Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Zarządzenie Nr 37/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 maja 2010 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku i Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku

           

wprowadza się następujące zmiany:

       

        1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę   13.449 zł

                i ustala się  na kwotę 39.393.641 zł

       

        2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi    39.393.641 zł

                z tego:

                                1)    dochody bieżące w kwocie 38.498.694 zł

                                2)    dochody majątkowe w kwocie  894.947 zł

                                        w tym:

        a)            środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

       

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 13.449 zł

i ustala się na kwotę 48.569.705 zł

       

        4.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   48.569.705 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.                            

                z tego:

       

                1)    Wydatki bieżące w wysokości   38.849.484 zł

                        z tego:

                                1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie   26.941.098 

                                        w tym:

                                       a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone  16.711.860 zł

                                       b)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.229.238 zł

                                2)    dotacje na zadania bieżące   3.637.743 zł

                                3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych   7.715.343 zł

                                4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  555.300 zł

                               

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości   9.720.221 zł

                                        w tym:

                               a)    dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 680.000 zł                                                                               

                              b)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którychmowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

 

§ 2.

Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.557.977 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 37/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 maja 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

DOCHODY

 

  1. W dziale Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa prowadza się dochody w kwocie 13.449 zł w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-6/10 z dnia 14.05.2010r.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 13.449 zł

 

WYDATKI

 

W dziale Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się wydatki w kwocie 13.449 zł w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

1.       Dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na ogólną kwotę  +/- 23.000 zł:

a)         w rozdziale Rady gmin kwotę +/- 18.000 zł

b)         w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa +/- 5.000 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 13.449 zł

 

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13.449 zł.

 

 


 

Załacznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 26 maja  2010r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok 
 
Dział Rozdział § Nazwa  Dochody   Wydatki  
 Stan na 19.05.2010r.   zmiana   Stan na 26.05.2010r.   Stan na 19.05.2010r.   zmiana   Stan na 26.05.2010r. 
010     Rolnictwo i łowiectwo 288 086,00 0,00 288 086,00 288 086,00 0,00 288 086,00
  01095   Pozostała działalność 288 086,00 0,00 288 086,00 288 086,00 0,00 288 086,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 288 086,00   288 086,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       2 672,00   2 672,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       406,00   406,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       65,00   65,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       1 500,00   1 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych       1 006,00   1 006,00
    4430 Różne opłaty i składki       282 437,00   282 437,00
750     Administracja publiczna 118 700,00 0,00 118 700,00 118 700,00 0,00 118 700,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 118 700,00 0,00 118 700,00 118 700,00 0,00 118 700,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 700,00   118 700,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       100 051,00   100 051,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       16 198,00   16 198,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 451,00   2 451,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 912,00 13 449,00 16 361,00 2 912,00 13 449,00 16 361,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  2 912,00 0,00 2 912,00 2 912,00 0,00 2 912,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 912,00   2 912,00      
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       2 912,00   2 912,00
  75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 13 449,00 13 449,00 0,00 13 449,00 13 449,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   13 449,00 13 449,00      
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         646,00 646,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy         97,00 97,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe         5 800,00 5 800,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia         4 500,00 4 500,00
    4410 Podróże służbowe krajowe         2 406,00 2 406,00
852     Pomoc społeczna 6 134 830,00 0,00 6 134 830,00 6 134 830,00 0,00 6 134 830,00
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 047 200,00 0,00 6 047 200,00 6 047 200,00 0,00 6 047 200,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 047 200,00   6 047 200,00      
    3110 Świadczenia społeczne       5 845 518,00   5 845 518,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       116 826,00   116 826,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       7 496,00   7 496,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       53 544,00   53 544,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 916,00   2 916,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 500,00   3 500,00
    4270 Zakup usług remontowych       500,00   500,00
    4300 Zakup usług pozostałych       8 000,00   8 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej       1 800,00   1 800,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       1 400,00   1 400,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       500,00   500,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       3 000,00   3 000,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       500,00   500,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       700,00   700,00
    4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       1 000,00   1 000,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 1 872,00 0,00 1 872,00 1 872,00 0,00 1 872,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 872,00 0,00 1 872,00      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne       1 872,00   1 872,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 758,00 0,00 85 758,00 85 758,00 0,00 85 758,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85 758,00   85 758,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       57 000,00   57 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       3 504,00   3 504,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       9 426,00   9 426,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       1 482,00   1 482,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 600,00   3 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych       5 516,00   5 516,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       2 630,00   2 630,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       2 600,00   2 600,00
      OGÓŁEM: 6 544 528,00 13 449,00 6 557 977,00 6 544 528,00 13 449,00 6 557 977,00

 

drukuj pobierz pdf