Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIII/379/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Uchwała Nr LIII/379/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 maja 2010 roku

 

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 41  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 roku nr 70 poz.473 ze zmianami) ,

 Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2010 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/345/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w części pierwszej – Preliminarz na rok 2010 

wprowadza się następujące zmiany:

1.       Zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 31.096 zł i ustala się  na kwotę 253.096 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

 

Dodaje się :

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i ustala się na kwotę 17.000 zł,

w tym:

 

ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników  -  3.000,-

szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży                  -  3.000,-

organizacja imprez „Dzień Dziecka „                      -  1.000,-

nieobozowa akcja letnia dla harcerzy                    -  4.000,-

wakacyjne warsztaty twórczości                            -  4.000,-

program wspierania rodziny                                   -  2.000,-

 

Dokonuje się zmian w :

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,

 w tym:

ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników       -  3.000,-

szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży                              -  3.000,-

organizacja imprez „Dzień Dziecka „                                 -  1.000,-

nieobozowa akcja letnia dla harcerzy                               -  4.000,-

wakacyjne warsztaty twórczości                                      -  4.000,-

program wspierania rodziny                                             -  2.000,-

wakacyjne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych -  3.000,-

                

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000 zł

             i ustala się na kwotę 24.440 zł

 

§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 21.096 zł

            i ustala się na kwotę 32.096 zł

 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami :          

§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3.000 zł

             i ustala się na kwotę  123.510 zł

 

§ 4300  Zakup usług pozostałych ustala na kwotę 27.750 zł, w tym:

             punkt 7 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł

Dodaje się :

punkt 9 i zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł na zadanie pn.

„wakacyjne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych”

            

            

§ 2.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

                      

Uzasadnienie

do Uchwały LIII /379/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 maja 2009 roku

 

Wydatki zwiększono o kwotę 31.096 zł tj. niewykorzystane środki  z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z nie wykonaniem wydatków za rok 2009.

 

Dochody wykonane w 2009 roku                                                 252.384,99 zł

Dochody planowane w 2009 roku                                        250.000,00 zł

                                                                                              ------------------

                                                                                                  2.384,99 zł

Wydatki planowane na realizację programu

przeciwdziałania alkoholizmowi

 i narkomanii  w  2009 roku                                                            295.630,00                                             

Wydatki wykonane  w 2009 roku                                         266 .918,90 zł

                                                                                             --------------------

                                                                                                28.711,10 zł

 

Razem                                                                                                   31.096,09 zł

z tego na:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych                                                      31.096 zł

 

Zwiększono wydatki na kwotę 31.096 zł z przeznaczeniem na :

  1. remont pomieszczeń w budynku przy ul.Fabrycznej 5

                /sala konferencyjna, toalety/                                        21.096 zł

  1. wyposażenie sali konfernecyjnej

                /stoły, krzesła itp/                                                         10.000 zł        

 

oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę +/- 23.000 zł , które

dotyczą :      

1.       przeniesienia dotacji celowych między paragrafami po roztrzygnięciu konkursu ofert na zadania , które zostały powierzone do realizacji stowarzyszeniom +/- 17.000 zł,

2.       zmiany sposobu realizacji zadania pn.”wakacyjne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych „ w związku z brakiem ofert na ogłoszony konkurs +/- 3.000 zł,

3.       dokonania przeniesienia zaplanowanych środków na konferencje     +/- 3.000 zł.

 

 

  Po  zmianach plan  wydatków będzie wynosił :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

2010

Zmiana

z 19.05.10

Plan po zmianie

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000

0

15 000

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

15 000

0

15 000

 

 

§ 3000

Dotacja z budżetu dla funduszu celowego

15 000

0

15 000

851

 

Ochrona zdrowia

222 000

31 096

253 096

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

222 000

31 096

253096

 

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0

17 000

17 000

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000

-20 000

0

 

 

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000

0

4 000

§ 4120

Składki na fundusz pracy

300

0

300

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

120 510

3 000

123 510

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 440

10 000

24 440

§ 4220

Zakup środków żywności

11 600

0

11 600

§ 4260

Zakup energii

8 000

0

8 000

§ 4270

Zakup usług remontowych

11 000

21 096

32 096

§ 4300

Zakup usług pozostałych

27 550

0

27 550

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci

internet

600

0

600

§ 4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500

0

1 500

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

2 500

0

2 500

 

 

RAZEM

237 000

31 096

268 096

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf