Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania plan

Uchwała Nr LV/390/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2010 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.     Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia

            31 sierpnia każdego roku pisemną informację o:

           

1)       przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

2)       kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć,

3)       planach finansowych gminnych instytucji kultury.

 

 

§ 2.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy powinna obejmować:

 

1)    Część tabelaryczną zawierającą:

a)    zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

b)    zestawienie wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

c)     zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

d)    zestawienie wykonania wydatków poszczególnych zadań majątkowych,

e)     zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności,

f)     zestawienie wykonania wydatków z tytułu udzielonych dotacji z budżetu gminy,

g)     zestawienie wykonania dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

h)    zestawienie przychodów, rozchodów, kwoty deficytu lub nadwyżki budżetu gminy,

i)      zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

j)      zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

k)    zestawienie wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

 

2)    Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za półrocze.

 

§ 3.     Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie tabelarycznej.

 

§ 4.     Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury (Ośrodek Kultury, Muzeum, Biblioteka) za I półrocze obejmuje:

 

1)       zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie w szczególności:

a)    dotacje,

b)    przychody własne,

c)     przychody finansowe,

d)    pozostałe przychody,

 

2)       zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie w szczególności:

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b)    zakupy materiałów i energii,

c)     usługi obce,

d)    usługi remontowe,

e)     nakłady inwestycyjne,

f)     pozostałe koszty,

 

3)       stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

 

 

§ 5.     Zapisy § 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za I półrocze 2011 roku.

 

 

§ 6.     Traci moc Uchwała Nr XLVII/358/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006

roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz przebiegu i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

 

 

§ 7.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 8.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/390/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2010 roku

 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie „nowa” Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.

z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 266 ust.2 wyżej wymienionej ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury.

Ze względu na fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa będzie sporządzana po raz pierwszy na rok 2011 informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć będzie przedstawiona do informacji sporządzonej za I półrocze 2011 roku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf