Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr LVIII/547/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno

Uchwała nr LVIII/547/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

w sprawie: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy postanawia się organizować gminne autobusowe przewozy pasażerskie jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2.

Określa się gminną autobusową sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Linie komunikacyjne, na których będą realizowane przewozy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Warunkiem uruchomienia linii komunikacyjnych określonych w załączniku do uchwały jest pozytywne rozpatrzenie przez Wojewodę Wielkopolskiego wniosku w sprawie dopłaty do funkcjonowania sieci komunikacyjnej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4.

Na podstawie art.7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 w/w ustawy oraz do zawarcia umowy o dopłatę, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Rogoźna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały
nr LVIII/547/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów w gminnych przewozach pasażerskich jest gmina. W imieniu gminy zadania organizatora wykonuje Burmistrz. Mając na uwadze brak możliwości jakiegokolwiek dojazdu środkami komunikacji publicznej z niektórych miejscowości naszej gminy, zdecydowano o uruchomieniu przewozów autobusowych na proponowanej w załączniku linii. Na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej istnieje możliwość ubiegania się o dopłatę do nowo uruchamianych kursów w wysokości nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Nabór wniosków o dopłatę do przewozów na rok 2022 do Wojewody Wielkopolskiego prowadzony jest w grudniu 2021 roku.

W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/547/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

 

Ewidencja linii komunikacyjnych

 

Linia „1”       Rogoźno – Cieśle - Pruśce

 

 

drukuj pobierz pdf