Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LII/372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie w sprawie nazewnictwa ulic

Uchwała Nr LII /372/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2010 r

 

w sprawie nazewnictwa ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, 1241), z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28 , poz. 146), art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 r. Dz. U. Nr 23, poz.136, Dz. U. Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz.326, Dz. U. Nr 218, poz. 1391, Dz. U. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 101, Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz. U. Nr 86, poz. 720, Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ) uchwala się co następuje:


§ 1.

Ulicom, zaprojektowanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.04.2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz. 2406 ) wykazanym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym kserokopię rysunku planu, nadaje się nazwy :

 1. ulicy oznaczonej w planie symbolem 79 KD oraz w załączniku literami ABCD ul. Przelotowa,
 2. ulicy oznaczonej w planie symbolem 84 KD ul. Chopina,
 3. ulicy oznaczonej w planie symbolem 85 KD ul. Moniuszki,
 4. ulicy oznaczonej w planie symbolem 87 KD ul. Wieniawskiego, 
 5. ulicy oznaczonej w planie symbolem 88 KD ul. Szymanowskiego,
 6. ulicy oznaczonej w planie symbolem 90 KD ul. Kwarcowa,
 7. ulicy oznaczonej w planie symbolami 93 KD i 95 KD ul. Diamentowa,
 8. ulicy oznaczonej w planie symbolem 111 KD ul. Boczna,
 9. ulicy oznaczonej w planie symbolem 114 KD ul. Skrajna,
 10. ulicy oznaczonej w planie symbolem 118 KD ul. Wschodnia,
 11. ulicy oznaczonej w planie symbolem 80 KDW ul. Skromna,
 12. ulicy oznaczonej w planie symbolem 81 KDW ul. Mała,
 13. ulicy oznaczonej w planie symbolem 82 KDW ul. Zakątek,
 14. ulicy oznaczonej w planie symbolem 86 KDW ul. Sucha,
 15. ulicy oznaczonej w planie symbolem 91 KDW ul. Ustronna,
 16. ulicy oznaczonej w planie symbolem 92 KDW ul. Ukryta,
 17. ulicy oznaczonej w planie symbolem 119 KDW ul. Dojazd,
 18. ulicy oznaczonej w planie symbolem 120 KDW ul. Perłowa,
 19. ulicy oznaczonej w planie symbolem 121 KDW ul. Kryształowa,
 20. ulicy oznaczonej w planie symbolem 96 KDW ul. Koralowa,
 21. ulicy oznaczonej w planie symbolem 97 KDW ul. Bursztynowa,
 22. ulicy oznaczonej w planie symbolami 98 KDW i 106 KDW ul. Szafirowa,
 23. ulicy oznaczonej w planie symbolami 101 KDW i 104 KDW ul. Topazowa,
 24. ulicy oznaczonej w planie symbolami 102 KDW i 105 KDW ul. Rubinowa,
 25. ulicy oznaczonej w planie symbolem 109 KDW ul. Szmaragdowa,
 26. ulicy oznaczonej w planie symbolem 116 KDW ul. Zachodnia,
 27. ulicy oznaczonej w planie symbolem 117 KDW ul. Łamana,


§ 2.

Ulicy, zaprojektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.04.2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz. 2406) oraz w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ul. Długiej, Uchwała Nr XXIII/261/96 Rady Miejskiej Rogoźna Wlkp. z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 16, poz. 64), obejmującej teren oznaczony w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały symbolem 94 KD oraz teren oznaczony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiącym kserokopię rysunku ww. planu, pogrubioną czarną linią i literami ABCD, nadaje się nazwę: ul. Turkusowa.


§ 3.

Nazwą ul. Szeroka, obejmuje się ulicę oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.04.2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz. 2406), symbolem 103 KD.


§ 4.

Nazwą ul. Kościuszki, obejmuje się ulicę oznaczoną w zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic Seminarialnej i Kościuszki, Uchwała Nr XXXIII/342/97 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 25.03.1997 r. ( Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 12, poz. 51) symbolem K6 oraz ulicę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kościuszki i Nowej, Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126, poz. 2287), określoną symbolami KDD-7, KDD-8, KDD-4, KDD-2, KDD-1, oznaczone w załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały pogrubioną czarną linią.


§ 5.

Nazwą ul. Seminarialna, obejmuje się ulicę oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.04.2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz. 2406), symbolem 78 KD.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII /372/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), przy czym podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana, na zaproponowaną nazwę. O wyrażenie zgody zwróciłem się pisemnie do właścicieli nieruchomości, uzyskanie takich zgód uzależnia przedłożenie projektu uchwały na sesji Rady Miejskiej. Drogi wewnętrzne, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, stanowią drogi oznaczone symbolami 80 KDW, 81 KDW, 82 KDW, 86 KDW, 91 KDW, 92 KDW, 119 KDW, 120 KDW, 121 KDW, 96 KDW, 97 KDW, 98 KDW i 106 KDW, 101 KDW i 104 KDW, 102 KDW i 105 KDW,109 KDW, 116 KDW, 117 KDW.

załącznik do uchwały Nr LII /372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

drukuj pobierz pdf