Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

Uchwała Nr LIII/381/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  19 maja  2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art  211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia      27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.     W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku     w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Zarządzeniem     Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku

            wprowadza się następujące zmiany:

       

        1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę   1.200.985 zł

                i ustala się  na kwotę  39.380.192 zł

       

        2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi    39.380.192 zł

                z tego:

                                1)    dochody bieżące w kwocie 38.485.245 zł

                                2)    dochody majątkowe w kwocie              894.947 zł

                                        w tym:

                        a)   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa   w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

       

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 781.017 zł

i ustala się na kwotę         48.556.256 zł

       

        4.     Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   48.556.256 zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,                   

                z tego:

       

                1)    Wydatki bieżące w wysokości         38.836.035 zł

                        z tego:

                                1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie    26.927.649 zł

                                        w tym:

                                        a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone        16.705.317 zł

                                        b)    wydatki związane z realizacją statutowych zadań   10.222.332 zł

                                2)    dotacje na zadania bieżące  3.637.743 zł

                                3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych   7.715.343 zł

                                4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 555.300 zł

                               

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości 9.720.221 zł

                                        w tym:

 a)    dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie      680.000 zł           

b)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

        zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok,  zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

            „§3.1.   Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 9.176.064 zł, który zostanie sfinansowany     przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających          z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

                     2.    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów   10.868.301 zł

                     3.    Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów       1.692.237 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2013

            zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 4. Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.544.528 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

 

§ 5. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Zarządzeniem    Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

            § 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin

            w kwocie 653.177 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

 

§ 6. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

            „§ 10 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy   w kwocie 4.317.743 zł w tym:

                    1)        dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.703.827 zł, z tego:

                               a) na zadania bieżące       3.078.827 zł

                               b) na zadania majątkowe          625.000 zł

 

                    2)        dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 613.916 zł, z tego:

                               a) na zadania bieżące               558.916 zł

                               b) na zadania majątkowe                        55.000 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

 

 

§ 7. Dokonuje się zmiany § 12a Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia         30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, dodanego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyodrębnienia planu dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie    ze środowiska

            zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 8.     Dokonuje się zmiany § 13 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie:

            § 13 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 252.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 268.096 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

  

§ 9. Dokonuje się zmiany § 15 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku,  który otrzymuje brzmienie:

            „§15 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek                oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.863.000 zł, w tym na:

           

            1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie      500.000 zł”.

 

§ 10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 11.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/381/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 maja 2010 roku

 

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie 2010 roku:

 

DOCHODY        

 

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody  o kwotę            288.086 zł

z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania

w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy ( Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12 maja 2010r).

2.     W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę     130.000 zł

        z tytułu:

a)       wpłaty z zysku spółki gminnej 125.000 zł

b)       pozostałych odsetek 5.000 zł.

 

3. W dziale Działalność usługowa  zwiększa się dochody o kwotę                7.900 zł

        z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zadania własne

 

4.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę                                410 zł

        z tytułu usług - wynajmu sali.

 

5.     W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę     750.147 zł

        z tytułu:

        a)    wpłat dochodów zrealizowanych przez sołectwo Gościejewo – 6.165 zł

        b)    różnych dochodów – 422 zł

        c)    zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających 2009 roku w kwocie

              623.560 zł dotyczacych n/w zadań:

            -          montażu dodatkowych punktów  oświetlenia drogowego –  39.584 zł

            -          budowy drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb – 15.000 zł

            -          budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźnie  – 568.976 zł

        d) zwrotu kosztów poniesionych przy budowie drogi z FOGR w 2009 roku – 120.000 zł

 

6.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę    7.162 zł

        z tytułu:

        a)    różnych dochodów o kwotę + 7.415 zł

        b)    różnych opłat – 20.253 zł ( korekta dochodów w związku z uchyleniem Uchwały

                o odpłatności rodziców za ponadnormatywną opiekę wychowawczą)

        c)     wpływów z usług + 14.000 zł

        d)    dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne + 6.000 zł na realizację

                zadania z Rządowego Programu pn. „Radosna szkoła”

                Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-70/10 z dnia 22 kwietnia 2010r.

 

7.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę                     17.180 zł

        z n/w tytułów:

        a)    wpłat dochodów w wysokości 20% przez inne gminy z tytułu zwrotu

                 środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych    +  3.000 zł

        a)    wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych  +  4.780 zł

        b)    dotacji celowej na zadania zlecone                                                                 + 85.758 zł

                Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-111/10

c)       dotacji celowej  z budżetu państwa na zadania bieżące             – 76.358 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-111/10     85.758 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-107/10     +  9.400 zł (dożywianie dzieci)

 

8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się dochody

        o kwotę         100 zł

z tytułu zrealizowanych dochodów w zakresie wpłat od mieszkańców za przyłącza do sieci gazowej.

 

Dochody zwiększono na ogólną kwotę 1.200.985 zł.

 

 

 

WYDATKI część I wprowadzone na wniosek organu wykonawczego:

 

1.     W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę         288.086 zł w tym:

        a)    dokonano przeniesienia wydatków między  paragrafami kwoty

                +/– 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

        b)     wprowadzono środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę z tego tytułu + 288.086 zł.

 

2.     W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę              15.000 zł

 na zadaniu inwestycyjnym pn.            Budowy drogi gminnej nr 272522P

        w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku

ok. 1000 mb”+15.000 zł

 

3.     W dziale Turystyka wprowadza się wydatki w kwocie    177.000 zł

        przeznaczone na zagospodarowanie i wyposażenie obiektów małej

        infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowościach: Pruśce, Jaracz,

        Studzieniec, Nienawiszcz, Karolewo, Cieśle i Ruda.

        Realizacja zadania dotyczy składanych wniosków w ramach małych projektów

        z programu Oś 4 -  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia  „Dolna Wełny”.

 

4.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 5.740 zł

w związku ze zmianą wysokości diet dla sołtysów oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami +/- 70.100 zł               

 

5.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę        50.778 zł

        w tym:

                a)    zwiększono wydatki na zakup środków żywnościowych + 14.000 zł

                b)    wprowadzono wydatki na remont korytarza w budynku ZEAPO + 10.000 zł

                c)     wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Radosna szkoła”  + 6.000 zł (Budziszewko)

                d)    zmniejszono wydatki z tytuły  wynagrodzeń na ogólną kwotę -30.305 zł

                d)    dokonano zwiększenia wydatków rzeczowych na kwotę + 37.720 

                        (przeniesienie wynagrodzeń +30.305 zł + z dochodów 7.415 zł)

                e)     dokonano przeniesienia wydatków z działu Edukacyjna opieka wychowawcza

                        + 13.363 zł.

 

6.     W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki  o kwotę                     51.096 zł

        w tym na:

                a)    przeciwdziałanie alkoholizmowi + 31.096 zł (rozliczenie  wykonanych

                        dochodów i wydatków z 2009 roku)

                b)    zakup łodzi z pokładem reanimacyjnym + 20.000 zł

 

7.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę               14.180 zł

        w tym wydatki:

                a)    na zadania zlecone o kwotę                                                   + 85.758 zł

                b)    na zadania własne o kwotę                                                 -  76.358 zł

                d)    na sfinansowanie kosztów związanych

                        z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych   +  4.780 zł

                e)     dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę

                        +/- 2.800 zł.

8.     W dziale edukacyjna opieka wychowawcza  zmniejsza się wydatki o kwotę  13.363 zł

        w tym:

                a)    z wynagrodzeń – 10.355 zł

                b)    z dokształcania i  doskonalenia nauczycieli – 3.008 zł

                (wydatki przeniesiono do działu Oświata i wychowanie)

 

9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się wydatki

        o kwotę                 8.000 zł  

        w tym:

 

a) dokonano przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu piaskownika przy J. Rogozińskim,

b) wprowadza się wydatki w rozdziale Schroniska dla zwierząt w rozdziale zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwrot Pogotowiu i Straży dla Zwierząt w Trzciance kosztów utrzymania, transportu i leczenia zwierząt + 8.000 zł.

 

10.  W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki

        o kwotę  81.500 zł

        z przeznaczeniem na:

                a)    zwiększenie dotacji podmiotowej dla ośrodka kultury + 70.000 zł

                (remont korytarza)

                b)    energię elektryczną i gaz         + 2.000 zł

                c)     remont budynku przy świetlicy w Gościejewie + 6.000 zł

                d)    zakup strojów dla zespołu” Przemysław” 500 zł, i „Gościnianka” 3.000 zł

                 

 

Wydatki w części I zwiększono o kwotę      678.017 zł.

 

 

WYDATKI część II wprowadzone przez radnych bez zgody organu wykonawczego

 

Bez zgody Burmistrza Rogoźna zostały wprowadzone zmiany w budżecie gminy

na 2010 rok, które zwiększyły wydatki o kwotę 103.000 zł oraz spowodowały zwiększenie deficytu. Zwiększono planowane przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym.

 

W/w kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków w:

 

 

1.     W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę              8.000 zł

w  paragrafie zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zamontowanie progów spowalniających ruch na ulicy B. Prusa w Rogoźnie + 8.000 zł.

 

2.    W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki  o kwotę    65.000 zł  

        w tym:

                    a) wpłaty na fundusz celowy dla Komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu

         z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Rogoźnie + 50.000 zł,

        b) na dotację celową  z budżetu na dokończenie budowy strażnicy OSP w Budziszewku

        + 15.000 zł.

 

3.    W dziale Oświata i wychowanie  zwiększa się wydatki o kwotę        30.000 zł

        z przeznaczeniem na wykonanie parkanu (ogrodzenia ) szkoły od strony ronda

        przy Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie ( dotacja celowa dla powiatu) + 30.000 zł

 

Wydatki w części II zwiększono o kwotę    103.000 zł.

 

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 781.017 zł.

 

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

Nr 3        „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku” dokonano zmniejszenia:

                a)    planowanego deficytu o kwotę 419.968 zł

                b)    przychodu z tytułu kredytów o kwotę 3.925.269 zł

                oraz wprowadzono wolne środki z 2009 roku w kwocie 3.505.301 zł

 

Nr 4        „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2010 rok”

                 dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia oraz planowane środki finansowe

                 na 2010 rok o kwotę 70.000 zł w:

                        -      poz. nr 11 o kwotę                             +   15.000 zł

                        -      poz. nr 22 o kwotę                             +   15.000 zł

                        -      poz. nr 24 o kwotę                             +   30.000 zł

                        -      poz. nr 26 o kwotę                             +   20.000 zł

                oraz wykreślono pomoc finansową na zadania inwestycyjne w kwocie – 150.000 zł (dokonano przeniesienia pomocy finansowej do zadań bieżących – oczyszczanie

                i udrożnienie rzeki Wełny).


 

 

 

 

Nr 5       „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę             926.150 zł

                oraz zwiększono nakłady roku 2010 o kwotę 15.000 zł , zwiększono nakłady 2011 r.

                o kwotę 671.000 zł, 2012 r.  o kwotę 256.500 zł, zmniejszono nakłady roku 2009

                o kwotę 16.350 zł w n/w pozycjach załącznika:

                       nr 13  łączne nakłady finansowe o kwotę – 1.350  zł,  wydatki roku 2010

                        o kwotę + 15.000 zł

                        nr 21  łączne nakłady finansowe o kwotę + 506.500 zł i wydatki roku 2011

                        o kwotę 250.000 zł,  2012 r. o kwotę 256.500 zł

                        nr 23  łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2011o kwotę +  171.000 zł    

                        nr 24 łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2011 o kwotę + 250.000 zł

 

Nr 6       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 85.758 zł.

 

Nr 7        „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok” zmniejszono o kwotę 70.358 zł.

 

Nr 8        „Zestawienie planowanych kwot dotacji  w 2010 roku” dokonano zwiększenia dotacji na ogólną kwotę + 112.000 zł  udzielonej z budżetu gminy na 2010 rok dla:

                        -              jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

                                       o kwotę + 220.000 zł

                        -              jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę – 3.000 zł oraz dokonano przesunięcia miedzy paragrafami na kwotę +/– 17.000 zł

                        -              jednostek sektora finansów publicznych na realizacje zadań majątkowych

                                       zmniejszono o kwotę – 120.000 zł,

                        -              jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizacje zadań majątkowych zwiększono o kwotę + 15.000 zł.

 

Nr 9        „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok” dokonano przeniesienia  miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę +/– 8.000 zł.

 

Nr 10      „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki                         i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 rok”

                        zwiększono wydatki o kwotę  31.096 zł z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków z 2009 roku.

 

 

załącznik do uchwały Rady Miejskiej LIII 381/2010 z dnia 19 maja 2010 roku

 

drukuj pobierz pdf