Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 51/2010 z LI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 31 marca 2010r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 51/2010


z LI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 31 marca 2010r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji:

1.       Stan bezpieczeństwa w naszej w gminie.

 

LI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2010 roku, na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych. Nieobecny radny A. Olenderski, radny M. Połczyński i radna W. Wiśniewska. Radny Z. Nowak brał udział w obradach od godz. 16.15, radna A. Pasternak do godz.21.10. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady Renatę Tomaszewską.

Wiceprzewodnicząca Rady wyraziła zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z L Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.       Stan bezpieczeństwa w naszej gminie:

      a/ wystąpienia zaproszonych gości,

      b/ dyskusja.

6.   Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury,

b/ zmian w Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie,

c/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie,

d/ nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie,

e/ ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno,

f/ zmieniająca Uchwałę Nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno,

g/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

h/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Nienawiszcz,

j/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,

k/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.  Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania

       uchwał Rady.

11.  Wolne wnioski i informacje.

12.  Zakończenie.

 

 

Radny R. Dworzański w imieniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury. Wyjaśnił, że w trakcie omawiania projektu okazało się, że w RCK trwa kontrola wewnętrzna podczas, której jest analizowany m.in. Statut RCK. Komisja doszła do wniosku, że uwagi, które wynikną z tej kontroli mogłyby się przydać przy ewentualnych poprawkach Statutu. Ponadto zmiany, które miały być wprowadzone w Statucie RCK miały charakter kosmetyczny i należałoby się zastanowić, czy wprowadzać te zmiany w formie nowego Statutu. Dodał, że Dyrektor zaproponował zmiany, które już w 2002r. Wprowadzone zostały uchwałą Rady Miejskiej i dotyczyły zastępowania wyrazu „Zarząd Gminy” wyrazem Burmistrz. Ponadto pojawiło się w Statucie stanowisko zastępcy dyrektora RCK, ale ze względu na niejasności prawne należałoby je wyjaśnić w obecności prawnika.

Porządek obrad wraz z wniesioną propozycją został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z L Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny K. Lis poprosił o przesunięcie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji na miesiąc kwiecień. Wyjaśnił, że jest on wyjątkowo obszerny i nie do końca ma na jego temat wyrobione zdanie

Przyjęcie protokołu z L Sesji zostało przeniesione na miesiąc kwiecień 7 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 3 głosami „wstrzymującymi” w obecności 11 radnych.

 

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było.

 

V. Stan bezpieczeństwa w naszej gminie.

Jako pierwszy zabrał głos Komendant KP w Rogoźnie Krzysztof Wiśniewski – analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji w Rogoźnie za 2009 rok – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Obornikach Wojciech Spychała. Przyznał, że jeśli chodzi o statystykę, to 2009r. był dobry. Dodał, że Komisariat Policji realizuje pewne zadania własnymi siłami, ale również przy współudziale Komendy Powiatowej w Obornikach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Jedna z dużych spraw realizowanych przez Komendę Wojewódzką cały czas trwa. Podziękował za zaangażowanie samorządu. Dodał, że pieniądze z Komendy Wojewódzkiej są niewystarczające, ale na przestrzeni ostatnich 2 lat udało się pozyskać z Komendy Wojewódzkiej środki na remont Komisariatu. Jest to kwota ok. 160.000zł. Powiedział, że KP w Rogoźnie może być jednym z nielicznych obiektów, które może zostać kompleksowo skończony. Komenda Wojewódzka nie wie, czy jeszcze w 2010r., ale obiecała, że będzie robiła remont wewnątrz Komisariatu. Poinformował, że są plany ocieplenia budynku i go odmalowania. Poprosił o wsparcie w tej kwestii. Dodał, że chodzi o ok.50.000-60.000zł, ale gdyby nie było możliwości przeznaczenia takiej kwoty na to zadanie, to można je etapować. Każda propozycja ze strony samorządu znajdzie zrozumienie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o stan etatowy Policji i ewentualne możliwości wzmocnienia służb drogowych szczególnie na niektórych drogach wiejskich (m.in. Parkowo) i w mieście.

Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, że w momencie jak tworzyły się powiaty Komisariat w Rogoźnie był w strukturach Komendy Rejonowej w Wągrowcu. Później został przydzielony do Komendy Powiatowej w Obornikach i faktycznie zmniejszono etaty. Obecnie bardzo ciężko jest je odzyskać. Dodał, że Komendant Wojewódzki obiecywał i obiecuje nadal, że spojrzy na stan  etatowy poszczególnych jednostek i sprawdzi, czy faktycznie ten stan etatowy jest wystarczający, czy nie. Poinformował, że na terenie Powiatu stan etatowy policjantów jest za mały, a co za tym idzie w Rogoźnie również brakuje etatów. Na chwilę obecną jest 25 etatów w tym 2  kierownicze, 8 w służbach kryminalnych i 15 w prewencji. W 2009r. przekazano 1 etat do Rogoźna. Przesunięto również pracownika cywilnego, aby odciążyć pracę biurową. Odnośnie ruchu drogowego to jest dyslokacja służb. Dodał, że generalnie służb ruchu drogowego jest za mało w całym Powiecie, ale wszędzie tam, gdzie jest potrzeba w miarę możliwości będą kierowani.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy ostatnie akcje zatrzymań handlarzy narkotyków poprawiły stan bezpieczeństwa na terenie Gminy?

Komendant Powiatowy Policji powiedział, że z narkotykami jest niestety taka sama zasada jak w wielu innych dziedzinach życia. Dopóki jest osoba, która kupi te narkotyki, rynek narkotyków będzie nadal działał. Policja stara się zatrzymać osoby rozprowadzające narkotyki. Stwierdził, że w miejsce zatrzymanych pojawiają się jednak nowe osoby handlujące. Dodał, że część osób zatrzymanych w ostatnich akcjach nie może prowadzić działalności, ponieważ fizycznie nie są na wolności.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że wiele wskaźników uległo poprawie. Zapytał Komendanta, czemu zawdzięcza tą poprawę?

Komendant Powiatowy Policji powiedział, że jest nowy Komendant KP w Rogoźnie. Zapytał, czy radni są zadowoleni z jego pracy?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że tak.

Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że jest to po części odpowiedź na pytanie Przewodniczącego Rady. Dodał, że na poprawę składa się również wiele innych spraw. Poinformował, że policjanci starają się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafią. Dodał, że nie będą przestawać podnosić efektów swojej pracy. Co roku powinno się iść do przodu chociaż o jeden, mały krok.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy jest nadzieja, że Komisariat w Rogoźnie będzie działał w najbliższej przyszłości do godz. 22?

Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, że nie ma w Rogoźnie obecnie dyżurnych. Konieczne było pójście na kompromis, który polegał na tym, że dyżurni w Rogoźnie to jest ok. 5 etatów. Albo dyżurny siedzi w Rogoźnie na dyżurce, albo przestaje istnieć dyżurka i ci policjanci idą w teren. W teorii można powrócić do tego rozwiązania, że dyżurni będą w Rogoźnie i Komisariat będzie otwarty nawet 24 h. Powiedział, że nie ma środków na to i dało by się to odczuć negatywnie, pomimo że można by było dodzwonić się i przyjść 24h na dobę. Jednocześnie byłoby mniej policjantów w terenie. Problemem Komendy jest to, jak się skontaktuje z KP w Rogoźnie i w jaki sposób skutecznie podjęte będą działania. Nie ma problemu z przekazywaniem informacji patrolowi, ale może być problem tego typu, że patrol może nie być na miejscu.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy w ocenie Komendanta Powiatowego nie wpływa to na pogorszenie stanu bezpieczeństwa i funkcjonuje dobrze?

Komendant Powiatowy Policji powiedział, że nie on robił reorganizację, tylko jego poprzednik, ale był sens, aby to zrobić. Najwyżej może być utrudniony kontakt w godzinach 22 i 23, ale cały czas jest łączność. Jeśli ktoś ma problem, to nie powinno go interesować czy dodzwoni się do Rogoźna, czy do Obornik. Dodzwoni się po prostu na Policję, która odpowiednim jednostkom przekaże dalej informacje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że zdarza się, że często trzeba kilka razy próbować się dodzwonić, bo linia zajęta. Dodał, że rozumie, iż jeden dyżurny nie jest w stanie obsłużyć tylu rozmów.

Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, że jest dyżurny i pomocnik, ale nie zdarza się nigdy, że oni nie odbierają telefonów, tylko 3-4 linie są po prostu zajęte. Świadczy to również o ilości świadczonych usług i zapotrzebowaniu.

Burmistrz Rogoźna podziękował Komendantowi KP w Rogoźnie i Komendantowi Powiatowemu Policji w Obornikach za współpracę. Dodał, że poprawiła się sytuacja w Rogoźnie i ma nadzieję, że będzie jeszcze lepiej w 2010r. Nadmienił, że wydaje mu się, iż poprzednia reorganizacja, odnośnie dyżurów w KP w Rogoźnie, była dobrym posunięciem. Przyznał, że różne były odczucia mieszkańców. Gdyby Komendant Powiatowy zwiększył etaty w Rogoźnie to można powrócić do dyżurów i wtedy poczucie bezpieczeństwa byłoby na pewno większe. Przyznał, że policjantów jest za mało. Podał przykład braku koszy na promenadzie. Powiedział, że nie da się ich upilnować. Przyznał, że współpraca jest poprawna i za to dziękuje.

Radny R. Dworzański zapytał o wspólne patrole Policji ze Strażą Miejską i dodatkowe patrole z funduszy GKRPA.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że popiera wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją, ale kilka lat temu Straż Miejska przebywała prawie cały dzień na Komisariacie, wiązało się to z różnymi rzeczami, które Policja wykonuje. Jeśli Komendant oddeleguje policjantów, żeby były tylko patrole piesze, to nie ma problemu. Nadmienił, że nie może być tak, że Straż Miejska zastępowała pracowników Policji i przebywała pół dnia na Komisariacie.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie Jan Stępień – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na niewielką ilość mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w liczbie 10, w porównaniu do 631 mandatów nałożonych przez Komisariat Policji w Rogoźnie. Zapytał, czy jest tak dobrze, czy Straż liberalnie podchodzi do wykroczeń.

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że jest dobrze, z tego względu, że działania podejmowane w poprzednich latach dały efekt, a mandaty nałożone zostały za takie wykroczenia, których nie było możliwości nie ukarania mandatem grzywny. Było to wywożenie szamb na ogrody, niszczenie asfaltu i inne rzeczy, które nie kwalifikowały się do upomnień. Przyznał, że w poprzednich latach była akcja fotoradar, ale w tej chwili Policji się fotoradar spalił i nigdzie w pobliżu go nie ma, a na dzień dzisiejszy nikt tego nie kupi, bo kosztuje ok. 100.000zł.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o kontrolę posesji  pod względem przyłącza do kanalizacji sanitarnej – Budziszewko, Nienawiszcz i Studzieniec. Dodał, że kanalizacja sanitarna tam nie istnieje.

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że chodziło o przyłącza z wykazu „Aquabellis”. Była to ta część, która dotyczyła drugiego etapu kontroli w Rogoźnie, w Budziszewku, Studzieńcu i Parkowie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o kanalizację sanitarną w Parkowie. Pojawiają się głosy, że nie wszyscy są podłączeni. Nadmienił, że kiedyś dostał odpowiedź, że tylko jedna osoba się nie podłączyła.

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy II etap kontroli dotyczyło odcinka drogi od Przedszkola w kierunku Słomowa. Problem dotyczy jednej posesji, gdzie jest różnica poziomów i nie możliwe jest podłączenie bez pompki, która będzie przepompowywała ścieki do kanalizacji.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy wszystkie pozostałe budynki są podłączone?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że tak.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że ciągle brakuje jej i mieszkańcom patroli pieszych. Zapytała, czy jest możliwość, żeby te patrole od czasu do czasu chodziły po mieście. Dodała, że życzyłaby sobie jako nauczyciel, żeby te piesze patrole co jakiś czas wylegitymowały młodzież, wagarowiczów.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że podczas pierwszego dnia wiosny razem z Burmistrzem przywiózł do szkoły kilku wagarowiczów. Na pewno terenie od ul. W. Poznańskiej do mostu dzieci nie przebywają na wagarach. Poinformował, że piesze patrole na pewno będą już po świętach organizowane.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, na czym polega ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że szczególnie nadzór sprawowany jest nad majątkiem Gminy. Dodał, że Straż reaguje, działa i naprawia. Stwierdził, że Straż Miejska  robi rzeczy ponadto to, co powinna robić zgodnie ze swoim Statutem.

Radny Z. Nowak zapytał, czy były kiedykolwiek interwencje Straży Miejskiej na terenie gminnym, przesmyku do rzeki, na którym wg wniosku mieszkańców nieruchomości przyległych, odbywają się libacje alkoholowe? Dodał, że w tej sprawie ma być dzisiaj podjęta uchwała.

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że mandaty nie zostały nałożone, ale zna tą sprawę. Dodał, że jest w stałym kontakcie z Panem Dalhke i współpracuje z nim. Przyznał, że jest to newralgiczne miejsce, przy dużym sklepie, ale woli aby stali tam, niż miałoby im coś się stać na ulicy.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Państwo mieszkający przy przesmyku, wystąpili 4-5 lat temu o kupno tego terenu, ale odrzucono ten wniosek, ze względu na bezpieczeństwo i dostęp do rzeki Straży Pożarnej. W 2009r. ponownie wystąpili do Urzędu, załączając do wniosku zdjęcia. Nigdy Straż Pożarna nie korzystała z tego, a nikt nie jest w stanie upilnować tego terenu, za płotami można się rozejść w jedną lub w drugą stronę. Dla uporządkowania tego terenu postanowiono o przygotowaniu projektu uchwały, a Rada dzisiaj zadecyduje o sprzedaży tych działek lub nie.

Komendant Straży Miejskiej zauważył, że od strony mostu na ul. Lipowej nie ma tak komunikatywnego przejścia jak z tej strony od środka w jedną i drugą stronę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o kontrolę miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu wraz z GKRPA i 66 pouczeń. Stwierdził, że z tego co wie, to nie było wspólnych kontroli.

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że kontrole odbyły się tylko na początku roku. Dodał, że Straż Miejska również sama reaguje na naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Radny Z. Nowak zapytał, czy Komendant Straży Miejskiej widzi problem zanieczyszczania miejsc publicznych przez psy? Czy kiedykolwiek został nałożony mandat karny na właściciela psa.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że widzi ten problem. Przypomniał, że już w I kadencji działania samorządu rozpoczął akcję, zakupiono cały karton woreczków, z szpatułką i rękawiczką, a później rozdawano to na osiedlu. Na każdej klatce schodowej był plakat. Przyznał, że do teraz ma pół kartonu i najprawdopodobniej znowu zacznie rozdawać te zestawy. Nadmienił, że co rocznie od 3 lat 80 psów jest dowożonych do schroniska.

 

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach Szymon Wrzeszcz – przedstawił prezentację multimedialną.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Rogoźnie Feliks Kaczmarek – informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy starsze wozy bojowe jednostek, które mają kilka innych pojazdów, można przekazać jednostkom, które nie mają w ogóle samochodu tj. OSP Słomowo i OSP Boguniewo. Byłoby to namiastką, która umożliwiłaby interwencje.

Prezes Zarządu MG OSP odpowiedział, że nie można. Głównym tego powodem jest brak miejsc garażowych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o zabezpieczenie sprzętowe jednostek i przeszkolenie  strażaków odnośnie zakładów używających w produkcji niebezpiecznych substancji chemicznych tj. Chłodnia Maria i DENDRO.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach odpowiedział, że każdy zakład ma swoją specyfikę i strukturę. Odnośnie ogólnego zagadnienia ratownictwa chemicznego, jest ono przypisane Państwowej Straży Pożarnej i po części jednostkom krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Na terenie całego województwa, podstawowe działania związane z ratownictwem chemicznym realizuje 6 jednostek ratownictwa chemicznego. Najbliższa jednostka znajduje się w Krzesinach i tamtejsi strażacy są w pełni wyposażeni w sprzęt potrzebny do likwidacji zagadnień związanych z substancjami chemicznymi. Powiatowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu przypisane są zagadnienia związane z zabezpieczeniem i rozpoznaniem. Przypomniał, że w ubiegłym roku zakupiono samochód, który jest wyposażony w aparaty powietrzne, ubrania gazoszczelne, odpowiednie mierniki itd. W związku z tym, że ten sprzęt jest bardzo drogi, występowano o większe kwoty, które dałyby możliwość pełnego zabezpieczenia m.in. sprzęt do analizy, kontroli. Jednostka PSP, która pierwsza dojedzie na miejsce zdarzenia będzie zabezpieczała, ratowała, ewakuowała ewentualnie z terenu i natychmiast alarmowała jednostkę ratownictwa chemicznego. Na ten teren przyjedzie jednostka z Krzesin i następna jednostka z Piły. W ubiegłym roku zostały poczynione działania, aby w jednostce w Pile zakupiono nowy sprzęt. Będą szybsi i sprawniejsi. Nadmienił, że każdy z zakładów ma swoją instrukcję postępowania i instrukcję bezpieczeństwa. PSP jeździ na kontrole, reaguje na każdy sygnał jakiegokolwiek zagrożenia. Nadmienił, że sygnał jest od razu przekazywany do instytucji, które zajmują się ochroną środowiska. Jeśli chodzi o inny sprzęt specjalistyczny i to, czy jest on wystarczający, to jest to pojęcie względne. Dla jednych jest, a dla innych nie. Co do wypadków drogowych to jednostka w Gościejewie posiada sprawny sprzęt hydrauliczny, jednostka w Rogoźnie również. Dodał, że jednostki krajowego systemu na wyposażeniu powinny posiadać sprzęt hydrauliczny. Zakup takiego najmniejszego zestawu kosztuje ok. 30.000zł. Technologie samochodów, które poruszają się po drogach wymagają odnawiania i przygotowywania. Co jest  realizowane. Nadmienił, że jeśli sprzętu będzie za mało to radni na pewno się o tym dowiedzą i zostaną poproszeni o pomoc.

Prezes Zarządu MG OSP powiedział, że przygotowanie strażaków jest coraz lepsze, jeśli chodzi o jednostki krajowego systemu. Zaapelował do Burmistrza o wzmożenie kontroli nad wydatkowanymi pieniędzmi za udział w akcjach ratowniczych. Dodał, że Związek nie ma na to wpływu. Chodzi o to, aby nie płacić tym osobom, które nie mają ukończonego podstawowego kursu. Jeśli znajdzie się taki człowiek na liście, to po prostu mu nie zapłacić, bo jest to nie zgodne z prawem i tego człowieka w ogóle nie powinno tam być. Na dzień dzisiejszy kursów jest bardzo dużo i są w takich terminach, że każdy taki kurs może zaliczyć. Przyznał, że ilość godzin i materiał jest dość duży, ale część teoretyczną można zaliczyć eksternistycznie, a praktyczna musi być zaliczona na miejscu w PSP w Obornikach. Poinformował, że 3 lata temu odbyła się dosyć duża akcja szkolenia sanitarno – medyczne w Gminie Rogoźno. W tym roku strażacy OSP Rogoźno w dużej ilości wyjechali na szkolenie do Zakopanego i tam dokształcają się na szkoleniu medycznym. W najbliższym czasie pojadą jeszcze inni m.in. OSP Pruśce. Wyjaśnił, że udało się w tym roku przeprowadzić je bez udziału środków OSP. Prezes Zarządu poinformował, że nowe przepisy są coraz bardziej rygorystyczne pod tym względem. Stwierdził, że podstawowy kurs strażaka jest konieczny i jeśli ktoś nie chce go odbyć, to nie może brać udziału w akcjach. Przyznał, że do końca nierozpoznanym pod względem chemicznym pozostaje DENDRO. Powiedział, że amoniak w Chłodni Maria jako substancja jest niebezpieczna, ale łatwo się przed nim zabezpieczyć, wystarczy odpowiednio wcześniej powiadomić strażaków, którzy poprzez kurtynę wodną zapobiegają zagrożeniu. Poinformował, że wypuszczenie, po cichu, amoniaku w powietrze miało miejsce w Rogoźnie. Nikt amoniaku z mleczarni nie wywiózł i nikogo nie otruto. Po prostu kontrolowano  go przy wypuszczaniu. Dodał, że nawet strażacy o tym nie wiedzieli.

Radny Z. Hinz powiedział, że został upoważniony przez mieszkańców Rogoźna dojeżdżających do pracy do Ryczywołu, do złożenia podziękowań strażakom OSP Owieczki i OSP Gościejewo za pomoc podczas zimy, kiedy to samochody na trasie Rogoźno – Ryczywół utknęły na kilka godzin w zaspach śnieżnych. Ci ludzie właśnie dzięki ochotnikom zostali uwolnieni i szczęśliwie dotarli do domów. Przypomniał, że na ostatniej sesji Pani Sołtys Tarnowa poruszyła temat współpracy z PKP. Zwrócił uwagę na wygląd przejazdu kolejowego w Rogoźnie. Ponadto Sołtys Parkowa poruszył temat nieczynnych budynków przy stacji, co też zagraża bezpieczeństwu. Zapytał, czy zostały nawiązane jakieś rozmowy z PKP i jakie są ich ewentualne rezultaty. Powiedział, że Prezes Zarządu na Komisji SSOiK i na dzisiejszej sesji mówił, że to Pan Burmistrz jest odpowiedzialny za uiszczanie wypłat ochotnikom. Zapytał, czy samo OSP nie powinno w swoich strukturach mieć kogoś, kto by to parafował w jakiś sposób?

Prezes Zarządu MG OSP powiedział, że jest to kontrolowane, ale w jakiś sposób kontrolowanego trzeba kontrolować. Zawsze pokusa osób nieprzeszkolonych do udziału w akcjach jest, stąd apel o nie płacenie za akcje, aby zmotywować ludzi do odbycia tego kursu. Poinformował, że Związek nie odpowiada za to, kto pojedzie do akcji, tylko naczelnik każdego OSP i gdy coś się stanie, to pierwszy będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że teraz wyszło na to, że to Burmistrz nie pilnuje i wypłaca wszystkim wypłaty. Powiedział do Prezesa Zarządu OSP, że nie zmobilizuje członków OSP do uczestniczenia w kursach podstawowych. Poinformował, że potwierdzenie kto był w akcji podpisuje Naczelnik lub ewentualnie Prezes jednostki, która wyjechała, Komendant St. Baranowski i jest to potwierdzone przez Komendę Powiatową w Obornikach. O tym, kto bierze udział w akcji powinien decydować Naczelnik, czy też dowódca akcji, który bierze ludzi. Poinformował, że ostatnio zdarzyło się, że w jednej z jednostek wpisano druhów nie z Gminy Rogoźno do wypłaty. Poprosił, aby najpierw zobowiązać swoich Prezesów, Naczelników, Komendanta Gminnego, aby oni ewentualnie to weryfikowali, wtedy ta kontrola mogłaby być podwójna, bo również pracownicy by nad tym czuwali. Poprosił, aby również uderzyć się w pierś i popatrzeć na swoich strażaków, a nie winę zrzucać na Burmistrza. Odnośnie przejazdu kolejowego to w tym tygodniu wysłano zdjęcia tego przejazdu i chodnika, który był robiony w ubiegłym roku do Poznania. Wyraził nadzieję, że tym razem przyniosą one w końcu rezultaty.

Prezes Zarządu MG OSP powiedział, że nie chciałby aby Burmistrz odbierał jego wypowiedź, tak jakby był jedynym kontrolującym. Chodzi tylko pomoc w kontroli OSP. Dodał, że sam nie ma dostępu do list. Jedynym kontrolującym jest Komendant Miejsko – Gminny dh Baranowski, który je podpisuje. Państwowa Straż Pożarna z reguły tych list nie widzi, bo jeśli są to akcje małe, załatwiane przez OSP to nie mają do tego dostępu. Powiedział, że zawsze jest pokusa zdobycia pieniędzy, a Burmistrz jest ostatecznym sitem tych list, stąd jego apel.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że zdarzają się sytuacje, kiedy nie ma obsady samochodu to lepiej, że na akcję jedzie strażak z 30-40-letnim doświadczeniem na własne ryzyko jedzie na akcję. Nie chodzi tutaj o wypłatę.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP powiedział, że strażak musi być przeszkolony przynajmniej w podstawowym zakresie. Nadmienił, że w dniu wczorajszym uczestniczył w szkoleniu operacyjnym i wymieniano doświadczenia. Powiedział, że Powiatu nie dosięgnął huragan, który przeszedł przez południe Wielkopolski. Otóż w przeciągu 15 minut zarejestrowano 600 zdarzeń. W takiej sytuacji każda jednostka, każdy człowiek jest potrzebny. Przyznał, że wolontariusze, ochotnicy, którzy są członkami OSP są zawsze przygotowani, zwarci i gotowi do niesienia pomocy i ratowania ludzi.

Burmistrz Rogoźna podziękował za współpracę wszystkim jednostkom w Gminie, które są pomocne, a także Komendantowi Powiatowemu PSP, szczególnie za nieodpłatne przeprowazenie szkolenia pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że ogólnie można powiedzieć, iż stan bezpieczeństwa jest zadowalający. Dodał, że organy administracji publicznej są zobowiązane przygotować plan ewakuacji I,II i III stopnia na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej. Powiedział, że słabszymi stronami bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Rogoźno jest zbyt duża prędkość jaką rozwijają kierowcy motocykli i samochodów. Nadmienił, że rozwój cywilizacyjny powoduje potrzebę dalszego doskonalenia i szkolenia jednostek OSP, aby mogli poradzić sobie w sytuacjach coraz większych zagrożeń, które wymagają wiedzy fachowej. Przyznał, że na bardzo dobrym poziomie jest prowadzony nadzór sanitarno – epidemiologiczny i weterynaryjny.

 

Ponadto radni otrzymali informacje przygotowane przez:

-         Prezesa Zarządu OSP w Parkowie – stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

-         Prezesa OSP w Słomowie – stanowi załącznik nr 9 do protokołu,

-         Prezesa OSP w Pruścach – stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

-         Powiatowego Inspektora Weterynarii w Obornikach – stanowi załącznik nr 11 do protokołu,

-         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

 

VI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ zmian w Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie – projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska.

Poinformowała, że w listopadowej Komisji została zobligowana do analizy sytuacji dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy i na podstawie zebranych informacji potwierdza się, że rzeczywiście dzieci niepełnosprawnych w Gminie jest dość dużo. Dzieci te są dowożone do przedszkoli do Obornik i jest potrzeba, aby na terenie Gminy utworzyć oddział integracyjny. W tym roku nadarza się taka możliwość, że w ZS w Parkowie będzie utworzony oddział „0” i te dzieci, które będą przebywały w szkole 5 godzin, automatycznie zwalniają miejsce w Przedszkolu i może powstać tam oddział integracyjny. Została zaproponowana zmiana w Statucie Przedszkola w Parkowie, gdzie Rada Miejska jest zobligowana podjąć taką uchwałę. Zaproponowała, po konsultacjach z Przewodniczącym KSSOiK, aby w §1 skreślić słowa: „zatwierdzonego uchwałą Nr 15/2009/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 20 stycznia 2010r.” oraz w ust. 4 §, dotyczącym zmiany §18 ust.1, aby podpkt.1 „Do grupy integracyjnej kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności: …” wykreślić razem z: a), b), c) i d), aby nie ograniczać przyjmowania dzieci do tych oddziałów integracyjnych. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie niepełnosprawności będą miały dzieci zapisane do tego Przedszkola. Taka konstrukcja umożliwi prace Przedszkola przez wiele najbliższych lat.

Radny Z. Hinz zapytał, czy te zmiany były konsultowane z prawnikiem?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że nie było. Zmiany nie są istotne i wprowadzany jest ogólny zapis do projektu.

Radny K. Lis zaproponował, aby odrzucić omawiany projekt uchwały i nie podejmować jej w zaproponowanym zakresie. Przypomniał, że na Komisji GFiR poddano wątpliwości procedurę podejmowania tej uchwały. Komisja zajęła stanowisko, że chce utworzyć oddziały integracyjne, ale przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Zwrócił uwagę na zapis art.58 ustawy o systemie oświaty tj. „Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę", w ust. 6 jest napisane: „Organ lub osoba, o których mowa w art.5  ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut". Radni nie mają w tym momencie do czynienia z zakładaniem nowej placówki i w związku z tym nie można mówić o nadawaniu tej placówce Statutu. Zwrócił uwagę na art. 42, który mówi co dzieje się w placówce, która ma już Statut. „Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkołę lub placówkę albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki”. W placówkach, w których nie ma rady szkoły, a jest tylko Rada Pedagogiczna, organem właściwym do zmian w istniejącym Statucie jest właśnie Rada Pedagogiczna. Radny stwierdził, że Rada Miejska nie ma uprawnień do dokonywania zmian w Statucie. Może wyłącznie wyrazić swoją wolę do utworzenia oddziałów integracyjnym. Gdyby projekt uchwały tak brzmiał, o tym że Rada chce utworzyć oddziały integracyjne na zasadach, które są zawarte w projekcie uchwały, to wówczas można by taką uchwałę podjąć.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że wszystkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna, ale nie ma prawa do utworzenia oddziałów integracyjnych. Tylko Rada Miejska może podjąć taką uchwałę. Natomiast jeśli wolą radnych jest zawarcie zapisu tylko o utworzeniu oddziałów integracyjnych, to można przyjąć uchwałę o utworzeniu oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Parkowie, bez określania warunków.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska wyjaśniła, ze radni podejmują uchwałę o woli albo o utworzeniu oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Parkowie. Rada Miejska określa jak ma działać to Przedszkole itd. Natomiast nie może podjąć uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola, bo należy to do kompetencji Rady Pedagogicznej.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że nie upiera się przy swoim projekcie. Dodała, że nie jest prawnikiem, ale według niej taki zapis powinien być, ale jeśli radni uważają inaczej, to przeredaguje uchwałę i zaproponuje na następnej sesji nowy projekt. Poprosiła, aby przyjąć go na kolejnej sesji, aby móc dokonać naboru i rozpocząć działalność od września.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na zapis art. 59 ust. 6, który mówi, że przepisy ust. 1-5, czyli te o likwidacji placówki, i art. 58, czyli ten o zakładaniu placówki, stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Gdyby była to uchwała ws. przekształcenia Przedszkola w Parkowie w przedszkole integracyjne, to Rada mogłaby opracować pełny tekst Statutu i go zatwierdzić. Natomiast w momencie, kiedy Rada ma dokonać drobnej zmiany w organizacji tego Przedszkola, nie może podejmować uchwały ws. zmian. Opierając się na zapisie art. 59 ust. 6 Rada może utworzyć nowy Statut i go nadać Przedszkolu, przekształcając je w przedszkole integracyjne.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że przyjmuje te wyjaśnienia natomiast nie zaproponowano przekształcenia, ponieważ wszystko zależy od naboru. Mogą być lata, gdzie w ogóle nie będzie dzieci chętnych i wtedy trzeba by było się zastanawiać co z tym Przedszkolem zrobić.

Radny K. Lis wyjaśnił, że jego wolą jest utworzenie oddziałów integracyjnych, ale nie w zaproponowanej przez Panią Pełnomocnik formie. Chodzi o to, aby uchwała dotyczyła utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Parkowie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy nie będzie komplikacji, jeśli projekt zostanie wycofany? Zwrócił uwagę na dużą ilość uchylanych uchwał oświatowych.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez prawnika. Nadmieniła, że do 30 kwietnia dyrektor musi przygotować arkusz organizacyjny. Jeśli projekt zostanie przesunięty na sesję kwietniową, to zostaną przygotowane 2 rodzaje arkuszy, jeden z uwzględnieniem arkuszy integracyjnych, a drugi bez.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że utworzenie oddziałów integracyjnych jest tak priorytetowym zadaniem, że nie będzie przeszkodą zwołanie sesji nadzwyczajnej, jeśli będzie taka potrzeba.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że spotka się jeszcze raz z prawnikiem i jeśli wolą radnych jest inna konstrukcja uchwały, to zostanie ona wykonana.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych, został skierowany do ponownej analizy na komisjach w miesiącu kwietniu

 

b/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie – projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska.

Radny K. Lis zapytał, czy są dwie rady pedagogiczne osobno dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, czy tylko jedna dla Zespołu Szkół? Czy statuty są również osobne, czy jest jeden ZS?

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że istnieje statut ZS, statut SP i statut Gimnazjum. Rada Pedagogiczna jest jedna, ale prowadzi analizę osobno dla SP i Gimnazjum.

 

                Uchwała Nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

c/  nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie – projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

d/ ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski. Poinformował, że uchwała z 2008r. utraciła moc na podstawie wyroku WSA, który uprawomocnił się 23 marca br. Wyjaśnił, że zarzucono jej brak opublikowania w Dz. U. Woj. Wlkp oraz to, że opłata ustalona w poprzedniej uchwale, była opłatą noszącą znamiona opłaty stałej. Należało utworzyć kalkulację kosztów, która została zawarta w  załączniku do uchwały.

Radny K. Lis poprosił o podanie raz jeszcze przyczyn, które spowodowały zaskarżenie uchwały Rady z 2008r., poza tym, że uchwała nie została opublikowana.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że uchwała Rady nie została zakwestionowana przez nadzór Wojewody i nie stwierdzono w niej nieprawidłowości. Dopiero w 2009r. o jej uchylenie wystąpił Prokurator. Zarzucono, że opłata wtedy uchwalona ma znamiona opłaty stałej, która nie jest dopuszczalna w poborze za świadczenia.  Według ukazujących się orzeczeń sądowych należałoby stworzyć pełną kalkulację kosztów, wyliczyć koszt rzeczywisty godziny opieki. Do 5 godzin, przy realizacji podstawy programowej, przedszkola są bezpłatne. Gmina miała opłatę stałą w wysokości do 70 i później niższe.

Radny K. Lis poinformował, że postara się przekonać radnych do nie podejmowania uchwały w zaproponowanej formie. Zwrócił uwagę na zapis §4. ust. 1 pkt 2 tj. „Zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej obejmują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dydaktyczne i utrwalające, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, takie jak...” są dalej wymienione od 1- 9, które tak naprawdę zawierają czynności jakie powinno się realizować z dziećmi podczas realizacji podstawy programowej. Może jedynie punkt 8 i 9 dałoby się zaliczyć do zajęć, które można ponad tą podstawę realizować. Dodał, że zarzut Prokuratora był taki, że w uchwale nie przedstawiono zależności między tym co jest oferowane dziecku ponad podstawę programową, a wysokością odpłatności za to, co jest ponad tą podstawę. Projekt uchwały reguluje ile godzina pobytu dziecka kosztuje, ale nie wskazuje co się w tej godzinie dzieje. Stwierdził, że odrzucenie projektu i nie podjęcie go teraz, tylko za miesiąc, dwa, kiedy MEN zdecyduje, co zrobić w takich sytuacjach, będzie mniejszym złem, niż podejmowanie uchwały, która za chwilę zostanie zaskarżona, ponieważ nie ma wprost związku między ilością świadczeń ponad podstawę programową, a wysokością odpłatności. Dodał, że zaproponowany projekt uchwały jest zupełnie podobny do uchwały podjętej w 2008r. zaskarżonej przez Prokuratora i uchylonej przez WSA.

Radny Z. Hinz powiedział, że zgadza się z argumentacją radnego K. Lisa. Zapytał, co się stanie jeśli Rada nie podejmie uchwały?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że uchylona uchwała z 2008r. przywróciła moc uchwale 1998r., w której również jest mowa o opłacie stałej. Do czasu, kiedy Prokuratura nie zabierze się za tą uchwałę, będzie nadal obowiązywać. Jeśli ją zaskarży Gmina zostanie bez żadnej uchwały.

Radny K. Lis powiedział, że po analizie artykułu w „Gazecie Wyborczej” wynika, że rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie i które płaciły opłaty niezgodnie z prawem, mogą dochodzić sądownie ich zwrotu.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że nie czytał tego artykułu. Wyjaśnił, że do czasu uprawomocnienia się wyroku WSA  obowiązuje uchwała, która była dopuszczona do użytkowania przez Wojewodę poprzez braku zaskarżenia. Czyli do 23 marca br. obowiązywała uchwała z 2008r., a w tej chwili są pobierane opłaty wg uchwały z 1998r. Nawet jeśli jakiś obywatel chciał skarżyć Gminę, to jest możliwość obrony.

Radny R. Dworzański przyznał, że argumentacja radnego K. Lisa jest uzasadniona. Dodał, że niepodjęcie uchwały w zaproponowanej formie spowoduje mniejsze zło. Różne miasta podejmują uchwałę w sprawie opłat inaczej. Nadmienił, że MEN nie potrafi jednoznacznie określić co jest podstawą programową i co jest ponad nią. Dodał, że jest „za” nie podejmowaniem uchwały i przesunięciem jej w czasie. Stwierdził, że nie jest to tylko problem Rogoźna, ale także wielu innych miast.

Radny Z. Nowak stwierdził, że Burmistrz podpisał się pod projektem uchwały i zawsze jest taki elokwentny i wszystko wiedzący, dlatego mógłby się wypowiedzieć w kilku zdaniach nt. wniosku formalnego. Dodał, że teraz ma dylemat, czy głosować nad wnioskiem radnego K. Lisa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może i jest elokwentny, ale radny Nowak powinien nauczyć się czytać, co Burmistrz podpisał.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o zdanie Burmistrza ws. projektu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w takiej sytuacji nie ma co podejmować uchwały. Można przesunąć ją na kwiecień, albo maj. Są wątpliwości, które należałoby przedyskutować i zasięgnąć opinii radcy prawnego.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby radny K. Lis sprecyzował swój wniosek, który mówiłby o odrzuceniu uchwały i przekazaniu do prac komisji.

Radny Z. Hinz zauważył, że porządek obrad został przyjęty i projekt uchwały znajduje się w nim, dlatego powinno się nad nim głosować. Radni mogą jej nie przyjąć, co jest równoznaczne z tym, że uchwała będzie musiała jeszcze raz trafić pod obrady komisji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał, że uchwała jest w porządku obrad. Został złożony wniosek formalny, który można w każdym momencie przegłosować.

Radny K. Lis powiedział, że wnioskował do radnych o odrzucenie uchwały w całości projektu uchwały i prosiłby o przyjęcie go w takiej właśnie treści.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że Regulamin Rady Miejskiej mówi, że dana uchwała może być zdjęta z porządku obrad po wniosku formalnym lub odrzucona tak jak proponuje radny K. Lis.

Radny Z. Hinz powiedział, że ma przed sobą dokument, który wyraźnie mówi o jakim charakterze mogą być podejmowane wnioski formalne. Nie ma nic odnośnie niepodejmowania uchwał, które zostały w porządku obrad przyjęte. Powiedział, że nie wie, czy ma rację, ale wątpliwości są. Stwierdził, że prostsze byłoby głosowanie nad uchwałą i jej nieprzyjęcie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że uchwałę można odesłać do prac na komisji po wniosku formalnym.

Radny K. Lis poinformował, że apeluje do radnych o niepodejmowanie tej uchwały.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kto z radnych jest „za” podjęciem uchwały?

Stosunek głosów ukształtował się następująco: „za” 0 głosów, „przeciw” 11 głosów, 1 głos „wstrzymujący”.i

 

                Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno nie została podjęta.

 

e/  zmieniająca Uchwałę Nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno – projekt przedstawił Burmistrz Rogoźna.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr  LI/366/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca  Uchwałę nr XLV/320/2009  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

f/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie  przetargowym została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

g/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że przedmiotowa nieruchomość jest przesmykiem łączącym ulicę z rzeką. Czy było to konsultowane ze Strażą Miejską? Czy sprzedaż nie będzie przeszkodą w dostępie do wody np. Straży Pożarnej? Dodał, że w przyszłości będzie tam budowana promenada i jest to jedno z nielicznych dojść z ulicy do rzeki w tej okolicy. Czy było to brane pod uwagę przy sporządzaniu projektu uchwały?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że projekt również był analizowany pod tym kątem. Zasadniczo za podstawę inicjatywy projektu przyjęto wniosek złożony przez właścicieli działek przyległych. Wyjaśnił, że uskarżali się na uciążliwości spowodowane pewnymi patologiami.

Radna A. Pasternak zapytała o opinię Straży Pożarnej.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że Straż Miejska nie wypowiadała się w tej kwestii, natomiast Straż Pożarna, podczas rozmowy telefonicznej stwierdziła, że nie ma obiekcji w stosunku do tej sprawy.

Radny Z. Nowak zapytał, czy są przygotowywane kolejne uchwały, odnośnie miejsc gdzie spożywany jest alkohol na tych uliczkach i Gmina będzie wszystkie tereny sprzedawać, bo nie jest się w stanie zapewnić tam porządku?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że żadnej innej uchwały nie przygotował i nie wie o jakich uliczkach radny Nowak myśli. Stwierdził, że nie ma co dyskutować i radni mogą podjąć uchwałę, albo i nie. Projekt uchwały został przygotowany tylko na wniosek mieszkańców. Dodał, że Straż Pożarna nie przejedzie tym przesmykiem dużym samochodem. Poza tym w mieście są hydranty i nie ma problemu z dostępem do wody.

Radny R. Kinach zapytał, czy ten odcinek można mieszkańcom wydzierżawić nieodpłatnie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że mieszkańcy wystąpili o kupno tego terenu, a dzierżawa może być tylko odpłatna. Nadmienił, że odkąd pamięta zawsze tam była ta uliczka i zawsze były tam problemy. Właściciele działek przyległych doszli do wniosku, że to kupią i uporządkują teren. Trudno przewidzieć, kiedy będzie budowana promenada. Może to trwać nawet kilka lat, a ci mieszkańcy nadal będą mieć problem.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie jest to taka nagląca sprawa, żeby przyjąć tą uchwałę. Dodał, że wiele przepisów się pewnie zmieniło, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową.  Kiedyś ta uliczka być może miała wielkie znaczenie. Dodał, że nie bez znaczenie jest tutaj opinia Straży Pożarnej, czy w sytuacjach awaryjnych ta uliczka jest potrzebna, czy nie. Jeśli nie, to nie powinno być przeszkód, aby tym mieszkańcom pójść na rękę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się, iż opinia Straży będzie jednoznaczna i nie wie, czy jest sens się do nich zwracać. Napiszą, że dobrze, iż taki dostęp do wody jest i lepiej, żeby nadal był. Stwierdził, że nie ma sensu przesuwanie uchwały na następną sesję.

Radny Z. Hinz powiedział, że wnioskuje o przesunięcie projektu do ponownego rozpatrzenia na komisji. Zasugerował, aby na posiedzenie którejś komisji zaprosić mieszkańców, zainteresowanych kupnem terenu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że jest to jedyne przejście do rzeki Wełny od mostu na ul. Wójtostwo do mostu na ul. Wągrowieckiej. Jeżeli nastąpi sprzedaż to jak będzie budowana promenada, to tej uliczki się już nie odkupi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli może to składa wniosek, aby głosować nad uchwałą na dzisiejszej sesji,. Radni zadecydują tak, albo nie i temat się zamknie. Przypomniał, że projekt uchwały został sporządzony na wniosek mieszkańców. Zapytał, co się zmieni do przyszłego miesiąca? Były przecież 2 komisje i skoro są wątpliwości, to niech radni nie przegłosują uchwały.

Radny Z. Hinz podkreślił, że nie chodzi o to, aby zakończyć temat. Jeśli będzie opinia Straży Pożarnej i argumentacja tychże państwa, to wówczas każdy radny będzie miał zdanie wyrobione. Dodał, że nie ma złej woli ze strony radnych.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że argumentacją są chociażby zdjęcia załączone do projektu.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy Gmina nie może zostawić sobie tego terenu i sama go zagrodzić?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można to zostawić, ale jeśli zostanie to zagrodzone przez Gminę, to mieszkańcy nie będą mieli jak na podwórze wjechać. Jeśli radni nie chcą, aby sprzedać ten teren, to niech nie podejmują uchwały i skończy się temat.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że zostały złożone 2 wnioski, jednak wcześniejszy był radnego Z. Hinza. Zapytał, kto z radnych jest „za” odesłaniem projektu uchwały na komisje i ponowne jego omawianie?

Stosunek głosów ukształtował się następująco: „za” oddano 10 głosów, „przeciw” 2 głosy w obecności 12 radnych.

 

                Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych został odesłany do ponownego rozpatrzenia.

 

 

h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Nienawiszcz – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny K. Lis zapytał, czy teren objęty planem na dzień dzisiejszy użytkowany jest rolniczo? Czy w wyniku uchwalenia planu nastąpi odrolnienie gruntów?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że kwestia odrolnienia miałaby dotyczyć gruntów klasy III. Wyjaśnił, że Rada w 2008r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura została przeprowadzona w całości i ostatecznym rozstrzygnięciem uchwalonego planu miało być wyrażenie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie części gruntów kl. III. Minister takiej zgody nie wyraził. Dlatego zachodzi konieczność zmniejszenia tego obszaru, który pierwotnie był przewidziany pod uchwalenie planu. Nie jest to już cały obszar, który był przewidziany w studium.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o argumentacje Ministra, który nie wyraził zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że zasadniczo chodziło o klasę gleby.

Radny K. Lis zapytał, czy fragment terenu dla, którego ma być opracowany plan obejmuje obszar w rozumieniu obszaru ze studium? Czy też jest to fragment z całego obszaru?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że jest on nieco mniejszy od całego obszaru przewidzianego w studium. Jednak zachodzi tutaj sytuacja wyjątkowa, która polega na tym, że cała procedura została już przeprowadzona. Osoba zainteresowana wniosła w tym celu darowiznę na rzecz Gminy, a Gmina zapłaciła część kwoty za ten plan. Dodał, że niepodjęcie uchwały w takim wariancie spowoduje, że te środki zostaną zmarnowane.

Radny K. Lis powiedział, że w związku z twierdzącą odpowiedzią na wcześniej zadane 2 pytania, będzie starał się przekonać radnych do niepodejmowania tej uchwały, bo byłoby to namawianie radnych do łamania prawa. Przypomniał opinię radcy prawnego: „Choć przepis ten wydaje się martwy, powinien być stosowany”, czyli zabronione jest podejmowanie uchwał o planie dla fragmentu terenu wyznaczonego w studium jako obszar.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się, iż radny K. Lis zawsze znajdzie sobie coś, co mu się nie podoba. Przypomniał, że niedawno Rada podejmowała uchwałę odnośnie części planu. Powiedział, że Wielkopolska Izba Rolnicza wyraziła pozytywną opinię o zmianie przeznaczenia wnioskowanych gruntów na cele nierolnicze, Marszałek również. Tylko nie Minister. Ponownie zwrócono się do niego z pismem, ale nie zmienił zdania, ze względu na klasę gleby. Radca prawny napisał, że jest to przepis martwy, bo taka jest prawda. Inne gminy podejmują takie uchwały i nadzór Wojewody je przepuszcza. Zapytał, dlaczego od razu dzisiaj skazywać na stratę opracowanie planu przestrzennego? Niech Wojewoda się opowie w tej sprawie. Nadmienił, że radca prawny podpisał się pod uchwałą. Stwierdził, że chodzi o to, aby komuś na złość zrobić. Przypomniał, że Rada podejmowała uchwały odnośnie części studium i nie zostały uchylone przez Wojewodę. Dodał, że ta nie ma być podjęta, bo chodzi o Nienawiszcz i nie zdziwi się jak radni tej uchwały nie podejmą. Rozumie upór radnego K. Lisa i innych radnych odnośnie samego słowa Nienawiszcz. Powiedział, że nie działa z jakiś pobudek, tylko właściciel gruntu złożył wniosek o plan przestrzenny, wpłacił darowiznę na rzecz Gminy i Urząd stara się to dalej realizować.

Radny K. Lis powiedział, że zakończy temat stwierdzeniem, że czasami warto jest umieć się ugryźć we własny język.

 

                Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Nienawiszcz 4 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych nie został podjęty.

 

 

i/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że przygotowując zaproszenie na sesję nie miał wiedzy, który z projektów będzie głosowany, ale po spotkaniu z sołtysami na komisji, jednogłośnie zapadła decyzja, aby głosować, tylko uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku – przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

 

 

                Uchwała Nr LI/368/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

j/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z 3 autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radna L. Kolanowska zapytała, które drogi będą utwardzane tłuczniem?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jest dużo dróg i nie trudno mu jest powiedzieć jaka kwota, na jaką dokładnie drogę jest przeznaczona. Będzie robione Parkowo, ul. Szarych Szeregów itd. Wyjaśnił, że te drogi nie będą remontowane, tylko doraźnie naprawiane poprzez zasypanie dziur  itp., żeby droga była przejezdna.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że na ul. Kochanowskiego też nie można przejechać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pracownik razem z firmą, która wygrała przetarg objeżdżali miasto i oceniali, które drogi można zrobić, a które nie.

Radna L. Kolanowska zapytał, ile jest prawdy w tym, że będą kładzione płyty przy kanale między ul. Orzeszkową, ul. Polną, ul. Prusa i z jakich funduszy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przydałoby się tam płyty położyć, ale na razie nie ma tego w planie i nie jest robione.

Radna L. Kolanowska zapytała, dla kogo ma być tam droga?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to droga przejazdowa i wszyscy od garaży tamtędy jeżdżą. Dodał, że Pan Zaranek od wielu lat walczy, żeby to utwardzić. Kiedyś taki pomysł był, ale w tej chwili nie jest to robione, bo nie ma środków.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że m.in. na ul. Kochanowskiego mieszkańcy jeżdżą drogą kilka razy dziennie, dzieci chodzą tamtędy do szkoły, matki z wózkami itd.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby radna przeszła się na ul. Orzeszkową, Prusa i sama porozmawiała z mieszkańcami.

Radna L. Kolanowska poprosiła, aby Burmistrz przeszedł się na ul. Kochanowskiego i porozmawiał z mieszkańcami.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że było spotkanie z mieszkańcami m.in. ul. Kochanowskiego i jasno tłumaczono i umówiono się, że wszystko zależy od rozstrzygnięcia wniosku na budowę kanalizacji.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że mówiono też na jednej z komisji, że ta kanalizacja może być zrobiona za np. 2 lata, a droga za następne kilka lat, a płyty mogły być położone już 3 lata temu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy prawdą jest, że Gmina już chce tam płyty kłaść? Dodał, że podobno ta inwestycja jest już w planie i są już jakieś decyzje.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby radny zapytał o to tej osoby, która to mówiła.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że nie będzie mówił nazwiskami, bo może to komuś zaszkodzić. Dodał, że te płyty miałyby być zabrane spod banku PKO. Zapytał, czy jest to nieprawda?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie będzie to robione. Dodał, że jeśli będzie uważał, że należy tam płyty położyć, to zostaną położone. Powiedział, że na ul. Kochanowskiego nie ma jeszcze kanalizacji. Zapytał radnego L. Kolanowskiej komu niby miałby zrobić drogę na ul. Orzeszkowej, Polnej i Prusa?

Radna L. Kolanowska odpowiedziała, że nie wie. Dodała, że bezzasadne jest robienie tego skoro są inne potrzeby.

Burmistrz Rogoźna zasugerował, aby radna zapoznała się z opinią mieszkańców ul. Orzeszkowej i Prusa.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy było zapytanie o cenę odnośnie tych płyt z Urzędu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że oficjalnie nie. Mieszkańcy zgłaszali to, ale w tej chwili nie ma środków w budżecie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, a nie oficjalnie?

Burmistrz Rogoźna podziękował.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że coś w tym jednak jest. Zapytał o zakup tłucznia na drogi gminne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli radni chcą, to mogą wskazać, która droga ma być robiona, jeśli mają obawy, że Burmistrz będzie swoją drogę robił. Poprosił, aby radni wskazali i podzielili środki na drogi i temat będzie zamknięty.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że w uchwale nie jest napisane, które drogi mają być robione, jest tylko kwota 60.000zł. Przyznał, że tych dróg jest w Gminie bardzo dużo i 60.000zł nie wystarczy na pokrycie wszystkich. Jeśli taka jest wola Burmistrza, to zapewne jakieś wnioski się znajdą.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni byli na zebraniach wiejskich. Zgłaszano, aby przywieźć przyczepę tłucznia, tam gdzie autobus się zatrzymuje, ul. Ks. Werbla również. Poinformował, że mieszkańcom z tej ulicy telefonicznie mówił, że ta droga zostanie wyrównana, jeśli będą pieniądze to nawet 2 wywrotki. Wiele jest dróg, które powinny być wyrównane. Poinformował, że nie ma  zaplanowanych remontów dróg, tylko jest to rozwiązanie doraźne. Radni też jeżdżą po zebraniach wiejskich, gdzie mieszkańcy zgłaszają zły stan dróg. Dodał, że również przychodzą pisma ws. naprawy dróg. W miarę możliwości będzie nawożony tłuczeń i drogi będą wyrównywane. Przypomniał, że m.in. mieszkańcy ul. Brzozowej w Parkowie napisali pismo do Rady, a Komisja GFiR później wnioskuje do Burmistrza o wyremontowanie  tej drogi. Można powiedzieć w cudzysłowie, że radni sobie „jaja robią”. Zapytał, czym ma zrobić tą drogę?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że może być to wniosek do budżetu w 2011r.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wniosek Komisji został do niego skierowany, że ma to zrobić. A jak nie robi, to znowu radni będą mówili, że Burmistrz jest niedobry, bo radni chcą, a Burmistrz nie.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że kiedyś był problem utwardzenia ul. Chabrowej i wtedy Pan Burmistrz powiedział, że nie zrobi tam drogi, bo nie ma tam kanalizacji. Poinformowała, że chodzi tylko o sprawiedliwość.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tą drogą ludzie nie mogą przejechać. Poprosił, aby radna porównała tą drogę z ul. Chabrową. Dodał, że jeśli przejazd byłby normalny tak jak na ul. Chabrowej, to w ogóle nie myślałby o tłuczniu na ul. Ks. Werbla.

Radna R. Kolanowska powiedziała, że ul. Chabrowa była ok. 1,5 roku temu i nie było jeszcze problemu ul. Ks. Werbla i wtedy Pan Burmistrz powiedział, że nie zrobi drogi, bo nie ma kanalizacji.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że w autopoprawce nr 2, dotyczącej zmiany nazwy zadania nazwa odnośnie boiska sportowego Orlik, figuruje w autopoprawce nr 3 pod inną nazwą.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie wie czy radni przegłosują autopoprawkę nr 2 i w autopoprawce nr 3 będzie można posługiwać się nową nazwą zadania. Dodała, że nie chciała w autopoprawce nr 3 narzucać radnym, aby przy  jej głosowaniu, przyjmowali również autopoprawkę nr 2.

Radny R. Kinach powiedział, że w 2009r. została podjęta uchwała, w której zostało przekazane 30.000zł na utwardzenie drogi Leśnej. Zapytał, dlaczego w  wykazie wydatków majątkowych na rok 2010 nie ma tego zadania?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to wydatek bieżący. Dodała, że radny sam złożył taki wniosek.

Radny R. Kinach zapytał, czy będzie to robione w tym roku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak. Dodał, że radny musi wskazać co, za te 30.000zł ma być robione.

Radny R. Kinach odpowiedział, że odcinek gdzie mieszkają mieszkańcy, ale wskaże.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała Panią Skarbnik, czy uzyskała informacje, czy wymiana okien w szkole w Parkowie jest spowodowana nakazem inspektora nadzoru budowlanego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Pani Dyrektor ZS w Parkowie nie posiada decyzji inspektora nadzoru budowlanego, ale okna są w tragicznym stanie.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, dlaczego Pani Dyrektor nie ujęła w planie na 2010r. tego zadania?

Dyrektor ZS w Parkowie M. Cisowska wyjaśniła, że nie posiada ekspertyzy, ponieważ po tegorocznej zimie, dzieci siedziały w klasach, w których nie są wymienione okna, w temp. 8- 9º. Jeśli taka zima będzie również w przyszłym roku, to 3 klasy będą wyłączone. Nadmieniła, że podczas ostatniego badania BHP-owiec szkolny stwierdził, że okna są do wymiany. Są wypróchniałe, nie są szczelne, a trzymają się tylko na farbie. Jeśli konieczna jest ekspertyza to można ją wykonać, ale wiąże się to z kosztami.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, dlaczego Pani Dyrektor nie ujęła tego w budżecie, skoro są w takim złym stanie?

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że projekt był przygotowywany w październiku i ujęto jedną klasę i pokój nauczycielski. Zamierzano sukcesywnie, stopniowo te okna wymieniać. Problem pojawił się jak przyszła taka sroga zima, jak ta tegoroczna. Temperatury były tak niskie, że dzieci siedziały w kurtkach i rękawiczkach. Musiały zmieniać klasy, bo w jednej było 19º, a obok w sali 9º. Pani woźna codziennie przez okres mrozów mierzyła temperaturę w klasach i nauczyciele są świadkami jakie były temperatury.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że na ostatnim zebraniu wiejskim w Parkowie Pani Dyrektor mówiła, że jest bardzo zadowolona z inwestycji w swojej szkole. Natomiast była nie zadowolona co infrastruktury sportowej. Dodała, że radni byli zaskoczeni skąd nagle pojawił się problem wymiany okien.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że przez ostatni okres bardzo dużo udało się wymienić. Poinformowała, że przez ostatnie 3 lata nie było roku, żeby nie były wymieniane okna. Robiono to sukcesywnie, zdając sobie sprawę z kosztów. Natomiast tegoroczna zima była bardzo szkodliwa dla tych okien. Nadmieniła, że nie można nawet było korzystać z pracowni internetowej. W szkole również wyremontowano łazienki. Co do obiektu sportowego, to potwierdziła swoją wypowiedź z zebrania wiejskiego i przyznała, że ta sprawa ją trochę boli.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy we wcześniejszych latach nie zabiegano o wymianę chociaż jednego okna? Dlaczego nagle konieczna jest wymiana wszystkich okien?

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że to nie jest tak, że wszystkie inne okna wymieniono w 2 ostatnich latach. Pierwsze okna wymieniono  ok. 4 lat temu. Zauważyła, że placówka ma bardzo dużo okien. Pozostały tylko 3 sale lekcyjne, nie licząc korytarzy, piwnic i łazienek. Poinformowała, że okna były malowane regularnie specjalnymi farbami co 2 lata. Malowanie ich częściej również wiąże się z kosztami.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że nikt nie zarzuca Pani Dyrektor braku dbałości o okna. Tylko chciała się dowiedzieć, dlaczego we wcześniejszych latach nie planowano wymiany tych okien, bo ich zły stan nie wynikł nagle.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że wiązało to się ze zbyt małymi środkami w budżecie.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że radni m.in. z Parkowa z poprzednich kadencji powinni o to również zadbać.

Radny Z. Hinz powiedział, że zastanawia się jaki punkt porządku obrad jest teraz realizowany. Stwierdził, że dyskusja odbywa się nie na temat, a powinno się przestrzegać porządku obrad, który został przez radnych przyjęty.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że temat jest związany z budżetem. Dodał, że wniosek Pani Dyrektor złożyła w marcu, kiedy zima już długo trwała.

Dyrektor ZS w Parkowie potwierdziła, że wniosek został złożony w marcu. Poinformowała, że na ostatniej sesji rozmawiała z Dyrektorem ZEAPO na temat okien w Parkowie. Pan Jaworski podpowiedział, że może należałoby na najbliższą sesję złożyć wniosek do Pana Burmistrza o środki na ich wymianę.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że wpłynęły jeszcze 2 inne wnioski w miesiącu marcu i o nie nikt nie pyta m.in. Pani Dyrektor z Budziszewka i Dyrektora SP Nr 2. Dodał, że pozostawi to bez komentarza.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że na zebraniu w Parkowie 9 marca br., Pani Dyrektor chwaliła wszystkie remonty i nic nie wspomniała o potrzebie wymiany okien.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że na zebraniu mówiła o remontach, o tym co już zrobiono. Natomiast zebranie skupiło się na obiekcie wiejskim, boisku i w ferworze dyskusji na ten temat, umknął temat okien. Niemniej jednak radni mogą przyjść do szkoły i przekonać się jak te okna wyglądają.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy wniosek ws. wymiany okien został złożony po, czy przed sławnym zebraniem w Parkowie?

Dyrektor ZS w Parkowie odpowiedziała, że po zebraniu.

Radna A. Pasternak zapytała, dlaczego zmniejszono dotację celową dla Gimnazjum Nr 2?

Skarbnik Gminy powiedziała, że przyszło już rozliczenie subwencji na 1 ucznia. Podpisano umowę ze Starostwem i o tą kwotę, która jest za dużo w budżecie jest zmniejszona dotacja. W budżecie z góry założono 100.000zł więcej niż planowana subwencja oświatowa. Rada dołożyła drugie 100.000zł i teraz o tą kwotę jest za dużo.

Radna A. Pasternak zapytała o zmianę dotyczącą ul. Paderewskiego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w wydatkach niewygasających była kwota 498.034zł. W budżecie 2010r. było 515.000zł. Przetarg na same roboty budowlane wyniósł ok 563.000zł. Do tego jeszcze nadzór i dodatkowe jeszcze prace tj. oznakowanie itd. Wyliczono, że brakuje 110.000zł, aby zrealizować i zapłacić wykonawcy z jednych środków i nie dzielić faktury wykonawcy. Środki znajdujące się na rachunku środków niewygasających zostaną jutro przelane do budżetu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kiedy były kładzione płytki na schodach w SP w Budziszewku? Przypomniał, że zazwyczaj mają one kilkuletnią gwarancję.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że z tego co pamięta to ok. 5 lat temu.

Dyrektor ZEAPO powiedział sprawdzi to, ale okres gwarancji na pewno już minął.

Radny K. Lis powiedział, że z tego co powiedziała Pani Skarbnik o ul. Paderewskiego wynika, że w budżecie jest nadwyżka w kwocie ok.400.000zł, na dobrej drodze jest realizacja obiektu sportowego Orlik i rodzi się szansa, pozyskania środków do budżetu. Również w ten sposób zadanie dotyczące kanalizacji Parkowo - Józefinowo, zbliża się do kwoty, która jest potrzeba na jego realizację.

Burmistrz Rogoźna wyraził nadzieję, że wniosek odnośnie budowy Orlika zostanie pozytywnie zaopiniowany.

Skarbnik Gminy powiedziała odnośnie budowy boiska, że dopiero po zakończeniu zadania, 3 miesiące ma Wojewoda i Ministerstwo na refundację środków, dlatego nie wiadomo, czy fizycznie te środki wpłyną do końca roku 2010.

Radny K. Lis powiedział, że jak będzie podpisana umowa, to jest  to gwarancja na pozyskanie pieniędzy i będzie jakaś kwota wolnych środków i można podejść do tematu kanalizacji Parkowo – Józefinowo.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jak najbardziej, jeśli środki zostaną, to jest to temat na przyszły budżet.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, co się stanie jeśli uchwała nie zostanie podjęta?

Skarbnik Gminy poinformowała, że dzisiaj mija ustawowy termin likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Nieuchwalenie tego będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Burmistrz Rogoźna zapytał radną R. Tomaszewską, co może być przyczyną niepodjęcia uchwały?

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska odpowiedziała, że zadała pytanie czysto hipotetyczne. Poprosiła, aby nie zadawać jej takich pytań.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna nie może wybierać sobie pytań, które ktoś ma jej zadać.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że Rada ma 15 członków i może się zdarzyć, że większość radnych nie podniesie ręki i nie zagłosuje za uchwałą.

 

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

 

Autopoprawka Nr 1 została przyjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 2 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 3 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

                Uchwała Nr Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  31 marca  2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny K. Lis zapytał, czy opinię prawną, którą otrzymał ws. zapytania radnego A. Olenderskiego, może udostępnić innym radnym?

 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Sekretarz Gminy powiedziała, że odpowiedź była skierowana na ręce Przewodniczącego Rady i on powinien zdecydować, czy udostępni opinię tylko radnemu K. Lisowi, czy pozostałym radnym.

Przewodniczącego Rady R. Szuberski powiedział, że przekazał taką opinię tylko radnemu K. Lisowi.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że radny K. Lis zgłaszał sprawę na sesji i jest to sprawa jawna i osoby, które są zainteresowane powinny mieć możliwość zapoznania się z odpowiedzią. Dodał, że na pytania zadawane na sesji, powinna być również podawana odpowiedź, bo jest to ważna sprawa.

Sekretarz Gminy powtórzyła, że odpowiedź była skierowana na ręce Przewodniczącego Rady i on może zadecydować, czy zapozna wszystkich radnych z opinia, czy tylko radnego K. Lisa.

Przewodniczącego Rady R. Szuberski powiedział, że osoby, które chciałyby otrzymać odpis opinii prawnej, mogą go otrzymać w Biurze Rady.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że na ostatniej sesji pytał, czy np. zebrania wiejskie mogą być nagrywane. Nadmienił, że preferowałby pisemną odpowiedź.

Sekretarz Gminy powiedziała, że na ostatniej sesji dyskutowano na ten temat i zwrócono uwagę na to, że na zebranie wstęp ma każdy i można zebranie nagrywać. Do końca nie było wiadomo, czy odpowiedź ma być sporządzona na piśmie i w formie opinii prawnej, czy też tylko ustne wyjaśnienia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że z tego co sobie przypomina to prosiła o jakąś opinię końcową, która ucięłaby dyskusje na temat nagrywania zebrań.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy będzie taka opinia?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że skoro Rada sobie tego życzy i to przegłosuje, to o taką opinię zwróci się do radcy prawnego.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w takim razie składa wniosek formalny o wydanie opinii prawnej na ten temat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że poprosi zapytanie radnego H. Janusa za piśmie, bo później radca prawny nie wie jak się ma do tego odnieść.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że nie wie, czy zapytanie musi być w formie pisemnej. Wszystko jest nagrywane i później protokołowane, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek był spisany z nagrania.

Sekretarz Gminy zapytała, czy ma to być opinia prawna dotycząca nagrywania zebrań przez każdego, czy tylko przez określone osoby.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus odpowiedział, że przez każdą osobę obecną na zebraniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa o skonkretyzowanie swojego wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poprosił o wydanie opinii prawnej na temat możliwości nagrywania ogólnodostępnych zebrań wiejskich, spotkań z mieszkańcami.

Wniosek  Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa został przyjęty 7 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” w obecności 11 radnych.

 

 

IX. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radny Z. Hinz zapytał o pkt 11 informacji tj. spotkanie ze Starostą Obornickim, przewodniczącym Rady Powiatu Obornickiego oraz przedstawicielami Gmin Oborniki i Ryczywół dotyczącym utworzenia spółki samorządowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że w spotkaniu uczestniczył wspólnie z Burmistrzem Rogoźna na zaproszenie Starosty Obornickiego. Podczas tego spotkania została złożona wstępna propozycja przystąpienia do utworzenia spółki samorządowej. Dodał, że na pytanie odnośnie woli przystąpienia do takiej spółki, odpowiedział, że Rada jest organem kolegialnym i taką decyzję będzie mogła podjąć wspólnie.

 

Następnie informację złożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury radny R. Dworzański. Poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 25 marca br., na którym obecny był m.in. Komendant KP w Rogoźnie.

 

Informację z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył Przewodniczący Zb. Nowak wyjaśniając, ze odbyło się jedno posiedzenie Komisji, na którym omówiono materiały przygotowane na dzisiejszą sesję. Poza tym Komisja przyjęła 4 wnioski, z czego 3 do Pana Burmistrza o wydzielenie wynagrodzenia sołtysów z rozdziału 75022 – Rady gmin i umieszczenie ich w innym rozdziale. Radny Z. Nowak dodał, że jest to wniosek, który można by zrealizować przy projekcie budżetu na rok 2011. Kolejny wniosek o treści: wnosi się o utwardzenie drogi Boguniewskiej w miejscowości Parkowo, w odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Parkowo, który został skierowany do Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa z załącznikiem 32 podpisów. Radny Nowak powiedział, że to nie były „jaja” jak Pan Burmistrz nazwał ten wniosek. Nadmienił, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ostatni wniosek do Pana Burmistrza brzmiał: wnosi się o usytuowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Ponadto Komisja podjęła i skierowała wniosek do Burmistrza i wszystkich sołtysów o organizację Gminnych Dożynek w 2010 roku w miejscowości Budziszewko. Radny Z. Nowak poinformował, że w dniu wczorajszym uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym członków LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie mówił, iż wniosek mieszkańców to są „jaja”, tylko Komisja sobie zrobiła „jaja” pisząc wniosek do Burmistrza wiedząc, że nie ma tego zadania w budżecie i jak on wygląda. Odnośnie przestawienia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, to wniosek jest zasadny. Będzie budowana tam droga i wtedy miejsce dla niepełnosprawnych będzie przy wejściu do Urzędu. Odnośnie Dożynek Gminnych odbędzie się spotkanie z wszystkimi sołtysami i sami zdecydują, gdzie mają się one odbyć. Odnośnie rozdzielenia diet radnych i sołtysów, Burmistrz powiedział, że na Komisji nie było mówione, że ma to być wniosek na 2011 rok. Poprosił o skonkretyzowanie wniosku, bo jeśli zmiana ma być w tym roku, to można tego dokonać przy następnej zmianie do budżetu, a jeśli nie, to dopiero w 2011 roku, przy projekcie budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że składał wniosek o wydzielenie diet sołtysów, ale jeszcze w 2010r. Zapytał, czy Przewodniczący Komisji, tak przeczytał?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że przecież sobie tego nie wymyślił.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w takim razie nastąpiła pomyłka, bo składał wniosek, aby diety sołtysów były wydzielone w 2010r. Dodał, że chodzi tylko o to, aby diety sołtysów nie zaciemniały wydatków Rady Miejskiej i znajdowały się o w innym rozdziale.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby dokładnie uściślić wniosek, żeby by nie było później pretensji do Urzędu, że źle zrobił.

Radny J. Witt powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami ul. Brzozowej w Parkowie i z tego co wie, to Przewodniczący Komisji GFiR dostał wniosek trochę niekompletny. Zapytał radnego Z. Nowaka, czy może mu przekazać wniosek z oryginalnymi podpisami? Dodał, że z tego co wie, to większość mieszkańców tego wniosku nie widziała. Te podpisy były zbierane w miesiącu grudniu i są kserem podpisów, które były składane wraz z wnioskiem do Pana Burmistrza. Stwierdził, że Przewodniczący Komisji został chyba trochę wprowadzony w błąd. Nadmienił, że wniosek mieszkańców jest jak najbardziej słuszny tylko, że powinien być podpisany przez kogokolwiek.

Radny Z. Nowak powiedział, że dostał wniosek spięty i odczytywał go na Komisji GFiR i te podpisy cały czas były. Nie wie czy ktoś je dopiął, czy sfałszował.  Dodał, że innego egzemplarza nie ma.

Radny J. Witt powiedział, że o to mu chodziło, bo chciał zobaczyć tylko oryginalne podpisy, których radny Z. Nowak nie ma.

Radny K. Lis zapytał Przewodniczącego Komisji GFiR Z. Nowaka, czy jest zadowolony z odpowiedzi na wnioski Komisji, jakich udzielił Pan Burmistrz?

Radny Z. Nowak powiedział, że ciężko jest mu odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystkich odpowiedzi jeszcze szczegółowo nie przeczytał.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus odniósł się do wydzielenia wynagrodzenia sołtysów. Powiedział, że radny Z. Nowak mówiąc o wniosku, trochę swoimi słowami o nim powiedział, ponieważ dokładny wniosek jest następujący: wnosi się o wydzielenie wynagrodzenia sołtysów z rozdziału 75022 – Rady gmin i umieszczenie ich w innym rozdziale. Nic więcej w nim nie było. Odnośnie organizacji Dożynek Gminnych w Budziszewku, to przyznał, że był to jego wniosek. Sołectwo Gościejewo chciało zorganizować w 2010r. u siebie. Jednak po rozmowach z Radą Sołecką Budziszewka, które poprosiło, aby Gościejewo nie składało wniosku, bo sami chcieli to zrobić. Gościejewo przystało na tą propozycję. W związku z uchwałą zebrania wiejskiego w Budziszewku o organizację Dożynek w tej miejscowości, złożono wniosek na Komisji GFiR. Stwierdził, że nie rozumie, dlaczego ze strony innych sołectw jest taki opór przeciw organizowaniu Dożynek w Budziszewku. Przecież żadne, inne sołectwo takiego wniosku nie złożyło. Skoro inni sołtysi nie chcą organizować Dożynek, to dlaczego zabraniać ich organizację w Budziszewku.

 

Następnie sprawozdanie złożył Wiceprzewodniczący Rady H. Janus prowadzący 16.03.2010r. posiedzenie Wspólne Komisji Rady. Wyjaśnił, że dotyczyło ono omówienia Statutu Gminy, proponowanych zmian przez radnych i przez Urząd. Ustalono, że radni otrzymają wersję poprawioną Statutu i na następną Komisję Wspólną będzie on dopracowywany.

 

Kolejną informację złożył Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jarosław Witt. Poinformował, że Komisja w miesiącu marcu obradowała dwukrotnie 19 i 22 marca. Tematem obrad była ocena wykonania budżetu przez Burmistrza Rogoźna za 2009r. Dnia 19 marca Komisja zapoznała się z dokumentami dostępnymi w Urzędzie oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Pani Skarbnik. Natomiast w dniu 22 marca Komisja spotkała się z kierownikami jednostek. Z Dyrektorem RCK, Dyrektorem ZAMK, Dyrektorem ZEAPO i Kierownikiem GOPS.  Po tych spotkaniach i wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami Komisja Rewizyjna wydała opinię pozytywną o wykonaniu budżetu Gminy Rogoźno za 2009r. i sformułowała wniosek do RIO w Poznaniu ws. absolutorium dla Burmistrza Rogoźna za 2009r. Radny J. Witt przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

X. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 14 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 15 do protokołu oraz  informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.02.2010r. - 30.03.2010r.. - załącznik nr 16  do protokołu.

Radny K. Lis zapytał o:

1) zebranie wspólników „Megawat” Sp. z o.o. – Jakim wynikiem finansowym zakończyła działalność Spółka? Jeśli jest to zysk to, na co przeznaczono środki? Jeśli strata, to z czego będzie ewentualnie pokryta?

2) spotkanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej – Ile drużyn w 2010r. zamierza wystartować w tej rywalizacji?

3) posiedzenie Komisji Likwidacyjnej Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego w Mieścisku – ogólny wynik i plusy i ewentualne straty, jeśli były w członkostwie w tym związku?

4) posiedzenie Rady Nadzorczej „Aquabellis” Sp. z o.o. – Jaka była tematyka tego posiedzenia?

5) spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych i projektantem ws. chodnika na ul. W. Poznańskiej,

6) zebranie wspólników MSOK w Kopaszynie.

Radny Z. Hinz zapytał o:

7) spotkania z dzierżawcą po PGR Sierniki – o jaką inwestycję chodzi?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wczoraj odbyło się zebranie walne Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Zapytał, czy Pan Burmistrz był tam obecny? Jako osoba prywatna, czy jako Burmistrz Rogoźna? Nie ma takiej informacji w sprawozdaniu z działalności.

 

Burmistrz Rogoźna odpowiedział:

7) wyjaśnił, że jedna firma ma PGR w dzierżawie na 30 lat z ANR. Obecnie przygotowuje dokumentację na budowę biogazowi i na budowę gorzelni. Nadmienił, że ANR nie wyraża zgody na tą inwestycję, ponieważ są roszczenia do tego terenu byłych właścicieli. Pomimo to firma składa wnioski o warunki środowiskowe itd. i chce tam budować. Jakie będą tego efekty trudno powiedzieć, bo nie zależy to od Urzędu, tylko Agencji.

 

1) spotkanie odbyło się 17 marca. Zysk spółki to ok. 202.058zł netto, z tego 125.000zł na dywidendę dla Gminy i pozostałe środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

 

Odnośnie spotkania ws. funkcjonowania szpitala. Zaproszono na nie wójta, burmistrzów, przewodniczących rad. Celem spotkania było namówienie gmin do przystąpienia do spółki samorządowej. Stwierdził, że trochę dziwnie się ono zaczęło, ponieważ Pan Sekretarz ze Starostwa opowiadał, jakie mają plany, projekty na rozbudowę szpitala i ile mniej, więcej będzie to kosztowało itd. Burmistrz powiedział, że jego zdaniem pierwsze spotkanie powinno dotyczyć tego, czy gminy są w ogóle zainteresowane, a potem ewentualnie o planach można by rozmawiać. Nadmienił, że jasno było powiedziane, że Starostwo nie utrzyma szpitala i po to chcą utworzyć spółkę samorządową. Wyjaśnił, że wraz z Panią Burmistrz Obornik zawnioskowali, aby na następnym spotkaniu przedstawić, jaka jest wartość majątku szpitala, co potem z udziałami itd. Tak jak Przewodniczący Rady wcześniej powiedział, potrzebna później by była uchwała Rady. Jednak wszystkie aspekty spółki powinny być jasno określone. Zwrócił uwagę, że artykuły prasowe jak spółka ma dobrze funkcjonować i wywiady z Sekretarzem, które ukazały się jeszcze przed spotkaniem z gminami. Na pewno odbędą się kolejne spotkania, bo jest to ważny temat. Trudno powiedzieć, czy będzie to lepiej funkcjonowało. Stwierdził, że w 100% uważa, że powinna to być spółka, ale czy akurat samorządowa z gminami, to jest to sprawa dyskusyjna.

 

6) spotkanie dotyczyło m.in. absolutorium dla Zarządu, podsumowania roku, sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności za poprzedni rok.

 

2) odbyły się 2 spotkania. Pierwsze odbyło się w szerszym kręgu. Na 2010r. zgłosiło się 10 drużyn. Na drugim spotkaniu odbyło się losowanie, ustalono terminy meczy itd. W tym roku rozgrywki zostały podzielone na dwie miejscowości, a nie tak jak w ubiegłym, że wszystkie mecze były w jednej wsi. Problem jest z sędziami i kwotą wynagrodzeń dla nich. W ubiegłym roku było 30 zł za dzień. W tej chwili chcą 50zł. Konieczny jest też zakup kompletu koszulek jednego koloru oraz chorągiewek. Nadmienił, że pracownik Urzędu zwrócił się do PZU o wycenę ubezpieczenia NNW zawodników i OC.

 

3) powiedział, że Stowarzyszenie działało od ok. 1992r. Pod koniec 2009r. Rada podjęła uchwałę o likwidacji tego Stowarzyszenia i zostało to dokonane. Na ostatnim spotkaniu wybrano spośród przedstawicieli Komisję Likwidacyjną. Wszystkie dokumenty, bilanse zostały wysłane do sądu. Na koncie Stowarzyszenia na koniec roku było 0zł. Samorząd nie dokłada, żadnych środków do tej likwidacji.

 

4) przedstawiono wyniki za ubiegły rok, Rada Nadzorcza przygotowuje się do walnego zebrania. Dodał, że z tego co pamięta ta Spółka miała stratę w wysokości ok. 14.000zł. Materiały na walne posiedzenie jeszcze nie są gotowe, ale wynika to z pierwszych wyliczeń. Rada Nadzorcza zajęła się również dłużnikami.

 

5) Powiat ma ok.80.000zł w budżecie na budowę chodnika od ul. Boguniewskiej do stadionu. Dodał, że przypuszcza, iż ta kwota nie jest wystarczająca. W spotkaniu brał udział Dyrektor ZDP, projektant oraz pracownik Urzędu Z. Wiese. Padały pytania odnośnie usytuowania parkingów. Dyrektor Jeran zrobi dokumentację na tyle na ile starczy środków, po wykonaniu kosztorysu. Pierwsza wersja była taka, żeby taniej to zrobić, to planowano wykonać tylko chodnik, bez parkingu. Jednak Urząd obstawał przy tym, aby je zrobić, bo chodnik i miejsca parkingowe będą służyły mieszkańcom przez lata.

 

Odnośnie pytania Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego, Burmistrz powiedział, że Przewodniczący dobrze wie, że Burmistrz jest osobą prywatną w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”, a relację z udziału w Stowarzyszeniu może złoży przedstawiciel Rady w tym Stowarzyszeniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy wnioski są już ocenione?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wniosek na Parkowo został złożony. Stowarzyszenie przesłało go do Marszałka 6 stycznia i ma on 3 miesiące na rozpatrzenie go. Z informacji, jakie otrzymał pracownik Urzędu Miejskiego z Urzędu Marszałkowskiego w rozmowie telefonicznej, prawdopodobnie rozpatrywanie tego wniosku zostanie przesunięte na następne 3 miesiące. Wpłynęło do nich 500 wniosków. Na posiedzeniu Stowarzyszenia podjęto apel do Marszałka o skrócenie terminów weryfikowania tych wniosków, bo 3 miesiące mija 6 kwietnia. Jednak na pewno pismo i tak przyjdzie, że przedłużają termin o 3 miesiące kolejne. Poinformował, że wcześniej umawiano się z paniami, które prowadzą świetlicę w Parkowie, że nie będą jej od lipca wydzierżawiać. Teraz pojawiają się telefony, czy można wydzierżawiać, czy nie, bo ludzie chcą rezerwować salę na wesela itd. W tej chwili nie wiadomo, czy będzie to realizowane w tym roku. Nadmienił, że do końca II kwartału jest nabór następnych wniosków. W budżecie na ten rok są 2 świetlice: Gościejewo i Grudna. W Gościejewie odbyły się już pierwsze spotkania z Radami Sołeckimi odnośnie POM, który zostanie przedstawiony Radzie w miesiącu kwietniu. W maju planowane jest przygotowanie POM Kaziopole. W przyszłym roku zostaną opracowane POM na 4 świetlice i 2012r. również 4 świetlice.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że rozgrywki Gminnej Ligi są do rozegrania w ciągu 9 niedziel, 90 meczy, na 9 boiskach: Ruda, Karolewo, Gościejewo, Budziszewko, Sierniki, Pruśce, Kaziopole i Parkowo. Przyznał, że największe kłopoty są z sędziami. Potrzeba ich 6, a nie możliwe jest, aby co niedzielę te same osoby sędziowały. Najważniejsi są sędziowie główni. Padła propozycja na drugim spotkaniu, aby na stronie internetowej Rogoźna dać ogłoszenie, że są potrzebni sędziowie chociażby boczni.

 

XI. Wolne wnioski i informacje.

Radny Z. Hinz powiedział, że w materiałach, które dzisiaj otrzymali radni są pisma mieszkańców ul. Szarych Szeregów, ul. Werbla w Rogoźnie i ul. Prusa. Zapytał Burmistrza Rogoźna, jak zamierza ten temat rozwiązać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że rozmawiał z tymi mieszkańcami. Są tam 2 miejsca ciężkie. Była zapchana drenarka, ale ode pchano ją i woda zeszła. Melioracja nie chce tego naprawiać, bo mieszkańcy, którzy się tam wybudowali nie płacą składki melioracyjnej. Będzie tam droga równana i w najgorsze miejsca będzie tłuczeń wysypany, żeby droga była przejezdna. Nadmienił, że środki w budżecie są ograniczone i nie ma możliwości zrobienia całej drogi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że również był na miejscu. Mieszkańcy dzwonili z pretensjami, że ich zalewa i dokonali okrywki rury drenarskiej. Dodał, że w tej kwestii powinna zadziałać Straż Miejska. Niewątpliwie wynikało, że ktoś jest podłączony do tej rury. Płynął tam styropian, sierść, odchody itd. Mieszkańcy mieli też pretensje do kanalizacji deszczowej, że studzienki są zapchane, jeśli chodzi o ul. Konieczyńskich. Uwagi spisano i przekazano Panu Burmistrzowi.

Burmistrz Rogoźna zgodził się, że studzienki są zasypane po zimie i rozmawiano na ten temat z mieszkańcami i Komendantem Straży. Od 1 kwietnia będzie 10 osób na robotach publicznych i kratki będą sukcesywnie czyszczone. Odnośnie tego, co tam płynie, to Straż Miejska już w ubiegłym roku sprawdzała jedną posesję, którą wszyscy podejrzewają, ale nic nie znaleziono.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że temat ciągnie się już 3 rok. Ta sama odkrywka dokonana na działce Pana L. Wiesego, gdzie jest zbieracz, jest co roku wykopywana. Musi być przy posesji Pana Szmidta zrobiony zbieracz i to jak najszybciej. Z uwagi na to, że dzisiaj jest to niezagospodarowana działka. W tym momencie będzie możliwość dojścia, do kogo i skąd to wszystko wypływa. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że drenaż idzie w kierunku garaży. Nikt nie jest w stanie powiedzieć kto, gdzie jest podłączony i tego sprawdzić. Na drugi dzień po udrożnieniu w nocy, poziom wody opadł o 30 cm. Dodał, że przyszły 3 pisma mieszkańców tegoż osiedla i podejrzewa, kto na dzień dzisiejszy jest w tej materii podłączony i sankcje zostaną wyciągnięte. Odnośnie ul. Szarych Szeregów przyznał, że jeśli nie zostanie zrobiony przepust na ul. Konieczyńskich i na ul. Garbackiej, to ciągle będzie ten problem z błotem, nawet po nawiezieniu na ul. Szarych Szeregów gruzu. Rów, który idzie na ul. Gabrackiej jest bardzo zawyżony. Kontrolowano ul. Konieczyńskich pod względem podłączenia szamb do kolektora na terenie, gdzie nie ma asfaltu. Okazało się, że legalnie są 2 posesje podłączone z wodą burzową, a wszyscy wokoło są podłączeni na ostro rynny. Jak się okazuje, że w starym chodniku jest stary kanał i nikt nie wie gdzie wchodzi, a wchodzi w posesje na wysokości Dachstalu. Jeśli nie będzie to rozkopane i zaczopowane, to tego nigdy nie będzie się w stanie sprawdzić. Nadmienił, że na ul. Garbackiej dno rowu jest o ok.30 cm niżej w stosunku do rury.

Radny K. Lis zapytał o:

- wniosek z Komisji Wspólnej, dotyczący obecności na każdej sesji referenta prawnego,

- problem z wyjazdem z ul. Długiej na ul. W. Poznańską, spowodowany zaparkowanymi samochodami, utrudniającymi widoczność.

Poinformował, że brał udział w części sesji Rady Miejskiej w Pniewach i rozmawiał z Burmistrzem Pniew. Z zaciekawieniem słuchał, jak Burmistrz opowiadał, że do dnia 28 lutego złożyli wniosek o środki unijne na zadania związane z kanalizacją terenów wiejskich. Również mówił, że do dzisiaj mija termin o dofinansowanie z UE terenów rekreacyjnych i sportowych również na terenach wiejskich. Radny K. Lis zapytał, czy kanalizacja w Józefinowie i tereny sportowe w Słomowie też mogą cieszyć się tym, że zostały złożone wnioski o środki unijne i oczekuje się na ich rozpatrzenie?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o:

- przejazd kolejowy na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie i uzgodnienia po spotkaniu z przedstawicielami PKP w ubiegłym roku,

- montaż tablic informacyjnych z numeracją budynków w Gościejewie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o porządek w mieście. Dlaczego tak późno rozstrzygnęły się przetargi na oczyszczanie miasta?

Radny Z. Nowak zapytał, czy przewidywane są równania dróg w Sołectwie Budziszewko?

Odnośnie pytań radnego K. Lisa Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że prawnik ma dużo pracy w Urzędzie i na sesji nie jest potrzebny. Za każde nadgodziny może wziąć dzień wolny i znowu będzie nieobecny w Urzędzie, a jest tam potrzebny najbardziej. Stwierdził, że nie wie, czy radny K. Lis opowiadał Burmistrzowi Chojarze, że Gmina Rogoźno złożyła wniosek na 39.000.000zł z tego 24.000.000 zł z UE na kanalizację. Złożono przecież też POM Słomowo, POM Parkowo, na budowę boiska sportowego Orlik i do tego 12.000.000zł kredytu w budżecie. Dodał, że bardzo dobrze, że Pniewy składają też wnioski, ale ciekawi go czy radni mówił o inwestycjach w Rogoźnie.

Odnośnie przejazdu kolejowego, to wysłano zdjęcia w tygodniu do WZDW w Poznaniu. Sprawa chodników jak na razie z ich strony ucichła od tego spotkania.

Odnośnie tablic informacyjnych, to w budżecie jest 30.000zł na to zadanie i będzie realizowane nie tylko w Gościejewie, ale też w innych miejscowościach.

Odnośnie sprzątania miast, to od 3 dni firma z Trzcianki realizuje to zadanie. Otrzymała wykaz ulic i w tej chwili sprząta ulice w 4 ludzi, łącznie z właścicielem. Przyznał, że również myślał, że na święta będą pozamiatane główne ulice.

Odnośnie równania dróg w Budziszewku, to 80.000zł jest zaplanowane w budżecie na równanie. W pierwszej kolejności będzie robione miasto. Pracownik Urzędu z Panem Wojtulskim objeżdżali wszystkie drogi w mieście, żeby zdecydować co można dzisiaj robić. Równiarka na pewno ruszy. Nie jest dokładnie powiedziane ile kilometrów będzie zrobione w danej miejscowości. Będą robione drogi ważniejsze, w najgorszym stanie i po kolei będą równane za te 80.000zł. na pewno Pan Z. Wiese będzie również kontaktował się w tej sprawie z sołtysami.

Odnośnie wyjazdu na ul. W. Poznańską to, jest to droga powiatowa. Nadmienił, że może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie parkowania na jakimś odcinku. W tej chwili projekt na budowę ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej leży w Starostwie i czeka na pozwolenie na budowę.  Przyznał, że z wyjazdem z prawie każdej bramy, nie tylko z ul. Długiej, jest problem. Rozmawiano z mieszkańcami, w którą stronę puścić ruch jednostronny na odcinku od ul. Nowej do ul. W. Poznańskiej. Jest tam zaprojektowany ciąg pieszo – jezdny z samej kostki.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że ucieszył ją i mieszkańców fakt, pojawienia się banerów na rogatkach miasta. Zwróciła uwagę, że na drodze nr 11 w kierunku Obornik, odkleja się głowa króla Przemysława.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował o tym, że Pani K. Wojtczak – Nowak zaprasza samorządowców na drogę krzyżową, która odbędzie się w piątek o godz. 21.30 z kościoła pw. Ducha Św. do kościoła Św. Witta.

 

XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.30

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 21 kwietnia 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf