Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LII/370/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie

Uchwała nr LII/370/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2010 roku tworzy się oddziały integracyjne w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie.

 

§ 2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 3. 1. W przedszkolu, według potrzeb, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednich specjalistów, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

2. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1:

1)      rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

2)      współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, w szczególności:

a)       wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego,

b)      dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

c)      uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,

3)       prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne.

 

§ 4. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci:

1)       niedowidzące,

2)       niedosłyszące,

3)       przewlekle chore,

4)       niepełnosprawne ruchowo,

5)      upośledzone umysłowo, które dla innych dzieci nie stanowią zagrożenia,

6)      z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

§ 5. Rada Pedagogiczna Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie dokona odpowiednich zmian w Statucie Przedszkola.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały nr LII/370/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie

 

W związku z pilną potrzebą społeczną utworzenia w Gminie Rogoźno oddziałów integracyjnych w przedszkolach publicznych istnieje możliwość ich uruchomienia w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie.

Działania zmierzające do utworzenia oddziałów integracyjnych podyktowane zostały informacjami zebranymi przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty.

Z przedstawionych informacji wynika, że zapotrzebowanie społeczne na wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych jest duże. Dlatego też planowane jest uruchomienie oddziałów integracyjnych już w roku szkolnym 2010/2011.

 

drukuj pobierz pdf