Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023: Uchwała Nr LX/591/2022 Rady Miejskiej w rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie

Uchwała Nr LX/591/2022
Rady Miejskiej w rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym
Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 75 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się stałą miesięczną opłatę  za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzystazłotych).
  2. Opłata dotyczy dzieci korzystających z opieki Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, które są uczestnikami projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, jak również dzieci nieuczestniczących w projekcie.

§ 2.

Opłata, o której mowa w § 1 obejmuje również koszty wyżywienia dziecka.

§ 3.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi.

§ 4.

Opłata, o której mowa w § 1 jest opłatą stałą wpłacaną na rachunek bankowy wskazany w umowie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 75 ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

Wprowadza się stałą opłatę za pobyt dziecka w żłobku, określając wysokość opłaty oraz rodzaj i zakres świadczenia za ponoszoną opłatę. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem została ustalona w wysokości 300,00 złotych miesięcznie, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach rządowego programu „Maluch+” oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.

Biorąc pod uwagę fakt, że do żłobka mogą uczęszczać również dzieci nie uczestniczące w projekcie, na czas realizacji projektu opłata za pobyt w żłobku i wyżywanie będzie jednakowa dla wszystkich dzieci.

Wprowadzona uchwała nie przewiduje zwrotów podczas okresowej nieobecności dziecka w żłobku ani innych szczególnych przypadków całkowitego zwolnienia  z ponoszenia opłat w żłobku.

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

drukuj pobierz pdf