Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2022: Zarządzenie Nr OR.0050.1.41.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

          ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.41.2022

             Burmistrza Rogoźna

 z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.35, art.37 ust.2 pkt 1, art.218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) art.5 i art.676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1145 z późn. zm.) w związku z §2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §9, §10 ust.1 pkt 2, Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz.3114 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr LVIII/552/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 68/2, w trybie bezprzetargowym,

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy:

 

  1. lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku nr 68 Gościejewo, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO) o pow. użytkowej 67,55m2 składający się z 3 (trzech) pokoi, kuchni i łazienki, położony na parterze, z przynależnym pomieszczeniem gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 15,62m2 w inwentaryzacji oznaczonymi nr 2g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 8317/21350 o wartości 44 929,00zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złoty 00/100).
  2. udział do działki gruntu nr 8/1 o pow.0,3164ha, objętej KW PO1O/00027702/9, wynoszący 8317/21350 o wartości 44 372,00zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złoty 00/100).

 

§2.

Łączna wartość lokalu nr 2 z udziałem do nieruchomości wspólnej i udziałem do działki gruntu nr 8/1 wynoszącym 8317/21350, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 89 301,00zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden złoty 00/100).

 

§3.

1. Wartość nieruchomości opisanej w §2 pomniejszam poprzez zastosowanie 60% bonifikaty w kwocie 35 720,40zł oraz o część poniesionych przez najemcę nakładów ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na kwotę 26 839,00zł w wysokości nieobjętej bonifikatą tj. 40% o wartości 10 735,60zł.

2.   Zgodnie z art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art. 68 ust. 2a, pkt.4 i 5 (ww. ustawy) które stanowią co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

  •  zamiany lokalu mieszkalnego na: inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albonieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (pkt 4),
  •  sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie: innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (pkt 5).

3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

4. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo zamianę nieruchomości nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, udzielonej bonifikaty, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji.

 

§4.

Ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości ustalam na kwotę 24 984,80zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złoty 80/100).

 

§5.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z póź. zm.).

 

§6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf