieważ na ostatnim zebraniu wiejskim w Rudzie radny A. Olenderski rozpoczął dyskusję nt. nagrywania zebrań. Pytał on mieszkańców, żeby nie nagrywać obrad. Dodał, że wszystkie zebrania są otwarte itd., ale prosi o zbadanie tej sprawy. Nadmienił, że na żadnym zebraniu nikt jeszcze tego nie zabronił. Każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa i nagrywanie, czy filmowanie na otwartych zebraniach wiejskich, sesjach, bądź komisjach jest dozwolone.

Radny A. Olenderski stwierdził, że nagrywanie osób prywatnych, bez ich zgody, jest naruszeniem dóbr osobistych i dziwi się, że radny H. Janus tego nie wie. Czym innym są sesje, komisje, gdzie występują osoby publiczne.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że zarówno na sesjach jak i komisjach również są osoby prywatne, które przychodzą w różnych sprawach i nie rozumie, czym różni się zebranie wiejskie od sesji w obecności osób prywatnych. Posiedzenia komisji, sesje są rejestrowane nagrywane i nie ma różnicy. Stwierdziła, że rozumie dlaczego radny A. Olenderski się tego obawia.

Radny A. Olenderski przyznał, że w sesjach biorą udział osoby prywatne, jednak w większości są to osoby publiczne, ale jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu spośród osób prywatnych, to godzi się na nagrywanie. Jeśli zgłosi, a mimo to będzie nagrywane to jest to złamaniem prawa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski, poprosił aby Pani Sekretarz Gminy ustosunkowała się do pytania radnego K. Lis ws. Statutu Gminy Rogoźno

Sekretarz Gminy odpowiedziała projekt uchwały odnośnie zmian w Statucie jest przygotowany, tylko pozostaje kwestia omówienia go na komisjach. Poinformowała, że rozmawiała z radnym H. Janusem i prosiła go o ewentualne propozycje zmian. Ze swej strony zaproponowała konieczne zmiany i oczekiwała na radnego, a także innych radnych, aby je wspólnie przeanalizować i móc je przedyskutować z prawnikiem.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że na stronie internetowej jest umieszczony Statut z 2001r. i uchwał o zmianach nie można na tekst pierwotny nanosić. Jest to bardzo nieczytelne. Dodał, że słuchając dzisiejszych wypowiedzi Burmistrza boi się nanosić jakiekolwiek zmiany.

Sekretarz Gminy powiedziała, że projekt uchwały ma przygotowany od sierpnia i oczekuje propozycji zmian ze strony radnych, aby uzgodnić je z radcą prawnym. Zaproponowała, aby w tej chwili coś ustalić.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w czerwcu Komisja GFiR złożyła wniosek o przygotowanie tekstu jednolitego i przekazanie go radnym. Nadmienił, że to Rada podejmuje uchwałę i wspólnie musi zdecydować nad zmianami Statutu, dlatego wszyscy radni powinni otrzymać projekt przygotowany przez Sekretarz Gminy i omówić go na posiedzeniach komisji.

Sekretarz Gminy powiedziała, że kiedy radny H. Janus był u niej mówił, że wszyscy radni mają tekst jednolity Statutu.

Radny K. Lis stwierdził, że nie przypomina sobie, aby radni dostali projekt tekstu jednolitego Statutu, który Pani Sekretarz ma od sierpnia. Zaproponował, aby przekazać radnym ten projekt radnym i dać im miesiąc na przemyślenie oraz umieścić w porządku obrad obu komisji punkt, dotyczący prac nad Statutem i w kwietniu go uchwalić

Radny Z. Nowak zaproponował, aby odbyło się wspólne posiedzenie obu komisji i jeśli jest taka możliwość organizacyjna, aby na obecny był by prawnik i wtedy na bieżąco można by udzielać radnym odpowiedzi.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poparł wniosek radnego Z. Nowaka. Powiedział, że po uchwaleniu ostatnich zmian w Statucie, w 2007r., wnioskował o przekazanie radnym tekstu jednolitego i zostało to dokonane. Nadmienił, że jest to tylko podręcznik, który nie może być ogłoszony w Dz. U., ani na stronie internetowej. Teraz wystarczyłoby uchylić Statut z 2001r. i nowy przyjąć uchwałą.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że jeżeli komisja miałaby się odbyć w dniach, kiedy jest prawnik w Urzędzie, to nie widzi problemu, aby był na posiedzeniu.

Radna L. Kolanowska podziękowała Komendantowi Straży Miejskiej i wszystkim osobom za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu lodowiska przy ul. Różanej.

 

XV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady L Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.10

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 24 marca 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf