Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIII/375/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr LIII/375/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 19 maja 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2004 Nr 261 poz. 2603 ze zm.) i § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 ze zm.).

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 33/156 o pow. 300 m2, położonej we wsi Nienawiszcz, objętej księgą wieczystą nr KW 21 981 nie wykazującą obciążeń, zabudowanej budynkiem letniskowym, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2004 Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie do

uchwały Nr LIII/375/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 maja 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, których wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza jednorazowo kwotę wynoszącą 10.000 zł.

Przeznaczona do sprzedaży działka jest własnością gminy, w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, który obowiązywał do 31 grudnia 2003r., objęta była obszarem  o symbolu 18 MP o treści: „ adaptacja istniejącego zespołu indywidualnej zabudowy letniskowej bez możliwości poszerzenia terenu i tworzenia nowych działek”.

Art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednio rada lub sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

Przeznaczona do sprzedaży działka została zabudowana budynkiem letniskowym wzniesionym nakładem Pana Jerzego Pyzalskiego posiadającego umowę dzierżawną zawartą na okres 25 lat

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf