Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2022: Zarządzenie Nr OR.0050.1.38.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach lub w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr OR.0050.1.38.2022

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 lutego 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach lub w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz punktu V „Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” zatwierdzonych dnia 21 czerwca 2021 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwane dalej „Zasadami”), Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W związku z występującymi (okresowo) zdarzeniami pogodowymi noszącymi znamiona klęski żywiołowej, powołuję Komisję do spraw szacowania strat powstałych w budynkach lub w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (zwaną dalej „Komisją”), w następującym składzie:

  1. Roman Piątkowski – Urząd Miejski w Rogoźnie – Przewodniczący Komisji,
  2. Bernard Błaszkiewicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach – członek Komisji,
  3. Maria Domagalska – Urząd Miejski w Rogoźnie – członek Komisji,
  4. Magdalena Jessa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie – członek Komisji,
  5. Olga Wiśniewska-Dzik – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie – członek Komisji.

 

§ 2.

  1. Komisja realizuje zadania określone w punkcie V Zasad, w tym: przeprowadza wizję lokalną w terenie oraz dokonuje oszacowania strat powstałych w budynkach lub w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym określa procentowy udział zniszczenia lub uszkodzenia, o którym mowa w pkt V ppkt 2 Zasad.
  2. Z wykonanych czynności Komisja sporządza protokół.

 

§ 3.

Po zakończeniu prac, sporządzone protokoły, Komisja przekazuje Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, celem udzielenia stosownej pomocy finansowej.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf