Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo

Uchwała   Nr  LIII/376/2010

Rady  Miejskiej w  Rogoźnie

z  dnia 19 maja  2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi  Słomowo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami),  art. 14  ust.1  ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.       Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Słomowo.

2.       Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny w skali 1 : 10 000 przedstawiający  granice obszaru objętego projektem  planu.                                                    

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 


 Uzasadnienie

do uchwały  Nr LIII/376/2010

Rady  Miejskiej w  Rogoźnie

z  dnia   19 maja 2010 r

 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi  Słomowo  związane jest z wnioskiem firmy zainteresowanej budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rogoźno.

Obszar, na którym planuje się lokalizację elektrowni wiatrowych  jest obecnie  użytkowany rolniczo. Zgodnie z treścią tekstu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonym przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwalą  Nr XXIV/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. oraz jego zmianą z dnia 25 listopada 2009 r.- uchwała XLVI/324/2009 na  stronie 150 pkt 9.4. Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w energię elektryczną: „na terenie gminy zaleca się ponadto rozwój alternatywnych  źródeł energii, pochodzących ze źródeł odnawialnych takich jak elektrownie wiatrowe, źródła geotermalne, energia słoneczna i inne. W studium dopuszcza się lokalizację ww. obiektów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej na całym obszarze gminy, z wyłączeniem obszaru chronionego krajobrazu”. W związku z powyższym stwierdza się zgodność przewidywanych rozwiązań z polityką przestrzenną gminy.

Budowa wnioskowanego parku elektrowni wiatrowych przyczyni się do zmniejszenia energochłonności gospodarki gminy i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycje w odnawialne źródła energii są  promowane przez politykę państwa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

załącznik do uchwały LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku

 

drukuj pobierz pdf