Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2022: Zarządzenie Nr OR.0050.1.9.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.9.2022

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 stycznia 2022 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.35, art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz.3114 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/556/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/90, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

 

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przystępuję do sprzedaży prawa własności działki nr 33/90 o pow.0,0398ha,położonej  w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb NIENAWISZCZ), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00024326/8, oddanej w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A nr 1733/1990 z dnia 02.04.1990 r., sporządzonym przed notariuszem Krystyną Wiśniewską w Państwowym Biurze Notarialnym w Wągrowcu, na rzecz użytkownika wieczystego ww. nieruchomości. 

 

§2.

Cenę nabycia prawa własności działki nr 33/90, ustalam na kwotę 11 256,00zł brutto (słownie:jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złoty 00/100),co stanowi różnicę między:

a)     wartością prawa własności wynoszącą 26 427,00zł, 

b)     wartością prawa użytkowania wieczystego wynoszącą 15 171,00zł.

 

§3.

Sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług w myśl  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn zm.).

 

§4.

Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej.

 

§5.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf