Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

UCHWAŁA NR LV/387/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 czerwca 2010 r.

 

w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, zwanego dalej Ośrodkiem, na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Zakres usług, wysokość odpłatności lub jej brak ustala Kierownik Ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w przedmiotowej sprawie i określa w decyzji administracyjnej.

 

 

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza:

1)       dla osób samotnie gospodarujących – kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,

2)       dla osób w rodzinie – kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

§ 3. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości określonej w poniższych tabelach:

 

 

 

Tabela 1: Usługi opiekuńcze

 

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie gospodarująca

1.

478 - 511

5%

5%

2.

512 - 580

7,5%

10%

3.

581 - 649

10%

15%

4.

650 - 719

12,5%

20%

5.

720 - 788

15%

25%

6.

789 - 857

17,5%

30%

7.

858 - 928

20%

35%

8.

929 - 997

22,5%

40%

9.

998 - 1065

25%

45%

10.

1066 - 1135

27,5%

50%

11.

1136 - 1204

30%

55%

12.

1205 - 1274

32,5%

60%

13.

1275 - 1342

35%

65%

14.

1343 - 1412

40%

70%

15.

1413 - 1549

45%

75%

16.

1550 - 1686

50%

80%

17.

1687 - 2095

55%

90%

18.

powyżej 2096

60%

100%

 

 

Tabela 2: Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie gospodarująca

1.

477,01 – 632,02

1,5%

3,5%

2.

632,03 – 787,05

3%

7%

3.

787,06 – 894,37

5%

11%

4.

894,38 – 1049,40

7%

15%

5.

1049,41 – 1132,87

11%

20%

6.

1132,88 – 1216,35

15%

25%

7.

1216,36 – 1264,05

22,5%

32,5%

8.

1264,06 – 1311,75

30%

40%

9.

1311,76 – 1347,52

45%

55%

10.

1347,53 – 1383,30

60%

70%

11.

1383,31 – 1478,70

75%

80%

12.

1478,71 – 1574,10

90%

100%

13.

powyżej 1574,11

100%

100%

 

 

§ 4.1. Jeżeli świadczeniobiorca nie dokona zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w terminie i na warunkach określonych w decyzji, należności z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu lub ustalić nowe warunki spłaty.

 

 

§ 5.1. Całościowy koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 12,10 zł.

2. Całościowy koszt 1 godziny usług opiekuńczych wzrasta od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym kwoty określające wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi, podlegają waloryzacji o 20% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

3. W przypadku dwukrotnej w roku waloryzacji kwot określających wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze, koszt 1 godziny usług opiekuńczych wzrośnie każdorazowo o 10% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

 

 

§ 6.1. Całościowy koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 19,00 zł.

2. Całościowy koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wzrasta od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym kwoty określające wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi, podlegają waloryzacji o 20% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

3. W przypadku dwukrotnej w roku waloryzacji kwot określających wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze, koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wzrośnie każdorazowo o 10% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

 

 

§ 7. W decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych, o których stanowi art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, określa się wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę albo przyznaje świadczenie nieodpłatnie, a także zakres usług, okres i miejsce świadczenia, uwzględniając sytuację bytową i zdrowotną objętej nimi osoby.

 

 

§ 8. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustaloną w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, osoba zobowiązana wnosi do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w rozliczeniach miesięcznych do dnia 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XIX/162/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 24 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.  

 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LV/387/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 czerwca 2010r.

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich ustalania oraz pobierania

 

                Świadczenie usług opiekuńczych, w myśl przepisu art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, polega na udzielaniu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

                Usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym stanowią, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przedmiotowej, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Szczególnym rodzajem tych usług są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

                Na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) ustala się następujące ich rodzaje:

1/ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

2/ pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,

3/ rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym

   przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

   środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

4/ pomoc mieszkaniowa,

5/ zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 ze zm.).

                Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające, potwierdzone odpowiednim dokumentem, kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Ustawodawca stawia przed osobami świadczącymi usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymóg posiadania co najmniej półrocznego stażu w jednej z poniżej wymienionych jednostek:

1)       szpital psychiatryczny,

2)       jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)       placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4)       ośrodek terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczy,

5)       zakład rehabilitacji,

6)       inna jednostka niż podane w pkt. 1-5, świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

                Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, a także osobie, której rodzina, jak również wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić jej takiej pomocy, zgodnie z zapisem art. 50 ust. 1

i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). 

                W decyzji administracyjnej ustala się zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, ich rodzaj obejmujący podział na zwykłe i specjalistyczne, czas ich trwania, liczbę godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług, miejsce świadczenia oraz warunki odpłatności.

                Odpłatność, zgodnie z poglądem wyrażonym w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 1997r. (SKO OPS/218/96/97), ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego, po uprzedniej ocenie sytuacji osoby i rodziny, która ma skorzystać z pomocy.

                W przypadku specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ta ustalana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Jego minimalna wysokość odpowiada obowiązującemu w chwili złożenia wniosku kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają wskaźniki odpłatności zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

                Opłata za specjalistyczne usługi stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wskaźnika odpłatności oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania. Jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie przekracza 20,00 zł, odpłatności nie pobiera się. 

                Opłata za specjalistyczne usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą taką pomoc lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy Ośrodka do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

                W szczególnie uzasadnionych przypadkach, enumeratywnie określonych w §6 przedmiotowego rozporządzenia, osoba zainteresowana może być, na podstawie wniosku złożonego przez siebie lub pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1)       konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług,

2)       konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno- opiekuńczej,

3)       konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4)       zdarzenie losowe. 

            

 

 

drukuj pobierz pdf