Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 48/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 czerwca  2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.    W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku i Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 44.739 zł

i ustala się  na kwotę 39.451.880 zł

 

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39.451.880 zł

z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 38.556.933 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł

w tym:

a)   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie  288.947 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

 

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 44.739 zł

i ustala się na kwotę 48.627.944 zł

       

4.       Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 48.627.944 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

                z tego:

       

                1)    Wydatki bieżące w wysokości                38.907.723 zł

                z tego:

                                1)    Wydatki jednostek budżetowych w kwocie   26.941.062 

                                        w tym:

                                       a)   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.712.534 zł

                                       b)   wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.228.528 zł

                                2)    dotacje na zadania bieżące   3.637.743 zł

                                3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.773.618 zł

                                4)    obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   555.300 zł

                               

                2)    Wydatki majątkowe w wysokości 9.720.221 zł

                w tym:

a)   dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 680.000 zł

b)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł

 

 

§ 2.     Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku i Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku,  który otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.591.991 zł”

            zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą  Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem      Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku i Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

 § 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 677.402 zł”

            zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

 

§ 4.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 czerwca 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

DOCHODY

 

1.     W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

        prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę        20.514 zł

        w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

        Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-12/10 z dnia 22.06.2010r.

        Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-15/10 z dnia 28.06.2010r.

 

2.     W dziale Opieka społeczna zwiększa się dochody o kwotę 24.225 zł

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-181/10 z dnia 23.06.2010r.

        w tym na wypłatę:

        - zasiłków okresowych   9.568 zł

        - zasiłków stałych 14.657 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 44.739 zł

 

WYDATKI

 

1.     W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

        prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 20.514 zł

        w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.     W dziale Opieka społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 24.225 zł

        oraz dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach rozdziału

        na kwotę +/- 2.600 zł

3.     Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę               +/- 1.370 zł oraz między paragrafami w ramach rozdziału +/- 5.000 zł.

 

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  44.739 zł

 

 

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20.517 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok”

          dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 24.225 zł.

 

 

 


 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010r.

 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok 

 

Dział Rozdział § Nazwa  Dochody   Wydatki  
 Stan na 15.06.2010r.   zmiana   Stan na 28.06.2010r.   Stan na 15.06.2010r.   zmiana   Stan na 28.06.2010r. 
010     Rolnictwo i łowiectwo 288 086,00 0,00 288 086,00 288 086,00 0,00 288 086,00
  01095   Pozostała działalność 288 086,00 0,00 288 086,00 288 086,00 0,00 288 086,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 288 086,00   288 086,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       2 672,00   2 672,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       406,00   406,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       65,00   65,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       1 500,00   1 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych       1 006,00   1 006,00
    4430 Różne opłaty i składki       282 437,00   282 437,00
750     Administracja publiczna 118 700,00 0,00 118 700,00 118 700,00 0,00 118 700,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 118 700,00 0,00 118 700,00 118 700,00 0,00 118 700,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 700,00   118 700,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       100 051,00   100 051,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       16 198,00   16 198,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 451,00   2 451,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 861,00 20 514,00 50 375,00 29 861,00 20 514,00 50 375,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  2 912,00 0,00 2 912,00 2 912,00 0,00 2 912,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 912,00   2 912,00      
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       2 912,00   2 912,00
  75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 26 949,00 20 514,00 47 463,00 26 949,00 20 514,00 47 463,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 949,00 20 514,00 47 463,00      
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       15 600,00 13 450,00 29 050,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       646,00 395,00 1 041,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       97,00 59,00 156,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe       5 800,00 3 120,00 8 920,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       4 500,00 3 098,00 7 598,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       306,00 392,00 698,00
852     Pomoc społeczna 6 134 830,00 0,00 6 134 830,00 6 134 830,00 0,00 6 134 830,00
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 047 200,00 0,00 6 047 200,00 6 047 200,00 0,00 6 047 200,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 047 200,00   6 047 200,00      
    3110 Świadczenia społeczne       5 845 518,00   5 845 518,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       116 826,00   116 826,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       7 496,00   7 496,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       53 544,00   53 544,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 916,00   2 916,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 500,00   3 500,00
    4270 Zakup usług remontowych       500,00   500,00
    4300 Zakup usług pozostałych       8 000,00   8 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej       1 800,00   1 800,00
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       1 400,00   1 400,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       500,00   500,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       3 000,00   3 000,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       500,00   500,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       700,00   700,00
    4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       1 000,00   1 000,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 1 872,00 0,00 1 872,00 1 872,00 0,00 1 872,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 872,00 0,00 1 872,00      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne       1 872,00   1 872,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 758,00 0,00 85 758,00 85 758,00 0,00 85 758,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85 758,00   85 758,00      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       57 000,00   57 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       3 504,00   3 504,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       9 426,00   9 426,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       1 482,00   1 482,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       3 600,00   3 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych       5 516,00   5 516,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       2 630,00   2 630,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       2 600,00   2 600,00
      OGÓŁEM: 6 571 477,00 20 514,00 6 591 991,00 6 571 477,00 20 514,00 6 591 991,00

 


Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok 

Dział Rozdział § Nazwa  Dochody   Wydatki  
 Stan na 19.05.2010r.   zmiana   Stan na 28.06.2010r.   Stan na 19.05.2010r.   zmiana   Stan na 28.06.2010r. 
801     Oświata i wychowanie 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00   6 000,00      
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       6 000,00   6 000,00
852     Pomoc społeczna 500 682,00 24 225,00 524 907,00 500 682,00 24 225,00 524 907,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 10 702,00 0,00 10 702,00 10 702,00 0,00 10 702,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 702,00   10 702,00      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne       10 702,00   10 702,00
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubwzpieczenia społeczne 157 505,00 9 568,00 167 073,00 157 505,00 9 568,00 167 073,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 157 505,00 9 568,00 167 073,00      
    3110 Świadczenia społeczne       157 505,00 9 568,00 167 073,00
  85216   Zasiłki stałe 132 090,00 14 657,00 146 747,00 132 090,00 14 657,00 146 747,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132 090,00 14 657,00 146 747,00      
    3110 Świadczenia społeczne       132 090,00 14 657,00 146 747,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 119 385,00 0,00 119 385,00 119 385,00 0,00 119 385,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 119 385,00   119 385,00      
    3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       715,00   715,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       69 013,00   69 013,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne       16 671,00   16 671,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       13 350,00   13 350,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy       2 100,00   2 100,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       0,00   0,00
    4260 Zakup energii       2 000,00   2 000,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych       200,00   200,00
    4300 Zakup usług pozostałych       486,00   486,00
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       4 000,00   4 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe       0,00   0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       9 850,00   9 850,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       500,00   500,00
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       500,00   500,00
  85295   Pozostała działalność 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 000,00   81 000,00      
    3110 Świadczenia społeczne       81 000,00   81 000,00
854     Edukacyjna Opieka wychowawcza 146 495,00 0,00 146 495,00 146 495,00 0,00 146 495,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 146 495,00 0,00 146 495,00 146 495,00 0,00 146 495,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 146 495,00   146 495,00      
    3240 Stypendia dla uczniów       146 495,00   146 495,00
      OGÓŁEM: 653 177,00 24 225,00 677 402,00 653 177,00 24 225,00 677 402,00

 

drukuj pobierz pdf