Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 52/2010 z LII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 52/2010


z LII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji:

1.       Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

2.       Analiza wykonania budżetu za 2009 rok.

LII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 28 kwietnia 2010 roku, na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych.

 

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z L i LI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

a/   wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli,

b/  dyskusja.

6. Analiza wykonania budżetu za 2009 rok.

a/   sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2009 rok,

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok,

c/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok,

d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009r.,

e/ dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem,

f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

7.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie,

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,

c/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie,

d/ nazewnictwa ulic,

e/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2010-2017.

 8.  Interpelacje i zapytania radnych.

 9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 

                  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

                 uchwał Rady.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie.

 

 

Radny Z. Nowak zaproponował, aby w pkt. 7 umieścić dodatkowy podpkt., który dotyczyłby projektu uchwały w sprawie zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej, polegających na wprowadzeniu dodatkowego tematu w miesiącu maju.

Radny Z. Hinz poprosił o kilka zdań wyjaśnienia w tej sprawie.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że KR miałaby szczegółowo zbadać wydatki remontowe w placówkach oświatowych. Nadmienił, że chciałby aby było to dodatkowe posiedzenie Komisji. Ponadto na tym posiedzeniu omówiono by realność wykorzystania kredytów, który został zaciągnięty w 2009r. Dodał, że ze sprawozdania wynika, że pewne poważne sumy zostały na paragrafach i chciałby, aby to było wyjaśnione.

Radny R. Dworzański poinformował, że na Komisji SSOiK temat zadań inwestycyjnych i remontów w placówkach oświatowych, był omawiany. Padały również propozycje, aby zajęła się tym Komisja Rewizyjna. Poinformował,że Komisja podjęła wniosek, aby odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji SSOiK z dyrektorami szkół właśnie w tej sprawie. Jednak w planie pracy Komisji na miesiąc maj znajduje się temat związany z organizacją placówek oświatowych i z tego względu, że dyrektorzy będą na tym posiedzeniu zadecydowano, że tematyka posiedzenia KSSOiK będzie rozszerzona o punkt odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych przez placówki oświatowe. Padła również propozycja, aby po tych wyjaśnieniach sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.

Radny Z. Nowak powiedział, że nadal wnosi o zmianę w planie pracy Komisji Rewizyjnej i w ręku trzyma już przygotowany projekt.

Radny Z. Hinz podkreślił, że sam jest podobnego zdania, co Przewodniczący Komisji SSOiK R. Dworzański i najpierw powinno się odbyć spotkanie z dyrektorami szkół i później ewentualnie można by się zastanowić nad zmianą zakresu zadań Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski zapytał Panią Sekretarz, czy można wprowadzić ten punkt do porządku obrad bez projektu uchwały?

Radny Z. Nowak powiedział, że każdy z radnych powinien taką uchwałę mieć, a jeśli nie to prosi obsługę Rady o skserowanie tej uchwały. Powiedział, że prosi tylko o jedno dodatkowe posiedzenie w maju, a treść uchwały będzie taka sama.

Radny K. Lis powiedział, że jeśli problem dotyczy tylko ilości spotkań i niewielkiej zmiany kosmetycznej tematu pracy Komisji w miesiącu maju, to nawet w tym momencie można przeprowadzić głosowanie, kto jest „za” dodatkowym spotkaniem KR i będzie to również uchwała proceduralna. Dodał, że Rada przecież uchwała porządek obrad, zmienia go itd.

Sekretarz Gminy zauważyła, że plan pracy KR był zatwierdzony uchwałą i również w formie uchwały powinno być to poszerzone. Stwierdziła, że temat zapewne nie zrodził się dzisiaj i można było już wcześniej poprosić o pomoc urzędnika.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że sprawę można rozwiązać również w inny sposób tzn. w formie wniosku Rady do Komisji Rewizyjnej i nie trzeba by było rozszerzać planu pracy o dodatkowy punkt.

Radny R. Dworzański poinformował, że planowana kontrola majowa KR ma temat: Kontrola dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i ZEAPO.  W zasadzie dotyczy to tematu, który zaproponował radny Z. Nowak, ale jest on bardziej rozszerzony.

Radny K. Lis powiedział, że §30 Regulaminu Rady Miejskiej mówi, że oprócz uchwał wymienionych w §29 Rada może również podejmować uchwały proceduralne, bez przygotowania projektu uchwały bądź zatwierdzenia go i może również w drodze głosowania podejmować decyzje na sesjach.

Wniosek dotyczący umieszczenia uchwały proceduralnej ws. rozszerzenia posiedzeń KR został przyjęty 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 glosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych

 

III. Przyjęcie protokołu z L i LI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z L Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 14 glosami za przy 1 glosie wstrzymującym w obecności 15 radnych.

Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 14 glosami za przy 1 glosie wstrzymującym w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o terminy obchodów uroczystości państwowych tj. 3 Maja i 11 Listopada.  Czy nie można by imprez powiatowych uzgodnić z wszystkimi gminami? Żeby nie było tak, że obchody, które są raz w Rogoźnie, raz w Obornikach, a raz w Ryczywole, odbywały się w tym samym terminie co normalne obchody w tych gminach? Z czego to wynika?

Starosta Obornicki G. Wańkowicz wyjaśnił, że obchody świąt państwowych przypisane są Powiatowi. Jednak złożyło się tak, że gminy powstały przed powiatami i sama wykonywała te zadania. Gdy powstał Powiat po 10 latach trudno zakazać gminom obchodzenia dnia 3 Maja. Dlatego na początku Kadencji ustalono, że obchody powiatowe będą odbywały się kolejno w poszczególnych gminach. Stwierdził, że nie wie, czy jest sens ustalania np. na godz.10 obchodów powiatowych, a później na godz. 11 gminnych. Stwierdził, że tak jak jest teraz jest dobrze, a że są trudności w uczestniczeniu jednocześnie w Rogoźnie, Ryczywole i Obornikach, to jest tylu radnych, że każdy z nich ma prawo wyboru, gdzie będzie uczestniczył.

 

V. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

a/ wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli:

 

Informację z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła Kierownik GOPS E. Kowalska – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Sprawozdanie finansowe Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego złożył Dyrektor ZAMK M. Mysłek – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2009 rok złożył Dyrektor ZEAPO W. Jaworski – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Sprawozdanie finansowo – merytoryczne Rogozińskiego Centrum Kultury za 2009 rok przedstawił Dyrektor RCK M. Galczewski – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

b/ dyskusja:

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na zwrot ogromnej kwoty do budżetu w wysokości ok. 928.271,53zł przez placówki oświatowe. Niepotrzebnie Gmina zaciągała tak wysoki kredyt i płaciła z tego tytułu odsetki. Stwierdził, że w innych jednostkach samorządowych zwroty do budżetu były minimalne. Powiedział, że wie, iż te pieniądze nie przepadają. Poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie Dyrektora ZEAPO, Dyrektora ZS w Parkowie, Dyrektora Przedszkola Nr 1 i Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie. Zapytał o powód tak dużych zwrotów do budżetu. 

Dyrektor ZS w Parkowie poprosiła o wyjaśnienia Dyrektora ZEAPO.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że do 18 grudnia nikt nie wiedział jak będzie brzmiał art. 30 a i b Karty Nauczyciela. Był tam zapis, że do końca roku trzeba wypłacić wszystkim nauczycielom minimum, które gwarantowała ustawa. Dnia 30 września na wniosek, zostały zwiększone wydatki płacowe o 569.715zł celem pokrycia tych wszystkich zdarzeń, które miały nastąpić z tytułu wypłaty należności. Jednak działania podjęte w nowym roku szkolnym 2009/2010, czyli zwiększenie ilości nadgodzin dla pracowników sprawiły, że tych spłat praktycznie nie było. Na półrocze każdy nauczyciel mianowany miał do pobrania za darmo 128zł. Czyli nie uzyskał tego, co gwarantowało mu państwo.  Mając to na uwadze, złożono wniosek do Burmistrza i został on przyjęty. Placówki dobrze wypadły z wypłatami na koniec grudnia i zobowiązań wymagalnych nie ma. Nadmienił, że pozostałe środki nie zostały zmarnowane. Przypomniał, że w poprzednich latach padały zarzuty, że środki z płac pod koniec roku, są przerzucane na zakup materiałów itp., co nie miało miejsca w 2009r.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska przypomniała, ze na ostatniej Komisji SSOiK Dyrektor ZEAPO mówił, że placówki mają swoje budżety i sam nie ma nic wspólnego z tym, jak dyrektorzy je zaplanują.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że nie wchodzi w układy remontowe.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że na początku października wszystkie placówki są w stanie powiedzieć, ile do końca roku będą potrzebować na wynagrodzenia. Wyraziła zdziwienie, że taka analiza nie została dokonana. Zgodziła się, że do końca nie było wiadomo ile środków będzie trzeba przeznaczyć na wyrównanie uposażenia nauczycieli najmniej zarabiających. Stwierdziła, że można było jednak to zostawić, bo nie byłoby problemu, żeby przesunąć środki z innego paragrafu, albo je zwiększyć w późniejszym czasie. Skoro na koniec września z bardzo dużą dokładnością można było obliczyć jakie są potrzeby placówek. Wiadomo było jacy nauczyciele są po awansach, w zasadzie również wiadomo jacy nauczyciele odchodzą na emeryturę i jakie jubileusze są do spłacenia. Zapytała, z czego wynika prawie 1.000.000zł zwrot do budżetu? Nadmieniła, ze gdyby nie było tak dużego przeszacowania, to środki wróciłyby wcześniej do budżetu i Gmina nie musiałaby brać takiego kredytu, a co za tym idzie nie musiałaby płacić od niego odsetek. Gmina mogła również zrobić za te pieniądze kolejny chodnik, albo zmniejszyć deficyt budżetowy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał obecnych dyrektorów placówek oświatowych, czy uczestniczą w planowaniu budżetu swojej placówki i go później śledzą? Stwierdził, że jeśli jest mała jednostka tj. Przedszkole Nr 1, które zwraca aż 118.892,45zł, to jest to nie prawidłowe. Radni w przeciągu ostatnich 7-8 lat dbali o oświatę i nigdy pieniędzy nie żałowali. Gdy tylko próbowali uporządkować budżet, tak jak powinien być, to były wielkie sprzeciwy. Podejmując budżet na 2009r. radni mieli ufność, że dyrektorzy zaplanowali swoje budżety dobrze. Stwierdził, że milionowe przeszacowanie wymaga wielkiej sztuki.

Dyrektor ZEAPO powiedział, ze każdy z dyrektorów co miesiąc otrzymuje do podpisania wykonanie budżetu. Przyznał, że być może z jego strony nastąpiło niedopatrzenie, że nie wszedł w temat przeliczeń. Można było zwrócić na to uwagę w październiku. Powiedział, że zwyżka zaproponowana przez niego, była może niesłuszna, ale podyktowana była obawą, że konieczne będą ruchy pomiędzy świętami. Zaważyło to znacznie, bo chodzi o ok. 500.000zł, które zostały przeznaczone na płace, na spłatę zobowiązań, które jak się okazało nie miały miejsca. Jednak gdyby dyrektorzy zwrócili uwagę, że za dużo środków zostaje i podali taką informację, to również by to sam przeliczył. Powiedział, że środki nie zostały zmarnowane, tylko powróciły do budżetu. Jednak rozumie, że można było zaciągnąć mniejszy kredyt.

Dyrektor ZS w Parkowie poinformowała, ze odnośnie płac, podobnie jak inni dyrektorzy, miała duże zaufanie do Pana Dyrektora ZEAPO. Wszelkie przesunięcia są konsultowane zarówno z nim, jak i Panią Główną Księgową ZEAPO. Stwierdziła, że kwota, która została zwrócona do budżetu wynika z niedoinformowania na linii dyrektorzy – Dyrektor ZEAPO i Główna Księgowa. Dyrektorzy śledzą wszystkie inne paragrafy, poza płacą. Inną przyczyną zwrotu tak dużej sumy mogą być również odbyte godziny za nieobecnych nauczycieli, bądź zaplanowane, a niewykorzystane awanse.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że dla niego zwrot do budżetu kwoty 118.000zł przez Przedszkole to bardzo dużo.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że dla niej również. Dodała, że na pewno współpraca z ZEAPO musi być bardziej zacieśniona, albo dyrektorzy muszą kłaść jeszcze większy nacisk na budżet. Nadmieniła, że nie ukrywa, iż dyrektorzy mieli duże zaufanie do ZEAPO.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie wie w tej chwili, czy w budżecie na 2010r. nie powtórzy się taka sytuacja, jak teraz. Nadmienił, że często są kłótnie na sesji o jakieś drobne kwoty na np. wyrównanie drogi, a w oświacie zostaje aż tyle środków niewykorzystanych.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że ZEAPO jest stworzony po to, aby służyć pomocom placówkom oświatowym i dyrektorzy mogą oczekiwać, że zaplanowany budżet będzie również kontrolowany ze strony Pani Księgowej, która na bieżąco widzi poczynione wydatki. Przyznała, że dyrektorzy starają się to ze swojej strony czynić, ale nikt z nich nie jest księgowym. Ponadto dyrektorzy pilnują wydatki w innych paragrafach. Obiecała, że dyrektorzy zacieśnią współpracę z Księgowością ZEAPO.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wie, iż Pani Dyrektor nie jest Główną Księgową, ale odpowiada za budżet szkoły, a nie był on zrealizowany tak jak powinien. W razie kontroli RIO uwagi będą skierowane do Pani Dyrektor.

Dyrektor ZS w Parkowie powiedziała, że nie tylko do niej, bo do wszystkich innych placówek, które są na terenie Gminy. Zapytała, dlaczego jej ma się zebrać za wszystkie placówki?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podał tylko przykład. Następnie poprosił o udzielenie wyjaśnień przez Panią Dyrektor Przedszkola Nr 1 i Panią Dyrektor Przedszkola Nr 2.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 potwierdziła słowa Dyrektor ZS w Parkowie. Powiedziała, że dyrektorzy śledzą przez cały rok wykonanie w pozostałych paragrafach tj. remonty, energia itd. Sprawy płacowe, w większej mierze są pozostawione ZEAPO.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że przygotowując plan finansowy Pani Dyrektor współuczestniczy w jego tworzeniu.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 powiedziała, że projekt przedstawia komórka finansowa ZEAPO. Jednak jest ona informowana o nauczycielach podnoszących kwalifikacje, o nauczycielach przechodzących na emeryturę itp.

Dyrektor Przedszkola Nr 2 wyjaśniła, że plan finansowy i kwota, która była przeznaczona dla nauczycieli i obsługi, całkowicie jest wyliczana przez ZEAPO. Dyrektorzy później mogą śledzić jego wykonanie i rzeczywiście, jeśli chodzi o płacę, to dyrektorzy boją się, żeby w tym paragrafie wystarczyło na te płace. Jeśli zostaje jakaś kwota, to nie zwracają tak bardzo na to uwagi, bo wiadomo, że te pieniądze nie przepadają. Powiedziała, że nie umie wyjaśnić dlaczego 83.000zł pozostało. Jednak na pewno wpływ miało to, że jedna osoba nie przystąpiła do awansu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że gdyby nawet wszystkich nauczycieli dyplomowanych zdegradowano do nauczycieli kontraktowych, to środków jeszcze by pozostało. Nadmienił, że widocznie Rada przekazuje za dużo pieniędzy na oświatę.

Radny Z. Nowak zapytał, czy w związku z oskarżeniami pod adresem ZEAPO, Dyrektor ZEAPO wraz z Główna Księgowa od jutra rezygnują ze stanowisk?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że decyzje, czy będzie pracował w ZEAPO podejmie jego pracodawca, czyli Burmistrz. Przyznał, że bezpośrednio odpowiada za dowóz uczniów do szkół, stypendia socjalne. Każdy z dyrektorów co miesiąc dostaje sprawozdanie budżetowe i je podpisuje. Ponadto również sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne. Nadmienił, że gdyby nie zwrócił się o rozwiązanie rezerwy w kwocie 569.715zł, to dzisiaj nie byłoby tematu. Przyznał, że to jedynie jest jego winą.  Stwierdził, że przez 3 lata z rzędu był zarzut, że przerzucane są środki w listopadzie w i grudniu po 100.000zł lub 200.000zł na zakup materiałów, wyposażenia itp. Tego w tym roku nie było. To również zaważyło na wysokości zwróconej kwoty. Ponadto, w sumie 17 osób nie przystąpiło do awansu na nauczycieli dyplomowanych, a środki były zarezerwowane. Również część nauczycieli nie przeszła na emeryturę, a odprawy dla nich były zaplanowane. Na początku 2009r. było powiedziane przez Pana Burmistrza do wszystkich jednoznacznie, że to co jest na płacach, jest tylko na płacach, a reszta wraca.

Radny Z. Nowak powiedział, ze ma ze sobą autopoprawkę nr 2 z dnia 7 grudnia 2009, której nagłówek brzmi: „W związku z otrzymanymi wnioskami od dyrektorów jednostek organizacyjnych oświaty w sprawie dokonania przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami proponuje się następujące zmiany w budżecie 2009 roku”. Dodał, że ciekawostką jest to, że w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono środki o 9.950zł. z czego 1.150zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Poprosił, aby porównać to z tabelką na str. 42 sprawozdania ZEAPO. Stwierdził, że dyrektorzy na pewno już w grudniu wiedzieli, że pieniądze zostaną, a wnioskowali tylko o przesunięcia małych sum. SP Nr 2 w Rogoźnie w grudniu dokonano zmian na +/– 4.578zł, a dokonano zwrotu na kwotę 71.024,14zł. Stwierdził, że ktoś w świadomy sposób ukrył pieniądze w budżecie. SP Nr 3 w Rogoźnie w grudniu dokonano zmian na +/– 27.370zł, a zwrócono 165.293,77zł. Zapytał, czy księgowość aż o tyle się pomyliła? SP w Budziszewku +/– 300zł, a zwrot wyniósł 40.875,82zł. Powiedział, że takie wnioski były z każdej z placówki podpisane świadomie przez dyrektora placówki. SP Pruśce +/– 1.100, zwrot 33.980,21zł. ZS w Gościejewie 30.980zł, zwrot 128.490,98zł. Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie +/–22.100zł, zwrot 118.892,45zł. Przedszkole Nr 2 +/– 9.170zł, zwrot 83.571,50zł. Przedszkole w Parkowie w grudniu dokonano zmian na +/–1.621zł, a zwrot wyniósł 61.043,38. Gimnazjum Nr 1 w  Rogoźnie +/–2.770zł, zwrot 94.927,89zł. ZEAPO +/– 12.425zł, zwrot 16.058,54zł. Powiedział, że ZEAPO na tle innych placówek wypada prawie, że wzorowo. ZS w Parkowie +/– 14.543zł, a zwrot 114.112,85zł. Powiedział, że ci radni, którzy byli obecni na zebraniu wiejskim w Parkowie, słyszeli zarzuty ze strony Pani Dyrektor ZS w Parkowie, która nieelegancko się zachowała pod adresem Rady, oskarżając, że w szkole okna „wylatują”, że dziecko może być zranione, a Pani Dyrektor oddaje do budżetu 114.112,85zł. Można było grudniu, albo i wcześniej wniosek złożyć i okna kupić. Jakieś nieuzasadnione pretensje Pani Dyrektor miała do radnych. Powiedział, że dziwne to jest i nie wie, czy nie było to jakieś wystąpienie polityczne.

Dyrektor ZS w Parkowie wyjaśniła, że polityka jej nie interesuje. Powiedziała, że nie przypomina sobie, a miała możliwość odsłuchania nagrania zebrania wiejskiego, żeby mówiła o dziecku, o wypadających oknach. Poinformowała radnego Z. Nowaka, że w ogóle o oknach nie mówiła, tylko zapytała o pieniądze na boisko wiejskie. Zapytała o nie tylko dlatego, ponieważ dowiedziała się na sesji, że koleżanki dyrektorki otrzymały pieniądze, mino że o nie, nie wnioskowały. Chciała się tylko dowiedzieć, dlaczego nie jest tak, że pieniądze otrzymują wszyscy, którzy ich potrzebują. Wyjaśniła, że kwota 14.543zł dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami, a nie wnioskowano o dodatkowe środki do budżetu. Nadmieniła, że właśnie dzięki takim przesunięciom udało się wymienić okna jeszcze w jednej klasie. Odnośnie zwrotu 114.112,85zł poprosiła o wyjaśnienia ZEAPO. Powiedziała, że absolutnie nie chce oskarżać ani Pana Dyrektora ZEAPO, ani Pani Głównej Księgowej, ale budżet ustala głównie ZEAPO, a dyrektorzy otrzymują gotowy dokument.

Dyrektor SP Nr 3 wyjaśniła, ze radny Z. Nowak podaje obecnym niejasne informacje, ponieważ nie występowała o dodatkowe środki, jak twierdzi radny, tylko dokonywała przesunięć między paragrafami.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w grudniu wszyscy nauczyciele występowali o zmiany w paragrafach, a nie o dodatkowe środki. Zwrot 16.058,54zł ZEAPO dotyczył dowozów uczniów do szkół z racji tego, że zmniejszyła się ilość kilometrów.

Radny Z. Nowak poinformował, ze czytał słowo w słowo treść autopoprawki nr 2 z dnia 7 grudnia 2009r.

Radny K. Lis stwierdził, że z wcześniejszych wypowiedzi dyrektorów placówek i Pana Dyrektora  ZEAPO wynika, że na dzień dzisiejszy w Gminie nie ma osoby, która kontrolowałaby płace w oświacie. Pan Dyrektor ZEAPO przyznał, że zajmuje się dowozem dzieci do szkół, a dyrektorzy poinformowali, że pilnują wydatków na remonty i zakup materiałów. Natomiast płace pozostają w tym momencie bezpańskim terenem, na którym dzieje się coś złego. Powiedział, że chciałby, aby po dzisiejszej sesji Pan Burmistrz zaproponował rozwiązanie tego problemu.

Dyrektor SP Nr 2 powiedział, ze budżet całej jego szkoły składa się z 4 mniejszych niejako oddzielnych tj. budżet szkoły, budżetu świetlicy, budżetu stołówki i budżetu oddziałów przedszkolnych. Dlatego przesunięcia w grudniu 2009r. dotyczyły kwot między szkołą, a świetlicą itp.

Skarbnik Gminy powiedziała, że postara się przygotować wewnętrzne rozliczenie, jakie były plany, ile było nadgodzin itd.

Radny Z. Nowak powiedział, że po wypowiedzi Pani Skarbnik celowe wydaje się zwołanie dodatkowej Wspólnej Komisji w tym temacie, bo problem jest.

Dyrektor ZEAPO poinformował, ze analiza pierwszego kwartału jest już dokonana.  Zobowiązał się do przygotowywania co kwartał ścisłej analizy każdej placówki wraz z Panią Główną Księgową. Przyznał, że od początku 2009 roku była dość ciężka sytuacja, ponieważ Pani Księgowa jest nową osobą w ZEAPO, zatrudnioną od 1 stycznia 2009r. i nie wszystkie tematy do końca opanowała. Ponadto przeszła z przemysłu do struktur oświatowych, które są bardzo ciężkie w rozliczeniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, ze nikt nie ma pretensji do Pani Księgowej, tylko do dyrektorów placówek. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, podczas uchwalania budżetu dyrektorzy gwizdali, krzyczeli, tupali itd. Stwierdził, że było to zachowanie nieuzasadnione i nie na miejscu w stosunku do ludzi, którzy się do tego przygotowali i postępowali właściwie. Wtedy było prawie 500.000zł za dużo naliczone, a teraz jest już mowa o prawie 1.000.000zł. Nadmienił, że nigdy nie zdarzyło się, że Rada przekazywała za mało środków na oświatę, zawsze było ich dostatecznie dużo, a nawet zostawały. Stwierdził, że nie można sobie pozwolić na to, że Gmina pożyczała pieniądze, mając je cały czas u siebie.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że środki mogły wrócić do budżetu wcześniej, ale nie zostaną one zmarnowane, tylko zostaną wykorzystane  na ile cele. Nadmienił, że zaplanował już, że zatrudniona w Urzędzie Pani z kontroli wewnętrznej, jak tylko skończy kontrolę w RCK uda się do ZEAPO. Powiedział, że rozumie dyrektorów, że pilnują paragrafów związanych z zakupem materiałów, remontami itd., a płace pozostawiają ZEAPO, bo nie są księgowymi. Zawsze tak było i nie było problemu. Powiedział, że zwołanie Komisji Wspólnej nic nie da, a Pani z kontroli wewnętrznej jest na tyle kompetentna, że tą sprawę sprawdzi i udzieli wyjaśnień. Po jej zakończeniu będzie ewentualnie mógł przedstawić Radzie jej wyniki.

Radny Z. Nowak podziękował GOPS, w którym nie występują nieprawidłowości. Podziękował również osobom odpowiedzialnym za realizacje budżetu RCK, które gospodarnie wykonały zaplanowane środki, szczególnie Panu Dyrektorowi. Stwierdził, że zmiana na stanowisku kierowniczym wyszła na dobre.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał Panią Dyrektor SP Nr 3, czy są jakieś instrukcje lub zarządzenia, żeby oszczędzać, bo środków będzie brakować m.in. na płacach? Miałoby się to odbywać kosztem łączenia klas WF w m.in. w SP Nr 3. Nadmienił, że na Komisji również zadał to pytanie i uzyskał odpowiedź przeczącą.

Dyrektor SP Nr 3 powiedziała, że zastanawiała się nad zwrotami, o którym wcześniej mówiono, wynikają one również z oszczędności, o których już kiedyś mówiła. Powiedziała, że jej obowiązkiem jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Zauważyła, że każda godzina nieobecnego nauczyciela w zasadzie powinna być zastąpiona  przez następnego nauczyciela. Jednak dyrektorzy czyniąc oszczędności i pilnując planu finansowego, robią w ten sposób, że np. dzieci, które rozpoczynają lekcje na godz. 8.00, a nie ma nauczyciela obecnego na pierwszej lekcji, to dzieci przychodzą na godz. 9.00. Oczywiście rodzice są o tym informowani, ale są to rzeczy, których nie powinno się robić. Każda lekcja powinna być zastąpiona innym nauczycielem i z tego względu są to dodatkowe pieniądze, które winny być wypłacone tym nauczycielom.  Przyznała, że zdarza się, iż klasy są łączone, jeśli np. klasa jest podzielona na dwie części, po 12 osób w grupie i można ją połączyć, z racji tego, że pilnowany jest budżet. Nadmieniła, że kwota, która została zwrócona do budżetu, pochodzi nie tylko ze szkoły, ale są jeszcze stołówka, świetlice itd. Powiedziała, że 5 nauczycieli ostatni raz miało szansę skorzystać z awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale tego nie zrobili. Jednak środki musiały zostać zabezpieczone w planie finansowanym. Kolejnych 3 nauczycieli miało prawo do odejścia na emeryturę i zaplanowane były odprawy, ale nikt z nich nie skorzystał. W tym roku budżet jest trochę inaczej skonstruowany, ponieważ Pan Burmistrz zażyczył sobie, aby wszystkie odprawy emerytalne zostały w budżecie Gminy i w momencie gdy, ktoś się zdecyduje odejść na emeryturę, to wtedy występuje się o środki. Powiedziała, że od dzisiaj nie będzie robiła czegoś takiego, jak do tej pory i każda godzina będzie zastąpiona innym nauczycielem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że we wrześniu jest jeszcze sporo czasu na przesuwanie pieniędzy, bo jest to po prostu przetrzymanie pieniędzy. Zauważył, że nikt z obecnych nie podjął jeszcze tematu związanego z remontami w placówkach, ale planowane jest spotkanie Komisji SSOiK w tym zakresie.

Radny K. Lis powiedział, ze na Komisji GFiR zadał pytanie Dyrektorowi ZEAPO odnośnie remontów i procedury przetargowej. Jednak jego odpowiedź była bardzo wymijająca. Nadmienił, że słyszał również relację z Komisji SSOiK i tam temat był zupełnie inaczej rozwinięty. Zapytał, czy dyrektorzy placówek oświatowych, w ramach swojej działalności, brali udział w szkoleniach związanymi z procedurami zamówień publicznych? Czy te procedury są stosowane? Stwierdził, że wydatki w niektórych placówkach są na takim poziomie, że procedury mimo wszystko powinny być stosowane.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że oprócz jednej osoby, która objęła stanowisko w 2009r., każdy z dyrektorów uczestniczył w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych. Każdy z nich ma również obowiązek, w stosunku do swojego budżetu, postępować zgodnie z ustawą. Dodał, że jeśli któryś z dyrektor zwróci się do niego z prośba o pomoc w przygotowaniu dokumentacji, to zostanie to dokonane. Jednak każdy z dyrektorów jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Gminy i ma prawo przeprowadzić ten przetarg.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy Dyrektor ZEAPO sam zajmuję się sprawą przygotowywania zamówień publicznych? Czy sam przygotowuje kosztorysy, wybiera oferentów itp.?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, ze jeśli chodzi ZEAPO to tak. Jeśli chodzi dyrektorów, to jeśli dyrektor wyrazi taką chęć, to może np. podać mu adresy kosztorysantów.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy dyrektorzy korzystają z pomocy?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że jeśli chcą to korzystają, jeśli nie, to robią to sami. Zwróciła się o pomoc Pani Pełnomocnik ds. Oświaty, która w okresie przejściowym pełniła obowiązki dyrektora w Przedszkolu w Parkowie. Dotyczyło to remontu 2 pomieszczeń i wysłano zapytania o cenę, zgodnie z wysokością zaplanowanych środków na to zadanie, miało to swoje uzasadnienie. Również zwróciła się Pani Dyrektor Gimnazjum Nr 1, żeby przygotować dokumenty odnośnie specyfikacji i wzory umów na przetarg w trybie zapytania o cenę, na wymianę okien w placówce. Zostało to przygotowane i Pani Dyrektor rozstrzygała dalej sama. Powiedział, że jeśli ktoś go poprosi o pomoc, to jej nie odmówi, bo od tego jest. Wyjaśnił, że nie jest odpowiedzialny za cykl przetargowy wewnątrz placówki, ale na prośbę może przygotować pełną dokumentację. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze dyrektor placówki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na Komisji SSOiK zostanie ten temat szczegółowo poruszony. Stwierdził, ze 2 jednostki bardzo dobrze wykonały swój budżet tj. GOPS i RCK. Przyznał, że ZAMK-owi należałoby się wsparcie, mimo że ta jednostka radzi sobie, ale problemy ludzkie najbardziej się w niej uwidaczniają. Natomiast sporo uwag jest do funkcjonowania placówek oświatowych w zakresie realizacji planów finansowych.

 

 

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

 

 

VI. Analiza wykonania budżetu za 2009 rok.

a/ sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2009 rok – sprawozdanie zostało przedstawione przez Skarbnika Gminy Marię Kachlicką i stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.

Poinformowała, że budżet gminy na 2009 rok został uchwalony 29 grudnia 2008 roku. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 35.486.131 zł a wydatki w wysokości 42.151.819 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 6.665.688 zł, który zwiększono do kwoty 7.092.926 zł tj. o kwotę 427.238 zł. Pierwotnie uchwalony budżet został zmieniony szesnaście razy. W ciągu roku planowane dochody zwiększono o kwotę 3.735.278 zł, wydatki o 4.162.516 zł. Ostatecznie planowane dochody na 2009 rok ukształtowane zostały w wysokości 39.221.409zł, planowane wydatki 46.314.335zł, planowany deficyt wyniósł 7.092.926 zł. Dnia 27 maja 2009 roku wprowadzono przychody w wysokości 1.391.900 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, których zaangażowanie zmniejszono o kwotę 321.262 zł na sesji Rady Miejskiej 28 października 2009 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 464.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 606.638 zł oraz zaplanowano kredyt w wysokości 7.320.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.297.712 zł. W 2009 roku budżet gminy został zrealizowany następująco:

-dochody wykonano w kwocie 38.910.535,82 zł tj. 99,21 %,

-wydatki wykonano w kwocie  43.580.569,57 zł tj. 94,10 %,

-czyli deficyt budżetu wyniósł 4.670.033,75 zł.

Na wskaźnik wykonania dochodów poniżej 100 % miały wpływy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które były niższe o 9,20% w  stosunku do planowanych dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 103,87 %, należności wymagalne z podatków i opłat lokalnych zmalały o 10,75% w porównaniu ze stanem na 31.12.2008 roku. Podstawowe relacje budżetu 2009 roku zachodzące między dochodami (99,21%) a wydatkami (94,10%) ukształtowały się prawidłowo. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 94,50 %. Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2009 roku, nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 3.274.276,81 zł w tym: wydatki majątkowe 3.131.882,74 zł, wydatki bieżące 142.394,07 zł.

W 2009 roku Gmina realizowała, bądź uczestniczyła w współfinansowaniu następujących inwestycji:

1.Udzielono dofinansowania w wysokości 299.000 zł do dróg powiatowych na:

- budowę chodnika w m. Rogoźno na ul. W.P w wysokości 80.000 zł,

- poszerzenie parkingu w m. Parkowo – 40.000 zł,

- budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Garbatka – 100.000 zł, wykorzystano 86.788,74 zł,

- budowę zatoczki przystankowej w m. Pruśce – 35.000 zł, wykorzystano 32.532,99 zł,

- budowę chodnika w m. Wełna – 40.000 zł,

- odwodnienie skrzyżowania ul. Boguniewskiej z Południową – 4.000 zł.

Łącznie wykorzystano 283.321,73zł, do budżetu zwrócono kwotę 15.678,27 zł.

2.Udzielono dofinansowania do zakupów inwestycyjnych Powiatu w  wysokości 149.000 zł na:

- zakup samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą oraz sprzętu i urządzeń do rozpoznawania zagrożeń dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 39.000zł,

- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach 100.000 zł,

- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 – 10.000 zł.

3.Udzielono dofinansowania do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie – 20.000 zł.

4.Udzielono dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem do:

- zakupu średniego samochodu pożarniczego OSP Gościejewo – 400.000 zł,

- remont remizy OSP w Pruścach 100.000 zł.

Łączne dofinansowanie do zadań majątkowych innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń wyniosło w 2009 roku kwotę 868.000 zł.

Własne zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.849.746 zł, wyniosło 7.386.373,69 zł co stanowi 94,10%. Wydatki majątkowe wzrosły w porównaniu do 2008 roku 56,83 %. (4.461.337 zł).

Na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano kwotę 5.487.712,17 zł z tego na:

- budowę drogi w Owieczkach  1.033.165,17 zł,

- przebudowę ulicy Fabrycznej -      4.650,04 zł,

- budowę drogi przy ul. W. Poznańskiej  360.071,44 zł,

- budowę drogi w Parkowie 374.616,23 zł,

- budowę ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej 1.800.000 zł (NW 1.686.629,51 zł)

- budowę drogi w Studzieńcu 540.724,07 zł,

- przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w Dziewczej Strudze  18.650 zł,

- przygotowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Rolnej 5.000 zł,

- przebudowę chodników przy ul. K. Wyszyńskiego, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców i Rynkowej 349.302,10 zł,

- wykonanie projektu ul. Topolowej, Słonecznej 11.300,02 zł,

- budowę chodnika w m. Słomowo 113.779,60 zł,

- projekt budowy drogi nr 272511P w Gościejewie 13.000 zł,

- koncepcje modernizacji Pl. K. Marcinkowskiego 5.155 zł,

- projekt ciągu pieszo jezdnego w m. Ruda 12.630 zł,

- budowę drogi osiedlowej wraz z chodnikami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki łączny koszt wyniósł 193.248,47 zł,

- projekt budowy drogi nr 272520P w Gościejewie 16.650,04 zł,

- budowę chodnika na ul. Polnej 74.476,86 zł,

- budowę drogi wraz z chodnikami od ul. Paderewskiego 500.000 zł,

- wykonanie dywanika asfaltowego w m. Ruda 17.049,55 zł,

- budowę chodnika na ul. Lipowej 37.093,58 zł,

- projekt budowy ul. Smolary 7.150 zł.

Z łącznej kwoty wydatków 5.487.712,17 zł wydatki dotyczące obszarów wiejskich wyniosły 2.140.264,66 zł w ramach, której wybudowano 4,513 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki o powierzchni 1761,50 m 2 oraz wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg w Dziewczej Strudze i Gościejewie. Na terenie miasta wydatki wyniosły 3.347.447,51 zł w ramach, której wybudowano 513 mb nawierzchni asfaltowej, przebudowano 4.349,2 m2 chodników oraz wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznych budowy lub przebudowy chodników i dróg: ul. Fabrycznej, Rolnej, Topolowej, Słonecznej, Smolary, Seminarialnej, Długiej i Nowej. Z łącznej kwoty wydatków na obszarze miejskim kwota 2.369.962,89 zł została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku.

Na budowę oświetlenia na terenie gminy wydatkowano kwotę 221.725,98 zł na:

-budowę oświetlenia w m. Jaracz – 70.878 zł,

-budowę oświetlenia w m. Parkowo – 34.731,98 zł,

-budowę oświetlenia w m. Owczegłowy  – 57.116 zł,

-budowę oświetlenia  w m. Budziszewko – 35.000 zł,

-budowę oświetlenia w m. Ruda – 24.000 zł.

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 1.296.877,51 zł dotyczącą:

-budowy III etapu gazociągu w m. Tarnowo – Karolewo, Tarnowo - Laskowo, całkowity koszt 246.441,11 zł,

-wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej – 41.428,26 zł,

-dokumentacji na budowę kanalizacji w Parkowo – Józefinowo 39.782,72 zł,

-poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji dla aglomeracji Rogoźno 790.462,61 zł,

-dokumentacji oraz wykupami gruntów pod budowę targowiska miejskiego w Rogoźnie  – 109.516,99 zł,

-budowy betonowej podłogi wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry w Gościejewie 69.245,82 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 152.920,03 zł w ramach, których zakupiono:

-Zestaw nagłaśniający obrady sesji  – 14.360 zł,

-klimatyzację na parterze budynku urzędu ­ 42.259,58 zł,

-sieć komputerową             ­-29.495,00 zł,

-sieć telefoniczną                12.910.00 zł,

-projektor 5.292,30 zł,

-wyposażenie w przedszkolach 21.113,16 zł,

-kosiarki dla sołectw Pruśce, Karolewo, Gościejewo 27.489,99 zł.

Udzielono dotację celową do zadań inwestycyjnych zakładu budżetowego   w kwocie 162.220 zł z przeznaczeniem na modernizacje budynku przy ul. II AWP nr 4 i Fabrycznej nr 5.

W 2009 roku również zostały zrealizowane remonty:

·drogi Pruśce Stare             262.594,35 zł

·drogi w Międzylesiu           50.000,00 zł

·drogi w Marlewie                                64.183,83 zł

·przepustów na drogach                      9.627,02 zł

·tarasu przy budynku RCK              61.901,11 zł

·w świetlicy w Studzieńcu                  11.132,00 zł

·w świetlicy w Karolewie                      9.864,89 zł

·budynku Urzędu                                95.338,99 zł

·w budynkach oświaty        1.087.588,94 zł

-Gimanzjum Nr 1 – 216.242,10 zł  (wymiana okien, remont sali gimnastycznej, toalet pomieszczeń administracyjnych)

-SP Nr 2 – 124.451,43 zł (remont sali lekcyjnej, elewacji budynku, gabinetu logopedycznego, stołówki, biblioteki, pokoju nauczycielskiego i placu zabaw oraz pomieszczeń administracyjnych)

-SP Nr 3 – 55.494,13 zł (wymiana okien, adaptacja pomieszczenia na świetlicę, naprawa instalacji odgromowej i malowanie ogrodzenia)

-ZS w Parkowie – 109.113,75 zł (remont łazienek, wymiana okien, rynien, i przygotowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego)

- ZS w Gościejewie – 109.957,17 zł (wymiana okien w bud. w Tarnowie, przebudowa komina oraz co w kotłowni, wymiana drzwi, położenie pozbruku, naprawa dachu nad wejściem do szkoły, remont bawialni i świetlicy, ocieplenie poddasza w przedszkolu itp.)

-SP Budziszewko – 63.137,85 zł (remont dachu,  wymiana okien, wymiana podłogi na sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej, oraz przygotowanie pomieszczenia logopedycznego)

-SP w Pruścach – 42.973,24 zł (remont dachu, wymiana parkietu w oddziale przedszkolnym, wyposażenie biblioteki, remont korytarza i wymian ogrodzenia)

-Przedszkole nr 1 – 63.334,94 zł (remont kuchni, malowanie korytarza, pomieszczeń socjalnych, sali gimnastycznej, przebudowa chodnika)

-Przedszkole Nr 2 – 181.316,56 zł (remont kuchni z wyposażeniem 130.740,99 zł, wymiana okien, położenie kostki brukowej, zakupiono drzwi aluminiowe, malowanie sal)

-Przedszkole w Parkowie – 113.567,77 zł (remont łazienek 5 i 6- latków 73.619,15 zł, remont sal, remont kuchni z wyposażeniem 18.568,18zł, montaż systemu alarmowego)

-ZEAPO – 8.000 zł (remont toalety).

Udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków 18,90 % stanowią wydatki majątkowe natomiast 81,10 % stanowią wydatki bieżące. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 35.341.874,15 zł tj.94% planowanych wydatków z tego przeznaczono na:

·Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą            17.836.951,62 zł,

·Opiekę społeczną                                                                             7.728.300,59 zł,

·Pozostałe zadania własne                                                                9.776.621,94 zł

        - Rolnictwo                                                                                       616.070,81

        - Rybołówstwo                                                                                   20.292,80    

        - Drogi gminne                                                                                 786.147,68

        - Gospodarkę mieszkaniową                                       455.519,84

        - Działalność usługowa                                                                  131.680,24

        - Administrację publiczną                                        3.137.231,57

        - Bezpieczeństwo publiczne                                        677.166,69

        - Obsługa długu                                                                              92.067,52

        - Gospodarka Komunalna                                   1.147.500,34

        - Kulturę                                                                                     1.572.595,37

        - Kulturę fizyczną i sport                                                            234.483,57

        - Pozostałe zadania z zakresu

          polityki społecznej                                                    469.410,76

        - ochronę zdrowia                                                         253.353,89

        - wydatki związane z poborem

          podatków                                                                                    150.778,69

        - prowadzenie rejestru wyborców i Wybory do PE   32.316,17

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu wpłynęła także zapowiadana prognoza zmniejszenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym świadoma polityka blokowania wydatkowania pieniędzy, zwłaszcza w miesiącu grudniu.

W 2009 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Stan zadłużenia gminy na koniec 2009 roku wyniósł 9.658.498,06 zł co stanowi 24,62% planowanych dochodów na dzień 31.12.2009r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wyniósł 7.433.137,35 zł.

Niedobór budżetu za rok 2009 wyniósł         – 4.670.033,75 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów       + 8.205.115,80 zł

Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2010 wynoszą 3.535.082,05 zł.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że radni mieli okazję do szczegółowego zapoznania się z wykonaniem budżetu na podstawie przedstawionych materiałów jak i na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok zostało ocenione pozytywnie przez Zespół Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a także Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

 

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok – opinia została przedstawiona przez Skarbnika Gminy Marię Kachlicką i stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.

 

c/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok – wniosek przedstawiła Przewodnicząca KR Wanda Wiśniewska i stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.

Wyjaśniła, że przy formułowaniu oceny, dotyczących treści sprawozdania i wykonania budżetu Komisja kierowała się m.in. realizacją zaplanowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zgodnością z przepisami dokonanych zmian w budżecie, prawidłowością w dysponowaniu rezerwami budżetowymi, prawidłowością zaciąganych zobowiązań oraz prawidłowym udzielaniem dotacji z budżetu Gminy. W związku z tym Komisja Rewizyjna spotkała się na 2 posiedzeniach w miesiącu marcu. Zapoznano się ze złożonymi sprawozdaniami przez jednostki organizacyjne:

-Rb- 27 S- roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

-Rb- 28 S- roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Na posiedzeniach tych obecni byli Kierownik GOPS, Dyrektor ZEAPO,  Dyrektor RCK, Dyrektor ZAMK, a także Pani Skarbnik Gminy, która referowała sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja dokonała porównań sprawozdań jednostkowych, ze sprawozdaniem budżetu Gminy i nie stwierdziła różnic. Odzwierciedlenie tej części posiedzenia znajduje się w protokole nr 40 Komisji Rewizyjnej. W miesiącu sierpniu 2009r. Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków finansowych GOPS. Zakres ww. kontroli został przedstawiony w protokole nr 33 KR. Na posiedzeniu w dniu 22 marca br. Pani Kierownik GOPS przedstawiła realizację projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” oraz udzieliła wyjaśnień na pytania Komisji. W posiedzeniu w dniu 22 marca brał również udział Dyrektor ZEAPO, który odpowiedział na postawione pytania przez członków Komisji. Ponadto w obecności Dyrektora RCK, Komisja Rewizyjna zapoznała się ze złożonym sprawozdaniem z realizacji planów finansowych instytucji kultury. Z przedstawionych dokumentów wynika, że RCK w 100% wykorzystało przekazane dotacje z budżetu Gminy. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag. Jednym z tematów posiedzeń Komisji była także kontrola RCK w zakresie wykorzystania dotacji. Kontrola ta odbyła się w listopadzie 2009r. Również w obecności Dyrektora ZAMK Komisja przeanalizowała sprawozdanie Rb – 30 oraz część opisową do sprawozdania. W zakresie gospodarki finansowej Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag. Natomiast zwróciła uwagę na wzrastające należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, chodzi o ok. 1.200.000zł oraz lokali użytkowych ok. 30.000zł. W miesiącu październiku KR dokonała kontroli w ZAMK w zakresie realizacji dochodów i wydatków finansowych ośrodka zdrowia w Rogoźnie i w Parkowie. Na podstawie przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w przeciągu 2009r. planowanych i zleconych przez Radę kontroli oraz po przeprowadzonej analizie przedłożonych przez Burmistrza i jednostki organizacyjne sprawozdań Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

1.     Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł 39.221.409 zł. Dochody wykonano w kwocie 38.910.535,82zł, co stanowi 99,21% planowanych dochodów. Źródłem dochodów były:

·         Subwencje                           14.553.182,00 zł tj. 100,00% wykonania

·         Dotacje celowe     7.413.807,83 zł tj.   98,20 % wykonania

·         Dotacja rozwojowa                434.986,76 zł tj.   92,43 % wykonania

·         Dochody własne 16.508.559,23 zł tj.   99,16 % wykonania

2.       Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł 46.314.335 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43.580.569,57 zł, co stanowi 94,10 % planu.

3.       Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie kwotę 8.717.746 zł, co stanowi 18,82 % planowanych wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 8.238.695,42 zł, co stanowi 94,50 % planowanych wydatków majątkowych.

4.       Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 37.596.589 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 35.341.874,15 zł, co stanowi 94,10 % planu. Z powyższej kwoty 81,81 % stanowią wydatki na zadania własne w tym:

- wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa            -   3,41 %  (985.825,45zł),

- wydatki z dotacji rozwojowej stanowią                       -  1,50 %  (434.986,76zł),

a 18,19% wydatki na bieżące zadania zlecone (6.427.982,38 zł).

5.       Planowano deficyt budżetu Gminy na koniec 2009 roku w kwocie 7.092.926 zł, wykonano 4.670.033,75 zł, co stanowi 65,84% planowanego deficytu.

6.       Po stronie przychodów wprowadzono kwotę 1.070.638 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt w wysokości 7.320.000 zł. Łączna kwota planowanych przychodów wyniosła 8.390.638 zł, wykonano 9.502.827,80 zł. Różnica w kwocie 1.112.189,80 zł dotyczy niezaangażowanych wolnych środków z rozliczeń z lat poprzednich.

7.       Ze środków budżetu gminy na koniec 2009 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.297.712 zł tj. w wysokości 100% planowanej spłaty.

8.       Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosło 9.658.498,06 zł.

9.       Gmina na dzień 31.12.2009 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.

10.    Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wyniosły 2.673.671,23 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 84.472,51 zł, umorzenia podatków i opłat za rok 2009 wyniosły 71.623,70 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2.829.767,44 zł, co stanowi 7,27 % zrealizowanych dochodów.

Burmistrz Rogoźna, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja wydała opinię pozytywną do wykonania budżetu za 2009r. i przedkłada Radzie wniosek o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2009 rok. Nadmieniła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. „Za” udzieleniem absolutorium oddano 3 głosy w obecności 3 członków Komisji.

 

d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok – opinię przedstawiła Przewodnicząca KR Wanda Wiśniewska i stanowi on załącznik nr 11 do protokołu.

 

e/ dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem.

Jako pierwszy głos zabrał radny Z. Nowak. Zapytał, czy Pan Burmistrz zamierza w październiku br. na Dzień Nauczyciela nagrodzić kierowników jednostek oświatowych? Czy w 2009r. zainwestowano w Ośrodek „Za Jeziorem”, tak jak co roku 36.000zł? Przypomniał, że na Komisji Pani Skarbnik mówiła, że rachunku od dzierżawcy Ośrodka jeszcze nie otrzymała. Wyjaśnił, że bardzo interesuje go ten temat, bo Pan Burmistrz był przeciwko pomysłom radnym, żeby zainwestować budynek związany ze służbą zdrowia. Stwierdził, że Burmistrz co roku chce oszczędzać na służbie zdrowia, a z drugiej strony pokaźne sumy przeznacza na Ośrodek wczasowy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że gro inwestycji zostało wykonane, jednak żałuje, że nie podjęto działań zmierzających do modernizacji istniejącej i budowy nowej promenady nad Jeziorem Rogozińskim. Było przyznane na to zadanie 300.000zł. Wydatkowano 13.150zł.  Dokumentacja nie była na czas przygotowana. Stwierdził, że zbyt długo trwa realizacja inwestycji dotyczącej budowy ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej. Ponadto nie zrealizowano jeszcze zadania związanego z budową przystani żeglarskiej. Była szansa wystąpić z wnioskiem o realizację tego zadania. Być może uda się tego dokonać w terminie późniejszym, ale stan zaawansowania prac był zbyt wolny.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zwróciła uwagę na umorzenia podatku za 2009r. Stwierdziła, że za łączną kwotę 67.617zł, można by wymienić okna w szkołach. Na wykazie znajdują się podmioty, które w jej ocenie nie powinny się tam znaleźć. Przyczyna umorzenia jest w każdym przypadku podana taka sama, albo „ważny interes publiczny” albo „ważny interes podatnika”. Stwierdziła, że nie przemawia to do niej, podobnie jak do wielu innych osób. Dodała, że tradycyjnie największym obdarowanym jest Ośrodek „Za Jeziorem”, któremu w 2009r. umorzono aż 41.934,00zł. Poinformowała, że nie zgadza się z tym, że w prezencie daje się temu dzierżawcy tak duże kwoty pieniężne. Zauważyła, że na wykazie odroczeń również znajduje się Ośrodek „Za Jeziorem”. Poprosiła o wyjaśnienia na czym dokładnie polegają te odroczenia? Powiedziała, że podejmując uchwałę ws. absolutorium powinno się również wziąć pod uwagę temat związany z brakiem nadzoru nad wydatkowaniem środków w oświacie. Stwierdziła, że w dużej mierze, jest to nie tyle wina dyrektorów. Głównym powodem jest to, że nie mają głównych księgowych u siebie w placówkach.

Radny K. Lis zapytał, czy Komisja Rewizyjna podjęła jakieś działania, aby uzupełnić swój wniosek w związku z opinią RIO?

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że zaraz po otrzymaniu opinii RIO o wniosku KR skontaktowała się z członkami KR i Przewodniczącym Rady Miejskiej, ponieważ było to pierwsze tego typu doświadczenie. Po wspólnej dyskusji ustalono, że KR skontaktuje się z Panią K. Stróżyk Przewodniczącą Składu Orzekającego RIO. Poinformowała, że osobiście z nią rozmawiała i Pani Stróżyk powiedziała, że w tej chwili już nic nie zmieni opinii RIO. Radni mogą się od tej decyzji odwołać, ale nawet uzupełnienie uzasadnienia, czy też dołączenie protokołu z KR i tak nie będzie brane pod uwagę i nie będzie analizowane. Nawet przy odwołaniu analizie podlega pierwotny wniosek. Zwróciła uwagę, że wniosek KR wygląda zupełnie tak samo jak ubiegłoroczny, który został przyjęty bez jakichkolwiek uwag. Nadmieniła, że opracowując tą opinię KR opierała się na lekturze, którą polecono na pierwszym szkoleniu RIO, w którym brała udział. Jednak w tym roku okazało się, że byli inni członkowie Składu Orzekającego RIO i wniosek nie został przyjęty.

Radny Z. Hinz zapytał, czy dokonano oceny realizacji planu finansowego Rady Muzeum? Jeżeli tak, to jaka była to ocena? Czy radni również powinni taki dokument otrzymać?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że Przewodniczący Rady Muzeum takowego posiedzenia nie zwołał, ale z rozmów z nim wynika, że odbędzie się ono w miesiącu maju. Skoro takiego posiedzenia nie było, to nie może być też takiego dokumentu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał jaka jest różnica między „ważnym interesem publicznym”, a „ważnym interesem podatnika”? Powiedział, że w wykazie odroczeń należności nie ma podanych sum i na jaki okres zostały one odroczone.

Burmistrz Rogoźna odnośnie nagród dla dyrektorów na Dzień Nauczyciela, odpowiedział, że takie nagrody są przyznawane w październiku i wtedy zapadnie decyzja. Wyjaśnił, że w 2009r. nakłady Ośrodka „Za Jeziorem”, które były uznane za poniesione, wyniosły 71.220,77zł. Natomiast czynsz netto wynosi 37.984zł. Odnośnie budowy promenady i ośrodka sportów wodnych, to takie pomysły były, ale Gminy nie stać na to. W tej chwili w budżecie jest kwota na projekt. Został złożony wniosek o warunki środowiskowe, z projektantem podpisano umowę na projekt budowy Promenady. Odnośnie ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, to w 2007 roku budżecie było ok. 20.000zł. Wykorzystano z tego w 2007r. 12.879,38zł na mapy geodezyjne do celów projektowych. W 2008r. złożono wniosek do WRPO, ale droga nie została zakwalifikowana do dofinansowania. Na 2009 rok zaplanowano 1.800.000zł i umowę na wykonanie projektu budowy drogi, podpisano pod koniec grudnia 2008r. lub na początku 2009r. Projekt miałby również dotyczyć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia. Umowa z wykonawcą wyznaczała termin złożenia projektu na sierpień 2009r. Jednak projektant dopiero w listopadzie wywiązał się z niej i złożył projekt. Nadmienił, że w tej chwili dokumentacja od ok. miesiąca jest w Starostwie Powiatowym, gdzie oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Wyraził nadzieję, że w maju Starostwo wyda pozwolenie na budowę i zostanie ogłoszony przetarg, aby inwestycja mogła jeszcze w 2010r. ruszyć. Nadmienił, że w Starostwie jest to pierwszy projekt rozpatrywany wg spec ustawy drogowej. Dodał, że pozwolenie na budowę, będzie jednocześnie projektem podziału działek. Dużo czasu geodecie zajął podział działek, spotkania z mieszkańcami itd. Powiedział, że zdaje sobie sprawę jak Pani radna R. Tomaszewska będzie głosować ws. absolutorium i „nie podnieca” go co radna mówi na ten temat i jak będzie głosowała. Odnośnie umorzeń, to po raz 4 to tłumaczy i wyraźnie napisał, z jakiego powodu udzielono umorzeń Ośrodkowi „Za Jeziorem”. Dotyczy to hangarów WOPR nad Jeziorem, od budowli, które są na terenie Ośrodka oraz dróg dojazdowych i gruntów, czyli miejsc ogólnodostępnych. Pan Czarnecki płaci za pozostałe budynki normalne podatki. Poinformował, że nie ma żadnych układów z Panem Czarneckim i umorzenia dokonywane są co roku od tych samych rzeczy. Przyznał, że w jego opinii jest to słuszne, ponieważ to Gmina jest właścicielem Ośrodka. Stwierdził, że gdyby tak nie było, to Ośrodek wyglądałby tak, jak teraz Cegielski. Poprzedni Zarząd to sprzedał myśląc, że będzie to funkcjonowało, ale dzisiaj wszyscy wiedzą jak to wygląda. Przypomniał, że to Rada podjęła uchwałę o zmianie planu przestrzennego w m. Owczegłowy. Nadmienił, że sam głosował przeciwko jej podjęciu. Dzisiaj nic nie pozostało po Cegielskim. Odnośnie braku analizy w oświacie, to radni otrzymali sprawozdanie z wykonania I półrocza budżetu 2009r. Kształtowało się ono na poziomie ok. 49-50%, na koniec III kwartału ok. 75% i na koniec roku pozostała kwota ponad 900.000zł, która została zwrócona do budżetu. Nadmienił, że te środki nie zostaną zmarnowane, tylko wrócą do budżetu Gminy. Jednak kontroli wewnętrznej zostanie zlecone szczegółowe zbadanie tematu. Powiedział, że nie można obarczać winą dyrektorów szkół. Jest ZEAPO, księgowość. Przyznał, że Pani Księgowa ZEAPO jest młodą osobą, która przeszła z przemysłu do oświaty, która już i tak wiele spraw uporządkowała w oświacie. Stwierdził, że radna R. Tomaszewska nie powinna mówić o braku nadzoru, bo zawsze jest osoba odpowiedzialna za to. Są po drodze dyrektorzy szkół, Dyrektor ZEAPO, księgowość itd. Powiedział, że radna R. Tomaszewska używając stwierdzenia, że działa to „na wariackich papierach” obraża nie Burmistrza, tylko ludzi pracujących w szkołach i w ZEAPO. Odnośnie odroczenia płatności, to każdy podatnik może zwrócić się do Burmistrza o takie odroczenie. Każda sprawa jest inna i są to indywidualnie i prywatne sprawy podatnika, który składa wniosek. Różne są przyczyny odroczeń np. trudna sytuacja finansowa, wysokie koszty utrzymania gospodarstwa itd. Podatnik może np. zwrócić się o przesunięcie terminu płatności np. do końca czerwca i jeśli taka prośba jest uzasadniona, to termin jest odraczany i jeśli zostanie wpłata dokonana do określonego terminu, to temat się kończy. Powiedział, że jako Burmistrz ma prawo podjąć decyzję o odroczeniu,  umorzeniu lub o rozłożeniu na raty. Przyznał, że umorzenia w 2009r. są najniższe w porównaniu do lat ubiegłych. Różne są powody, dla których udzielono umorzeń, czy też odroczeń. Jest to trudna decyzja, bo najczęściej chodzi o problemy rodzinne, finansowe itd. Przyznał, że zdarzają się przypadki osób, które bezpodstawnie domagają się umorzeń. Powiedział, że odbiera słowa radnej R. Tomaszewskiej, może nie złośliwie wypowiedziane, ale zaraz radna powie, że Burmistrz jest uczulony na radną jak mówi, ale radna sugeruje, że Burmistrz udziela aż tyle umorzeń podatków. Poprosił, aby radna R. Tomaszewska porównała sobie wykaz umorzeń z poprzednich lat. Poinformował, że nie wyznacza co roku górnej granicy, do której umorzony może być podatek. Każdy rok jest inny i co roku wpływają inne wnioski, z różnych przyczyn. Burmistrz powiedział, że jego zdaniem rozstrzygnięcia, które zrobił są uzasadnione i może spać spokojnie, bo nie ma nic na sumieniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na równe traktowanie podmiotów. Nikt nie neguje i każdy widzi Ośrodek „Za Jeziorem” jest w dobrym stanie i jak najbardziej można tam sprowadzić gości z zewnątrz. Stwierdził, że radni chcieli podjąć działania zmierzające do poprawy stanu technicznego ośrodka zdrowia, aby mógł spełniać określone wymogi prawne, który również należy do Gminy. Spotkało się to z krytyką ze strony Burmistrza, a w przypadku Ośrodka „Za Jeziorem” nie było takiego sprzeciwu. Nadmienił, że Burmistrz również był przeciwny przeznaczaniu 15.000zł na badania archeologiczne w Rogoźnie. Zaryzykowano wtedy, chociaż mogło to się nie udać i wtedy poniesiono by ten ciężar. Jednak udało się i dla dobra Gminy również postępowano. Radni nie działają, tak jak czasami im się wmawia, że robią „zadymę”.

Burmistrz Rogoźna odnośnie poszukiwania Skarbu w Rogoźnie wyjaśnił, że nie był przeciwny kwocie, tylko formie. Archeolog Pan Andrałojć rozmawiał o pieniądzach przez Dyrektora RCK. Później Pan Galczewski zadzwonił do Burmistrza mówiąc, że potrzebuje ileś tysięcy złotych na skarb. Zapytał, czemu Pan Andrałojć nie przyszedł do Burmistrza porozmawiać, tylko dowiaduje się od kogoś o skarbie? Później ni stąd, ni zowąd zostanie zaproszony na Komisje GFiR i szarpano się o pieniądze. Powtórzył, że nie był przeciwny kwocie, ani żadnym skarbom, tylko formie.  Powiedział, że Ośrodek „Za Jeziorem” wygląda tak jak teraz, ponieważ od pierwszego roku uznane nakłady wyniosły 478.229zł. Zapytał, czy lekarze ze spółki rodzinne by tyle zainwestowali? Przyznał, że Gmina jest właścicielem obu budynków. Czynsz od 2001r. do 2009r. wyniósł 327.208zł. Zauważył, że do Ośrodka „Za Jeziorem” nie dołożono 100.000zł na m.in. windy, tak jak w przypadku ośrodka zdrowia, ani na okna, ani na dach itd. Powiedział, że nie jest przeciwny remontom. Przypomniał, ile to wykonano w 2009r. remontów w szkołach, w Bibliotece, Muzeum, w RCK itd. Nadmienił, że teraz w Urzędzie będzie dach naprawiany. Stwierdził, że celowo wypacza się wypowiedzi Burmistrza. Przypomniał, że Pan Przewodniczący Rady był na spotkaniu ze spółką i po jego zakończeniu mówił do lekarzy, że dostaną pieniądze. Przyznał, że dokonane remonty będą służyły mieszkańcom, ale nie powinno to odbywać się w takiej formie, jak do tej pory.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że spółka lekarzy rodzinnych uiszcza wszystkie należne opłaty. Poza tym nie można porównywać obiektów, które zajmują lekarze do ośrodka wypoczynkowego. Jest to zupełnie inny interes społeczny i zaspokaja zupełnie inną populację ludzi.

Odnośnie tego, o czym rozmawiano, to poprosi lekarzy na jakieś spotkanie i wtedy ci lekarze wypowiedzą się na ten temat, bo sam również nie wstydzi się tego, co powiedział.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że Pan Burmistrz mówi, że Pan Czarnecki włożył w Ośrodek dużo własnych pieniędzy. Być może tak i jest, ale Pan Czarnecki ma monopol na obsługę wszelkich uroczystości w Gminie, delegacji, na catering itd. Chyba, że się myli i po prostu Pan Czarnecki przebija cenami inne oferty. Ponadto Burmistrz mija się z prawdą mówiąc o badaniach archeologicznych. Przypomniała, że Burmistrz w obcesowy sposób potraktował ją, kiedy zawnioskowała o wprowadzenie takiej poprawki do budżetu. Wtedy Burmistrz chciał ją zabić śmiechem, mówiąc, że ktoś tam, chce sobie coś pokopać, a Pani radna Tomaszewska wnosi na to pieniądze. Powiedział również, że radna będzie się tego wstydzić, a nawet oskarżył o chęć zarobienia na tym. Natomiast, gdy znalezisko okazało się wielkim sukcesem Gminnym, to Pan Burmistrz pierwszy przypisał sobie odnalezienie skarbu. Później w lokalnej prasie i na stronie internetowej UM w Rogoźnie rozpisywano się jak to Pan Burmistrz zbiera laury, ponieważ taki sukces odniósł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska również w swoich wypowiedziach mija się z prawdą. Wyjaśnił, że nigdy sobie nie przypisywał zasług. Zapytał, czy jest jego winą, że w gazecie coś napisali o skarbie? Powtórzył, że nie jest przeciwny kwocie. Przyznał, że dobrze się stało, że Skarb został odnaleziony. Gdyby jednak go nie było, to inaczej wyglądałaby dzisiejsza dyskusja. Odnośnie monopolu na catering, to nie zawsze firma Pana Czarneckiego go robi. Przyznał, że firma dobrze przygotowuje catering na np. spotkanie noworoczne. Kiedyś zrobiła to inna firma, ale nie do końca spełniła oczekiwania. Odnośnie delegacji zagranicznych to przylatuje niedługo delegacja z Francji i Litwy. Był dylemat, gdzie ich umieścić. Czy w Maggi, czy w Ośrodku „Za Jeziorem”. Pani Zastępczyni Burmistrza pojechała z współpracownikami na miejsce obejrzeć pokoje, sprawdzić ceny itd. Stwierdził, że nie wie, czy radna R. Tomaszewska zdecydowała się położyć 8 ludzi za cenę w Maggi, niż za cenę w Ośrodku. Przyznał, że standard Maggi jest wyższy, ale wiąże się to z większymi kosztami.

Radny Z. Hinz powiedział, że różnica między ośrodkiem w m. Owczegłowy, a ośrodkiem w Rogoźnie polegała na tym, że był on w złym stanie technicznym, a poza tym osoby, które opiekowały się organizacjami domagały się, aby pozostało to gminne. Jednak stało się jak się stało i nie warto już do tego tematu wracać. Przypomniał, że ówczesny Zarząd podjął decyzję, aby nie wydzierżawiać Ośrodka „Za Jeziorem” Panu Czarneckiemu, tylko wydzierżawiono go komuś z zewnątrz Ośrodek „Za Jeziorem”, który przez rok narobił tam tzw. „bigosu”. Wówczas Ośrodek przejął Pan Czarnecki i każdy może stwierdzić, że obiekt jest należycie utrzymany. A, że Pan Czarnecki czerpie z tego korzyści, jako dzierżawca, bo taka jest zasada każdego, kto w jakiś sposób biznesem się zajmuje. Dobrze, że Ośrodek funkcjonuje, a co dalej będzie to pewnie przyszła Rada zadecyduje.

Radny Z. Nowak podziękował wszystkim, którzy dołożyli starań, aby zrealizować budżet 2009r. Począwszy od sołtysów, a skończywszy na Panu Burmistrzu. Powiedział, że zawsze po „dziękuję” jest jakieś „ale”. Małe „ale” przekroczenie wydatków o 50.000zł. Jest to zgodne z prawem, ale zawsze jest to jakiś „minus”. Zwrócił uwagę na zadania majątkowe w ilości 54 i kwotę 8.717.000zł. stwierdził, że wydatki majątkowe to jest to, co świadczy o budżecie, bo dobry budżet ma wysoki procent wydatków majątkowych. Powiedział, że wykonanie na koniec grudnia wyniosło 5.106.000zł, a środki niewygasające 3.535.000zł. Jest gorzej niż w roku 2008. Nie wykonano inwestycji, która mogła być wykonana, a mianowicie droga na Cieśle i jeszcze Burmistrz wprowadza wszystkich w błąd, chodzi konkretnie o spotkanie z sołtysami, które było, że to z winy Rady, która obcina pieniądze, a wolnych środków w budżecie jest 3.535.000zł. Na pewno Burmistrz powie, że nie wie, że te pieniądze miał. Będzie to kolejne półprawdy, które Pan Burmistrz dzisiaj wypowiedział. Radni dokładnie wiedzą, że niektóre inwestycje nie są wykonywane lub są źle wykonywane. Sztandarową inwestycją wykonaną źle jest droga w Studzieńcu, gdzie z jakiś dziwnych powodów woda z drogi leci na chodnik przy bloku i tam mieszkańcy się skarżą. Komisja Rewizyjna miała się tym zająć, ale był tam wtedy tylko śnieg i Komisja nie mogła tego widzieć. Zwrócił się do radnych o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna, pomimo wniosku Komisji Rewizyjnej.

Radna W. Wiśniewska przypomniała, że na wniosek radnego Nowaka Komisja odbyła takie posiedzenie wyjazdowe, stwierdzono stan faktyczny i wtedy radny nie podnosił, że woda zbiera się na chodniku, tylko mówił, że woda leci ludziom do piwnicy. Poinformowała, że członkowie Komisji rozmawiali z ludźmi i protokół z tej Komisji jest. Powiedziała, że nie wie jak to w tej chwili wygląda, ale wody w piwnicach nie było, od kiedy naprawiono urządzenia wodno – kanalizacyjne.

Radny Z. Hinz zapytał Panią Sołtys Studzieńca, czy docierają do niej jakieś głosy krytyczne na temat tej inwestycji?

Sołtys Sołectwa Studzieniec odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy żadnych uwag nie miała.

Radny Z. Nowak poprosił o zaprotokołowanie słów Pani Sołtys.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że takowe uwagi zgłaszali mieszkańcy tego bloku podczas samego otwarcia drogi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że całość wypowiedzi radnego Z. Nowaka też będzie szczegółowo zaprotokołowana. Odnośnie drogi w Studzieńcu, to na końcu tej drogi jest blok, który jest własnością prywatną mieszkańców tego bloku i chodnik, który jest obok znajduje się na działce prywatnej. Mieszkańcy chcą żeby im chodnik zrobić, parking wybudować przed blokiem na ich własnej działce. Podwykonawca, który tą inwestycję realizował nawiózł im nawet tłuczeń za własne pieniądze w ramach budowy, po to żeby mieszkańcy bloku mieli utwardzone, a oni mają pretensję, że parkingu nie zrobiono. Powiedział, że we wniosku w budżecie było budowa drogi łącznie z parkingiem, ale nie dało się tego zrobić, bo działka jest prywatna. Przyznał, że jego zdaniem droga jest ładna i rozmawiał z mieszkańcami Studzieńca na jej temat i są bardzo z niej zadowoleni. Stwierdził, że po zrobieniu parkingu na tej działce problem z wodą się rozwiąże. Był odbiór techniczny, inspektor nadzoru budowlanego, zadanie zostało odebrane, zapłacone i nie było żadnych uwag. Poprosił, aby radny Z. Nowak nie opowiadał na sesji lub w innych miejscach, że droga jest źle zrobiona, bo radny takie ma zdanie. Powiedział, że być może radny jest z wykształcenia budowlańcem i może lepiej się na tym zna niż inspektorzy nadzoru i pracownicy UM. Burmistrz powiedział, że nie ma zastrzeżeń do drogi w Studzieńcu i podoba mu się. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że radnego gryzie to, że to nie on zaproponował tą inwestycję do budżetu. Nadmienił, że gdyby Komisja Rewizyjna nie udała się na miejsce wtedy, kiedy Rada jest zleciła, to też by było źle, bo zarzucono by im, że Burmistrza broni. Powiedział, że jeśli radny ma zastrzeżenia, że droga jest źle wykonana, to są przecież nadzory budowlane, prokurator itd. Odnośnie drogi do m. Cieśle, to po raz kolejny wyjaśnia, że kosztorys na tą drogę wraz z projektem wynosi 488.000zł. Poprosił, aby radny Nowak sobie to gdzieś zapisał, żeby więcej o to samo nie pytał. Kwota 150.000zł była w budżecie w ubiegłym roku, zaproponowano z Panią Skarbnik dołożenie do tej kwoty dodatkowo 350.000zł. Kosztorys opiewa na kwotę 488.000zł. Radni te pieniądze zdjęli i zostawili 150.000zł, za które Burmistrz ma tą drogę zrobić. Powiedział, że radny Nowak wszystkim opowiada bzdury, tak jak dzisiaj, że Burmistrz tej drogi nie chciał zrobić. Na ubiegłotygodniowej Komisji radny proponował zrobić tylko odcinek drogi, gdzie kosztorys to prawie 500.000zł, a 150.000zł zostało w budżecie. Powiedział, że już wielokrotnie tłumaczył, że nie podejmie się budowy tej drogi takim sposobem jak na Stare i nie weźmie na siebie odpowiedzialności za tą drogę. Tamtą drogę szło zrobić inaczej, a drogę do m. Cieśle nie. Pan Juszkiewicz, były Dyrektor ZDP, robił kosztorys, a nie Burmistrz. Jest to budowlaniec z uprawnieniami itd. Zapytał, czy ma teraz do kosza wywalić ten kosztorys? Powiedział, że zdaje sobie sprawę jak radny Nowak będzie głosował, ale najmniej go to interesuje. Przypomniał, że radny Z. Nowak niedawno w kuluarach mówił, że „budżet jest budżetem, a decyzja polityczna i tak będzie”. Zapytał, po co więc dzisiejsza sesja? Skoro można było sprawę załatwić od razu. Odnośnie wydatków niewygasających, Burmistrz przypomniał radnego Z. Nowakowi, że w grudniu głosował nad uchwałą o środkach niewygasających i szczegółowo tłumaczono jak prace postępują itd., a radny teraz mówi, że inwestycje nie są wykonane. Zapytał, jaką radny ma odpowiedzialność? Powiedział, że żadnej. Nadmienił, że nie wypiera się oświaty, przecież jest jeden Burmistrz i pod nim jest ZEAPO i dyrektorzy szkół. Dlatego też zostanie przeprowadzona kontrola wewnętrzna i to sprawdzi.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że nie zarzuca braku miejsc parkingowych, bo miejsca postojowe przed blokiem są. Stwierdził, że Burmistrz powiedział, że radny Z. Nowak chyba obiecał parkingi i ich nie ma. Powiedział, że jest to kolejna półprawda wypowiedziana na bieżąco przez Pana Burmistrza, żeby zamieszać radnym nieznającym tematu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny może pojechać z KGFiR i zobaczyć co tam jest. Jest tam teren utwardzony przez wykonawcę drogi i to jest ten parking. Zapytał, czy jest opinia Komisji GFiR o wykonaniu budżetu za 2009r.?

Radny Z. Nowak powiedział, że nie zostało to dokonane, ponieważ nie jest to obligatoryjne.

 

 

 

f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok – projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska.

 

                Uchwała w spawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok nie została podjęta.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych, 1 radny głosował „przeciw” oraz oddano 7 głosów „wstrzymujących”.  Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na 15 obecnych.

W związku z tym udzielenie absolutorium jest nierozstrzygnięte.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie – projekt przedstawiła Zastępca Burmistrza Sylwia Biała.

Radny Z. Hinz zapytał, czy Pani Burmistrz sama pracowała nad uchwałą, czy go z kimś konsultowała?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że projekt uchwały przygotowała sama, a radca prawny go zaopiniował.

 

                Uchwała Nr LII/370/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska stwierdziła, że analizując temat słuszności sprzedaży tego terenu może lepszym pomysłem byłoby nie sprzedawanie tych działek, ponieważ w przyszłości mogą one stać się kością niezgody między mieszkańcami. Ponadto radni nie otrzymali właściwej opinii służb, które opinie powinny wydać od strony bezpieczeństwa. Nadmieniła, że opinia, która została wydana przez Prezesa OSP, nie jest opinią miarodajną, tym bardziej, że Pan Prezes nie jest prawdopodobnie osobą uprawioną do wydawania takiej opinii. Zaproponowała, aby przeanalizować w przyszłości zagospodarowania tego dojścia do rzeki Wełny, poprzez np. położenie kostki brukowej, zamontowanie punktów oświetleniowych, liczniejsze kontrole Straży Miejskiej oraz podjęcie działań w zakresie czystości. Zwróciła uwagę, że być może za kilka lat uda się wybudować promenadę nad rz. Wełną, a poza tym jest to teren rekreacyjny, z którego  korzystają mieszkańcy. Zaproponowała Radzie uwzględnienie swoich spostrzeżeń i nie podejmowanie uchwały.

Radny Z. Nowak zapytał Kierownika Wydziału RGiP T. Zygmunta o koszt położenia kostki brukowej i zamontowanie lamp na tym terenie? Problem rozwiązałby się jednym szybkim cięciem, chociaż w złym stylu prawdopodobnie, bo radni bez akceptacji Pana Burmistrza  będą wprowadzać poprawkę w budżecie, ale są przygotowani na wszystko.

Kierownik Wydziału RGiP powiedział, że nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie wiadomo, jaka jest długość tego odcinka. Potrzebny byłby kosztorys i informacja, czemu ma to służyć. Ponadto, jeśli miałby to być dojazd, to musiałaby być odpowiednia podbudowa.

Radny K. Lis powiedział, że powierzchnia tego terenu to 236 m².

Kierownik Wydziału RGiP powiedział, że nie chciałby podawać informacji wiążących, tym bardziej że nie ma przy sobie pozycji katalogowych.

Radny K. Lis przypomniał, że przed 3 lata temu 175 mb. Chodnika dało średnią ceną ok. 320zł/m² POZBRUKU.

 

                Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych nie został podjęty. Stosunek głosów ukształtował się następująco: 4 radnych głosowało „za”, 7 radnych „przeciw” i 3 radnych „wstrzymało ”się od głosu w obecności 14 radnych.

 

c/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy zacznie być praktykowane wydzierżawianie nieruchomości m.in. rolnikom na okres dłuższy niż rok?

Kierownik Wydziału RGiP powiedział, że w najbliższym czasie umowy na okres dłuższy niż rok będą miały miejsce.

Radny M. Połczyński zapytał, kto jest właścicielem przedmiotowej działki?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że Gmina Rogoźno.

 

                Uchwała Nr LII/371/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

D/ nazewnictwa ulic – projekt wraz z autopoprawką nr 1 przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 13 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym w obecności 14 radnych.

Radny R. Dworzański poinformował, że na Komisji SSOiK zaproponowało następujące zmiany w projekcie uchwały:

1.       aby w § 1 w pkt 2 umieścić zamiast ul. Za Ogrodami – ulicę Chopina,

Propozycja została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

2.       aby w § 1 w pkt 3 umieścić zamiast ul. Srebrnej – ulicę Moniuszki,

Propozycja została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

3.       aby w § 1 w pkt 4 umieścić zamiast ul. Mokrej – ulicę Wieniawskiego,

Propozycja została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

4.       aby w § 1 w pkt 5 umieścić zamiast ul. Parkowej – ulicę Szymanowskiego,

Propozycja została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

5.       aby w § 1 w pkt 6 umieścić zamiast ul. Za Dębami – ulicę Kwarcową,

Propozycja została podjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

6.       aby w § 1 w pkt 7 umieścić zamiast ul. Za Makiem – ulicę Diamentową,

Propozycja została podjęta 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

Uchwała Nr LII/372/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nazewnictwa ulic została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

E/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2010 – 2017 – projekt przedstawił Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski.

Nadmienił, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy postanowili, aby dodatkowo w POM ująć inwestycję dotyczącą budowy ciągu pieszo- rowerowego z Gościejewa do Rudy, jako planowaną do realizacji w latach 2010- 2017.

Radny Z. Hinz poinformował, że chciałby wyrazić uznanie dla autorów tego opracowania, ponieważ jest to również świetny materiał dydaktyczny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na kolejną sesję będzie opracowany kolejny POM, dotyczący Sołectwa Kaziopole, którego opracowaniem również zajmuje się Pani K. Frankowska i Pan B. Cisowski.

 

 

                Uchwała Nr LII/373/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2010 – 2017 została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

F/ zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 – projekt przedstawił radny Z. Nowak.

Radny Z. Hinz poprosił o zajęcie stanowiska co do projektu uchwały przez członków KR?

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie ma nic przeciwko umieszczeniu dodatkowego tematu w planie pracy KR w miesiącu maju. Nadmieniła, że Komisja Rewizyjna jest po to, aby służyć Radzie i społeczeństwu.

Skarbnik Gminy poprosiła o uściślenie terminu „harmonogram zaciągania kredytów”. Przypomniała, że radni podjęli uchwałę odnośnie pokrycia deficytu budżetowego i nikt nie wskaże na co, te pieniądze zostały wydatkowane. Powiedziała, że może podać, że różnica między dochodami, a wydatkami wyniosła ok.2.000.000zł i tyle nie wykorzystano z kredytu, ale skoro była uchwała o zaciąganiu kredytów na zadania inwestycyjne, to co innego. Poinformowała, że nie potrafi powiedzieć na co zostały wykorzystane pieniądze z kredytu i, że nie wie o jaki harmonogram chodzi radnemu. Poinformowała, że podpisano umowę i kredyt był pobrany jednorazowo. Poprosiła, aby radny dokładnie wskazał co KR ma sprawdzić.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że powiedział, że chciałby się dowiedzieć w ilu transzach został pobrany kredyt, kiedy itd., ale Pani Skarbnik ubiegła te pytania i odpowiedziała, że jednorazowo.

Skarbnik Gminy powiedziała, że kredyt został uruchomiony 16 grudnia.

Radny Z. Nowak powiedział, że powinno się zostawić projekt taki, jaki został przygotowany.

 

 

                Uchwała Nr LII/374/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytanie złożone przez 8 radnych na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

X. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 13 do protokołu

 

Informację z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył Przewodniczący Zb. Nowak wyjaśniając, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji, na którym analizowano wykonanie budżetu i omówiono materiały przygotowane na dzisiejszą sesję. Poza tym Komisja przyjęła 3 wnioski. Pierwszy został skierowany do GDDKiA w Poznaniu i dotyczył dokończenia budowy chodnika w m. Tarnowo oraz wykonania remontu zjazdu z drogi nr 11 na drogę gminną, w związku z podniesieniem poziomu asfaltu. Kolejny wniosek został skierowany do Pana Burmistrza i dotyczył zamontowania tablic pod znakiem zakaz zatrzymywania i postoju na Pl. Powstańców Wielkopolskich, po prawej stronie od ul. Kardynała Wyszyńskiego, w kierunku ul. Rynkowej, dotyczących możliwości parkowania w niedziele i dni świąteczne w godz. 7-13. Ostatni wniosek został przekazany Panu Przewodniczącemu Rady i dotyczył wątpliwości wynikających z wykonania prac pielęgnacyjnych w Parku Zwycięstwa i na ul. Lipowej w Rogoźnie i zbadanie ich przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

 

 

Następnie informację złożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury radny R. Dworzański. Poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 kwietnia br., na którym omawiano projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesję.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska poinformowała, że KR odbyła jedno spotkanie, na którym przygotowano komentarz Komisji odnośnie opinii RIO oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 14 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 15 do protokołu.

Radny K. Lis zapytał o:

1. spotkanie z przedstawicielami firmy WINDBUD – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wiatraki,

2. Walne Zgromadzenie Wspólników „Aquabellis” Sp. z o.o.,

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna odnośnie pierwszego pytania wyjaśnił, że spotkał się z przedstawicielami firmy WINDBUD, która planuje sfinansowanie planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Słowoma i Pacholewa. Chcą wybudować 6 wiatraków. Poinformował, że zwołane zostało w tej sprawie zebranie wiejskie w Słomowie. Przyznał, że frekwencja na nim była bardzo mała. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Nadleśnictwa z Łopuchowa, Przewodniczący RM. Poinformował, że obecni na zebraniu mieszkańcy i leśnicy nie mieli uwag do budowy wiatraków, dlatego na sesję majową zostanie przygotowana uchwała odnośnie przystąpienia do sporządzenia planu przestrzennego.

Odnośnie drugiego pytania, to Spółka przedstawiła wynik finansowy za 2009r. Strata wyniosła ok 15.000zł. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zostało ono zatwierdzone i Zarząd otrzymał absolutorium. Natomiast udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółdzielni Mieszkaniowej wynikał z członkostwa w Spółdzielni.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zwróciła uwagę na brak informacji w sprawozdaniu Burmistrza Rogoźna na temat jego udziału w 49 Zawodach Strzeleckim o „Srebrne Muszkiety”, których patronem był Minister Obrony Narodowej, organizatorem Wielkopolski Kurator Oświaty, a współorganizatorem ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. Podziękowała Panu Burmistrzowi za udział w tych Zawodach, ponieważ podniosło to prestiż tej imprezy oraz za nagrody w postaci gadżetów z UM.

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec miasta Rogoźna J. Grabowski. Powiedział, że w połowie grudnia Pan Mysłek rozebrał drewniany płotek, jednak na tym poprzestał. Następnie w połowie stycznia jeden z samochodów został uszkodzony (zderzak). Pan Mysłek po tym zdarzeniu stwierdził, że rozbierze ten płotek. Jednak sprawa została zgłoszona na Policję, ale nie przyniosło to skutku. Następnie skontaktował się z Przewodniczącym Rady, który powiedział, że będzie Komisja Rewizyjna i zbada tą sprawę. Powiedział, że widział Pana Mysłka, członków Komisji i 2 Strażników Miejskich na miejscu i po tej kontroli otrzymał pismo, z którego wynikało, że członkowie Komisji stwierdzili, że przeszkoda, o której istnieniu informował Pan J. Grabowski, zarówno w artykule prasowym, jaki i w piśmie, została usunięta, a w piśmie, wystosowanym przez Zastępcę Burmistrza Pana K. Głów, wyrażono zgodę na posadzenie drzewek i krzewów. Jednocześnie zaznaczając, że zgoda nie dotyczy ogrodzenia powyższego terenu, ponieważ jest to pas drogowy. Pan J. Grabowski poinformował, że Przewodniczący Rady powiedział mu, że to Pan Głów wydał decyzję zezwalającą na wybudowanie tej przeszkody na ulicy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że było to pismo informujące, a nie decyzja.

Pan J. Grabowski powiedział, że Komisja Rewizyjna podczas kontroli nie stwierdziła zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Różanej, wynikającego z zagospodarowania zielenią pasa pobocza, o szerokości nie przekraczającej 2m, przed posesją nr 8. Dodać należy, że sporne ogrodzenie zostało zdemontowane przez właściciela posesji nr 8. Pana J. Grabowski powiedział, że

udał się z tym pismem do Pana T. Zygmunta Kierownika Wydziału RgiP i powiedział Kierownikowi, że to nie jest prawda co Komisja napisała. Stwierdził, że Komisja odbyła posiedzenie w miesiącu styczniu, kiedy były jeszcze śniegi. Dodał, że był również u Pana Burmistrza z pismem Komisji. Powiedział, że zastanawia go, czy Pan Mysłek, który spędził kilka godz. na Komisji, załatwiając prywatną sprawę, miał tego dnia dzień wolny. Poinformował, że jest to jego ostatnia wizyta na sesji i od dnia jutrzejszego zwróci się do innych osób.

Radny R. Dworzański przyznał, że było dużo śniegu na przedmiotowej działce i Komisja miała ograniczone możliwości kontroli. Nadmienił, że członkowie KR zapoznali się z dokumentacją sprawy i stwierdziła, że droga nie jest objęta projektem organizacyjnym. Zastępca Burmistrza odpowiednim pismem zezwolił Panu Mysłkowi na zagospodarowanie części obszaru przed swoją posesją, ale nie wyrażał zgody na jego ogrodzenie. Ponadto wpłynęło pismo, że drewniany płotek, na który zgody nie było, został usunięty. Stwierdził, że problem rozwiąże się dopiero jak będzie projekt organizacyjny i kiedy ta droga stanie się ulicą w pełni tego słowa znaczeniu tz. Jak będzie miała pobocze, chodnik itd. Przyznał, że nie wie jak ma odpowiedzieć na wystąpienie Pana Grabowskiego tym bardziej, że nie zadał on konkretnego pytania. Nadmienił, że nieprawdą są słowa Pana Grabowskiego, że Komisja twierdzi nieprawdę, ponieważ prawdą jest to, że płotek został usunięty.

Pan J. Grabowski powiedział, że Komisja nie mogła stwierdzić, czy płotek był czy nie, bo nie pozwalała na to duża ilość śniegu.

Radny R. Dworzański powiedział, że do Rady wpłynęło pismo, w którym Burmistrz informował, że drewniany płotek został zdemontowany.

Pan J. Grabowski stwierdził, że powinno się parkować tak, aby zmieściło się jak najwięcej samochodów. Zapytał, co jeszcze musi się stać, aby reszta była usunięta?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że skoro na ul. Różanej nie ma projektu organizacyjnego, to na jakiej podstawie jest tam dopuszczony ruch dwukierunkowy z oznakowaniem pionowym?

Radny R. Dworzański powiedział, że nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że 4 maja odbędzie się prezydium Rady. Nadmienił, że LIII Sesja prawdopodobnie odbędzie się 19 maja br., natomiast uroczysta sesja Rady 27 maja br.

 

XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.00

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 12 maja 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf