Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno

Uchwała Nr LV/389/2010

Rady Miejskiej  Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2010  roku

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.1.      W celu opracowania projektu budżetu Gminy, Burmistrz w terminie do 31 sierpnia zawiadamia podległe gminie jednostki organizacyjne, o zasadach jego planowania oraz określa wskaźniki do projektu budżetu między innymi:

1)    prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej,

2)    prognozowaną stopę inflacji,

3)   planowane zatrudnienie,

4)   planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

 

2.     Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują mate­riały planistyczne  na podstawie wskaźników, o których mowa w ust.1 w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

3.     Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają szczegółową kalkulację oraz objaśnienia do planowanych dochodów i wydat­ków.

 

4.     Burmistrz w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy zawiadamia sołtysów o wysokości środków Funduszu sołeckiego na rok następny.

 

5.     W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtysi przekazują Burmistrzowi wnioski celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu.

 

6.     Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:

1)    ochrony zabytków,

2)    pomocy publicznej i wolontariatu,

3) szkół i przedszkoli niepublicznych,

składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 2. 1.     Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

 

2.     Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

 

3.     Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem  na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

 

4.     Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się  w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 3.   Skarbnik Gminy w terminie do dnia 20 października na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków      do projektu budżetu.

 

§ 4.1.      Burmistrz na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny.

 

2.       Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

 

1)    w zakresie dochodów  - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,

2)    w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,

3)    w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

 

3.     Wraz z projektem budżetu przedkłada się następujące materiały informacyjne:

 

1)    informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału,

2)    informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym  oraz kolejnych latach.

 

§ 5.1.   Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.       W terminie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

 

§ 6.         Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest do publicznej wiadomości poprzez:

1) wyłożenie do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego,

2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogoźno www.bip.rogozno.pl

 

§ 7.1.      Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu budżetu, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu.

 

2.     Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzia­nego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

 

3.     Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w terminie 7 dni opiniuje projekt budżetu po otrzymaniu opinii od pozostałych komisji Rady. W posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa uczestniczą przewodniczący komisji stałych lub wyznaczeni przez nich członkowie komisji.

 

4.     Przewodniczący Rady po otrzymaniu opinii komisji przeka­zuje opinie komisji Burmistrzowi.

 

§ 8.1.      Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.

 

2.     W przypadku nieuwzględnienia przez Burmistrza wniosków zawartych w opiniach komisji, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 9.   Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szcze­gólnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

 

§ 10.    Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżeto­wego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

 

§ 11.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:

 

1)    przedstawieniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

2)    odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Burmistrz zobowiązany jest przedstawić radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii izby,

3)    odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych człon­ków komisji,

4)    przedstawieniem stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:

a)      negatywne,

b)      przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach,

5)    odczytaniem propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

6)    dyskusją nad projektem budżetu,

7)    głosowaniem nad autopoprawkami i poprawkami do projektu uchwały budżetowej.

 

§ 12.    Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXIX/191/2008 z dnia 11 października 2008 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

 

§ 13.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/389/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2010 roku

 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie „nowa” Ustawa o finansach publicznych

(Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 234 wyżej wymienionej ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Burmistrz przedłoży wraz z projektem uchwały budżetowej.

 

 

drukuj pobierz pdf